Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Ghid de accesare a fondurilor europene in 2016: pentru ce si cum poti lua 7.000.000 de euro prin PNDR

pndr-fonduri-europene-pentru-impaduriri-640x330Submasura 8.1 – „Sprijin pentru impaduriri si crearea de suprafete impadurite” din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) are ca obiectiv cresterea suprafetei ocupate de paduri la nivel national prin promovarea impaduririi suprafetelor agricole si neagricole, contribuind astfel la sustinerea sechestrarii carbonului, adaptarea la efectele schimbarilor climatice, reducerea eroziunii solului, imbunatatirea capacitatii de retentie a apei, precum si la refacerea si conservarea biodiversitatii locale.

Sprijinul acordat acopera costurile legate de:

 1. lucrarile de infiintare a plantatiei, inclusiv costurile cu realizarea proiectului tehnic de impadurire intretinerea plantatiilor pe o perioada de maximum 6 ani pana la inchiderea starii de masiv,
 2. efectuarea a doua lucrari de ingrijire a arboretelor dupa inchiderea starii de masiv,
 3. acoperirea pierderilor de venit agricol pentru o perioada de 12 ani pentru suprafata impadurita.

Lucrarile de impadurire pana la atingerea starii de masiv (maximum primii 6 ani) se executa in baza unui proiect tehnic care va respecta Normele tehnice nr. 1 (in cazul realizarii de trupuri de padure) sau Normele tehnice nr. 2 (in cazul realizarii de perdele forestiere de protectie), precizate in capitolul „Trimiteri la alte alte legislative” si care va fi elaborat de persoane fizice sau persoane juridice de specialitate atestate de autoritatea nationala in domeniul silviculturii pentru proiectarea si/sau executarea lucrarilor de imbunatatiri funciare din domeniul silvic.

Formulele si schemele de impadurire vor lua in considerare numai speciile forestiere din listele speciilor forestiere  de  arbori  si arbusti  utilizate  in  lucrarile  de  impaduriri prezentate la capitolul „Informatii specifice masurii”.

Materialul  forestier  utilizat la lucrarile de impadurire trebuie sa respecte prevederile legale in vigoare referitoare la producerea, comercializarea si importul materialelor forestiere de reproducere (precizate in capitolul Trimiteri la alte acte legislative).

Cele doua lucrari de ingrijire ale arboretelor efectuate dupa inchiderea starii de masiv se vor realiza avandu-se in vedere ca indicele de inchidere a coronamentului sa nu scada sub valoarea de 0,7. Prima lucrare de ingrijire a arboretelor se va realiza in anul 7 sau 8, iar a doua lucrare de ingrijire a arboretelor se va realiza in anul 10 sau 11, conform proiectului tehnic.

Lucrarile  de  infiintare  a plantatiilor  forestiere  se  vor  realiza  in  maximum  2  ani de la data  semnarii contractului de finantare.

Plantatia forestiera realizata in baza prezentei sub-masuri va fi mentinuta pe suprafata care face obiectul proiectului  cel  putin  pe  perioada  de  implementare  a  contractului  de  finantare,  respectand  conditiile referitoare la realizarea lucrarilor de impadurire, intretinere a plantatiilor si ingrijire a arboretelor prevazute de fisa masurii. Se va avea in vedere ca pe toata perioada cuprinsa intre data finalizarii ultimei lucrari de intretinere a plantatiei si data finalizarii contractului de finantare indicele de inchidere a coronamentului sa nu scada sub valoarea de 0,7.

In cazul aparitiei unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici pana la momentul realizarii primei lucrari  de  intretinere  a  plantatiei,  constatat conform prevederilor  legale de catre  autoritatile  publice desemnate, daca pierderile de puieti depasesc  pragul de 20%, costurile  cu  refacerea  plantatiei pot  fi acoperite pana la maximum 75% din costul standard legat de lucrarile pentru infiintarea plantatiei, in functie de lucrarile de replantare necesare. In acest caz, costurile de intretinere a plantatiei din primul an vor fi platite proportional cu suprafata plantatiei neafectata de evenimentul produs de factori biotici sau abiotici.

Pentru a fi eligibil pentru acoperirea costurilor cu refacerea plantatiei beneficiarul va trebui sa demonstreze ca lucrarile initiale de infiintare a plantatiei au fost planificate si executate in conformitate cu prevederile normelor tehnice nr. 1 sau 2, dupa caz.

