Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Litigiile cu furnizorii și clienții se pot rezolva cu celeritate, eficient și sub garanția confidențialității ! Accesați arbitrajul comercial!

justitieDeşi mai puţin familiar publicului larg, arbitrajul este o instituţie relativ mai accesibilă în soluţionarea litigiilor comerciale reprezentand o modalitate alternativă de soluţionare a litigiilor – alternativă ce apare în raport cu instanţele judecătoreşti.

Timpul îndelungat de soluționare a unui litigiu în instantă și resursele financiare importante pe care le presupune procedura judiciară pot fi preîntâmpinate prin apelarea la ARBITRAJUL COMERCIAL instituționalizat organizat de Curtea de Arbitraj Comercial Bacău.

Ce este arbitrajul ?

Conform art. 541 alin. 1  Cod Procedura Civilă, Arbitrajul este o jurisdicție alternativă având caracter privat.

Părtile trebuie să prevadă în contractele lor o convenție, adică un acord de voință numită clauză compromisorie, prin care să se stipuleze că eventualele litigii ce se vor ivi în derularea contractului, urmează să fie judecate de Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Bacău. O astfel de clauză se poate încheia și ulterior  perfectării contractelor, adică în timpul derulării lor, prin act adițional.

Procedura arbitrajului, conform TITLULUI III din Codul de Procedură Civilă.

Primul pas îl constituie includerea în contractul comercial cu partenerii de afaceri a clauzei compromisorii:

“Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea lui, va fi soluţionat prin arbitrajul organizat de Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ si Industrie Bacău, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acesteia. Tribunalul Arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit prin acordul părţilor sau, în lipsa acestui acord, de către Preşedintele Curţii de Arbitraj”.

Pentru exemplificare, un model de înserare a clauzei arbitrale în contract se poate accesa pe siteul www.ccibc.ro.  / Arbitraj comercial  / Model compromis.

Persoana interesată înaintează o cerere de chemare în arbitraj la Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Bacău.

Părţile stabilesc dacă litigiul se judecă de un arbitru unic sau de mai mulţi arbitri, care trebuie să fie întotdeauna în număr impar.

Dacă părţile nu au stabilit numărul arbitrilor, litigiul se judecă de 3 arbitri, câte unul numit de fiecare dintre părţi, iar al treilea – supraarbitrul – desemnat de cei 2 arbitri.

Dacă există mai mulţi reclamanţi sau mai mulţi pârâţi, părţile care au interese comune vor numi un singur arbitru.

Curtea de Arbitraj Comercial  – instanța competentă

Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Bacău, este o instituţie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, organizată şi funcţionând în conformitate cu Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu prezentul regulament, care respectă prevederile prevăzute în Noul Cod de Procedură Civilă.

Sediul Curţii de Arbitraj este în mun. Bacău, str. Libertăţii nr. 1, jud. Bacău, România.

Arbitrajul comercial organizat de Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă CCI Bacau este o formă de jurisdicție arbitrală care se constituie și funcționează în conformitate cu Regulamentul și Regulile de procedură arbitrală ale acesteia, cu respectarea legislației în vigoare și a tratatelor la care România este parte.

Avantajele arbitrajului                                          

Avantajele arbitrajului comercial sunt :

  • alegerea arbitrilor se face dintr-o listă ce cuprinde persoane recunoscute în domeniul arbitrajului;

        Lista se poate consulta accesând Lista de arbitri de pe siteul www.ccibc.ro.

  • cheltuieli reduse faţă de taxele de timbru din instanţele judecătoreşti comune; taxa arbitrală se achită o singura dată, faţă de instanţe unde se poate percepe de mai multe ori;
  • soluţionare rapida – max. 6 luni;
  • confidenţialitate; ședința nu este publică; în Tribunalul arbitral se întâlnesc doar părțile, arbitrul și secretarul arbitral.

Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie pentru părţi, are efectele unei hotărâri judecătoreşti şi poate fi pusă în executare silită în cazul neexecutării de bunăvoie.

Care sunt condițiile pentru a putea apela la arbitraj ?

Condiţia necesară şi suficientă pentru a apela la arbitraj este înserarea clauzei compromisorii în contractele pe care le întocmiţi.

Informații suplimentare sunt disponibile pe www.ccibc.ro/arbitrajcomercial.

Pentru prezentarea detaliată a arbitrajului, procedurii și avantajelor acestei metode de soluționare a litigiilor vă stă la dispoziție Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț si Industrie Bacău, tel. 0234/570010, fax. 0234/571070, email arbitraj@ccibc.ro. Bogdan-Iulian LIȚĂ, Asistent Arbitral, mobil: 0749.088.845

        Impreuna in lumea afacerilor