Urmatoarele categorii de teren nu sunt eligibile pentru sprijin prin aceasta submasura:

 1. terenuri grevate de sarcini si gajuri cu deposedare in favoarea unei terte parti, conform evidentelor cadastrelor locale,
 2. terenuri care fac obiectul unor litigii,
 3. terenuri mentionate la momentul depunerii aplicatiei in programe sau planuri nationale sau locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public major,
 4. pajisti naturale permanente, cu exceptia celor afectate, conform proiectului tehnic, de fenomene de degradare  a  solului,  si  anume:  eroziune  de  suprafata  foarte puternica  si excesiva,  eroziune  de adancime (ogase, ravene, torenti), alunecari active, prabusiri, surpari si scurgeri noroioase, prezenta aglomerarilor de pietris, bolovanis, grohotis, stancarii si depozite de aluviuni torentiale, saraturare sau aciditate puternica, prezenta nisipurilor mobile),
 5. terenurile agricole pentru care exista angajamente in derulare pentru agro-mediu si clima.

Pana la varsta exploatabilitatii precizata in proiectul tehnic, suprafata care face obiectul proiectului de impadurire nu va mai putea beneficia de nicio plata acordata pe suprafata agricola prin intermediul IACS.

Detinatorii de teren agricol si neagricol nu trebuie sa faca obiectul altor forme de sprijin din Fondurile ESI sau alte fonduri publice pentru aceeasi suprafata de teren pe perioada de acordare a sprijinului in baza submasurii 8.1, cu exceptia, dupa caz, a platilor directe (Pilonul I al PAC) sau a platilor compensatorii acordate pe suprafata prin masurile de dezvoltare rurala. In cazul in care beneficiarul demareaza lucrarile de infiintare a plantatiilor incepand cu data de 1 octombrie, acesta poate sa beneficieze pentru anul respectiv de platile directe acordate pe suprafata in baza Regulamentului (UE) 1307/2013. In situatia demararii lucrarilor de impadurire inainte de data de 1 octombrie, parcelele respective nu mai pot beneficia de plati acordate pe suprafata in cadrul altor scheme in acel an de depunere a cererilor unice de plata pe suprafata.

Sprijinul acordat prin aceasta masura este reprezentat de costuri standard, care se refera la:

 1. Prima de infiintare a plantatiilor forestiere (denumita in cadrul masurii Prima 1), care acopera si costurile de realizare a proiectului tehnic de impadurire.
 2. Prima anuala acordata pe unitatea de suprafata (denumita in cadrul masurii Prima 2), pentru o perioada de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de intretinere si ingrijire a plantatiei forestiere si pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a impaduririi.

Detinatorii de terenuri agricole si neagricole proprietate a statului  si  detinatorii de terenuri agricole si neagricole proprietate a unitatilor administrativ teritoriale (UAT) sau asociatii ale acestora, beneficiaza numai de sprijinul acordat in baza Primei 1.

Numai  detinatorii  de terenuri  agricole,  incadrati in categoria fermierilor  activi  (fermier  activ  conform notificarii Romaniei in baza art.9 din Regulamentul (UE) 1307/2013) la momentul depunerii aplicatiei, pot beneficia de compensatii pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a impaduririi terenurilor (componenta a Primei 2).

Beneficiarii sprijinului prin aceasta masura sunt detinatorii publici si privati de teren agricol si neagricol si formele asociative ale acestora.

In cazul terenurilor aflate in proprietatea  statului,  sprijinul  se  poate  acorda doar daca autoritatea care gestioneaza respectivele terenuri este un organism privat sau o unitate administrativ teritoriala (UAT) de nivel LAU 2.

Solicitantii vor primi sprijin pentru impadurirea terenurilor agricole si neagricole, constand in cele doua tipuri de prime acordate. Costurile eligibile pentru cele doua tipuri de prime sunt urmatoarele:

Costuri eligibile pentru calcularea Primei 1:

 1. Costuri necesare intocmirii proiectului tehnic de impadurire (variabile in  functie de suprafata impadurita, care acopera  cheltuieli  efectuate  inaintea incheierii  contractului).  Formula  de  calcul (formula 1) a valorii cheltuielilor pentru proiectul tehnic se prezinta mai jos la titlul „sume si rate de sprijin”,
 2. Costuri legate de lucrarile pentru infiintarea plantatiei (costuri standard pentru cele trei tipuri de forme de relief – campie, deal, munte si cele doua categorii de teren – agricol, neagricol).

Costuri eligibile pentru calcularea Primei 2:

 1. Costuri legate de lucrarile de intretinere a plantatiei pentru o perioada de maximum 6 ani (perioada in care se efectueaza lucrarile de intretinere a plantatiei este stabilita in cadrul proiectului tehnic de impadurire), asimilata termenului de inchidere a starii de masiv (costuri standard pentru fiecare an de intretinere a plantatiei si cele trei tipuri de forme de relief – campie, deal, munte);
 2. Costuri necesare realizarii celor doua lucrari de ingrijire a arboretelor efectuate dupa inchiderea starii de masiv (costuri standard pentru cele doua lucrari de ingrijire a arboretelor pe cele trei tipuri de forme de relief – campie, deal, munte);
 3. Compensatii pentru acoperirea pierderilor de venit agricol  ca urmare a  impaduririi  terenurilor agricole, acordate pentru o perioada de 12 ani;

Alte costuri eligibile:

 1. Costuri pentru refacerea plantatiei acordate in cazul aparitiei unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici pana la momentul realizarii primei lucrari de intretinere a plantatiei (pana la maximum 75% din costul standard legat de lucrarile pentru infiintarea plantatiei, daca pierderile de puieti depasesc pragul de 20%).
 2. Costuri legate de lucrarile de intretinere  a plantatiei pentru anul I pentru suprafata plantatiei neafectata de un eveniment produs de factori biotici sau abiotici, in cazul refacerii plantatiei ca urmare a aparitiei unui astfel de eveniment.

Costuri neeligible:

 1. infiintarea de plantatii de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de productie, arbori cu crestere rapida intrebuintati pentru producerea de energie sau pomi de Craciun.

Conditii de eligibilitate

 1. Terenurile eligibile  sunt  cele  agricole  si  cele  neagricole (conform  definitiilor prevazute  de fisa tehnica a masurii) situate pe intreg teritoriul national.
 2. Suprafata terenului propus pentru impadurire in vederea realizarii de perdele forestiere de protectie va fi de cel putin 0,5 ha iar suprafata compacta minima impadurita va fi de cel putin 0,1 ha.
 3. Suprafata terenului propus pentru impadurire in vederea realizarii de trupuri de padure va fi de cel putin 1 ha, iar suprafata compacta minima impadurita va fi de cel putin 0,5 ha.
 4. Persoanele juridice aflate in dificultate asa cum sunt definite conform  prevederilor Orientarilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurare a intreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate nu sunt eligibile.
 5. Proiectele  de  impadurire  pe  terenurile  aflate  in  siturile  Natura  2000  trebuie  sa  corespunda obiectivelor stabilite pentru aceste zone, fiind insotite de Acord de mediu/Aviz Natura 2000.

Principii privind stabilirea criteriilor de selectie:

 1. Principiul amplasarii terenului (se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru impadurire situate in zonele deficitare in paduri,  precizate  in  capitolul  „Alte  informatii  suplimentare  specifice masurii”);
 2. Principiul  marimii  plantatiei  (se  va  acorda  prioritate  terenurilor  propuse  pentru  impadurire  cu suprafata mai mare);
 3. Principiul functiei de protectie (se va acorda prioritate realizarii de perdele forestiere de protectie);
 4. Principiul functiei de reabilitare a terenurilor (se va acorda prioritate impadurii terenurilor situate in UAT afectate de fenomene de aridizare, eroziune sau salinizare, in functie de valorile indicelui de ariditate, gradului de eroziune sau gradului de salinizare);
 5. Principiul diversitatii speciilor (se va acorda prioritate lucrarilor de impadurire care propun cel putin 2 specii de baza in compozitie).

Principiile de selectie vor fi detaliate in legislatia nationala subsecventa si vor avea in vedere prevederile art. 49 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 urmarind sa asigure tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea acestora in conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% din totalul costurilor eligibile.

In cazul aparitiei unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici pana la momentul realizarii primei lucrari  de  intretinere  a  plantatiei,  constatat  conform  prevederilor  legale de catre  autoritatile publice desemnate, daca pierderile de  puieti depasesc pragul de 20%, costurile cu  refacerea  plantatiei  pot  fi acoperite pana la maximum 75% din costul standard legat de lucrarile pentru infiintarea plantatiei, in functie de lucrarile de replantare necesare. In acest caz, costurile de intretinere a plantatiei din primul an vor fi platite proportional cu suprafata plantatiei neafectata de evenimentul produs de factori biotici sau abiotici.

Valoarea maxima a sprijinului public pentru un proiect, care inglobeaza toate costurile aferente Primelor 1 si 2 care vor fi platite pe toata durata de aplicare a contractului de finantare, este de 7.000.000 euro.

Valorile primelor anuale acordate pentru lucrarile de impadurire sunt prezentate in Tabelul nr. 8.2.M8.1 de mai jos.

Costul intocmirii proiectului tehnic de impaduriri este calculat in baza formulei 1.

Cost proiectare = VB + n*VM*2%, (denumita in cadrul masurii formula 1) unde:

 • VB – costul  minim  necesar  pentru  elaborarea  unui  proiect  de  impadurire  pe  suprafata  minima admisa – 590 (euro)
 • n (ha) –numarul total de hectare propus pentru impadurire in cadrul proiectului
 • VM (euro) – costul mediu national  de  impadurire  a  unui  hectar  de  teren  agricol  si  neagricol (infiintarea si intretinerea plantatiilor) – 8.889 euro

Sursa:www.stiriagricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor