Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Ce conditii obligatorii trebuie respectate pentru Submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole

agricultura-ecologica-640x330 (1)Demonstrarea viabilitatii economice a investitiei, evaluarea impactului asupra mediului si incadrarea fermei intr-o dimensiune economica de minim 8.000 SO (valoarea productiei standard) sunt doar cateva dintre conditiile obligatorii pe care fermierii trebuie sa le respecte pentru a accesa fonduri europene in cadrul Submasurii 4.1 – „Investitii in exploatatii agricole”, din PNDR 2014-2020.

Prima conditie minima obligatorie pe care un agricultor trebuie sa o indeplineasca, atunci cand doreste sa realizeze o investitie cu fonduri europene intr-o exploatatie agricola este sa se asigure ca face parte din categoria beneficiarilor eligibili, potrivit Ghidului Solicitantului aferent Submasurii 4.1.

 1. Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili

Indeplinirea acestui criteriu se va demonstra in baza documentelor de infiintare a solicitantului a celor privind dreptul de proprietate si/ sau folosinta a terenurilor afectate de investitie, a certificatelor care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale si sociale si in urma verificarii expertilor AFIR ca solicitantul nu se regaseste in una din Categoriile de solicitanti/ beneficiari ai masurilor /sub-masurilor de investitii derulate prin PNDR 2014- 2020, restrictionate de la finantare.

 1. Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de minim 8.000 SO (valoarea productiei standard)

Dimensiunea economica a exploatatiei agricole se calculeaza conform Cererii de Finantare, punctului din cadrul Cererii de Finantare – Stabilirea categoriei de ferma –– dupa cum urmeaza:

 1. In cazul exploatatiilor agricole care prevad in cadrul proiectului modernizarea acesteia, respectiv, investitii in ferma/fermele existente, extinderea activitatii agricole desfasurate anterior depunerii proiectului cu un alt cod CAEN de agricultura, extinderea exploatatiei agricole prin infiintarea unei ferme, dimensiunea se va calcula pe baza inregistrarilor din ultima perioada (campanie) de depunere (inregistrare) a cererii unice de plata pe suprafata in Registrul unic de identificare de la APIA din perioada de depunere stabilita conform legislatiei nationale si/sau a ultimei inregistrari/actualizari in Registrul Exploatatiei de la ANSVSA/DSVSA efectuata inainte cu cel mult 30 de zile fata de data depunerii cererii de finantare.
 2. In cazul investitiilor propuse de un solicitant care desfasoara pentru prima data o activitate agricola (adica activitate complet noua), se va calcula dimensiunea economica a exploatatiei rezultata ca urmare a realizarii investitiei.
 3. In cazul proiectelor depuse de formele asociative se vor insuma dimensiunile economice ale exploatatiilor membrilor.
 4. Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile prevazute prin submasura:
 5. Investitii in infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluarii si respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploatatii in viitorul apropiat, si cele pentru depozitarea/ gestionarea adecvata a gunoiului de grajd in zonele unde aceasta cerinta este in curs de aplicare.
 6. Investitii in infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacitati de stocare, conditionare, sortare, ambalare a productiei vegetale pentru cresterea valorii adaugate a produselor.
 7. Investitii in infiintarea/inlocuirea plantatiilor pentru strugurii de masa si alte culturi perene.
 8. Investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor fermieri in conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 in care sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 24 luni de la momentul instalarii si investitii de conformare cu noi standarde in cazul modernizarii exploatatiilor agricole conform art. 17 (6) in care sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 12 luni de la data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploatatie;
 9. Infiintare si/ sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari;
 10. Investitii in procesarea produselor agricole la nivel de ferma, precum si investitii in vederea comercializarii (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare, inclusiv autorulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole). Investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar impreuna cu investitiile in modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizeaza un lant alimentar integrat si adaugarea de plus valoare la nivel de ferma).
 11. Investitii in infiintarea si/sau modernizarea instalatiilor pentru irigatii in cadrul fermei, inclusiv facilitati de stocare a apei la nivel de ferma, cu conditia ca acestea sa reprezinte o componenta secundara intr-un proiect de investitii la nivel de ferma;
 12. Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrul fermei, ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;
 13. Investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica si/sau termica, prin utilizarea biomasei (din deseuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricola), ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;
 14. Investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci in conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/ 2013;
 15. Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei

Se verifica insusirea de catre solicitant in cadrul Declaratiei F, a punctului privind angajamentul privind asigurarea cofinantarii, cu obligativitatea ca, inainte de semnarea contractului, sa aduca dovada capacitatii de cofinantare.

 1. Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice

Se verifica indeplinirea cumulata a urmatoarelor conditii:

 1. rezultatul din exploatare din bilantul precedent anului depunerii proiectului sa fie pozitiv/ veniturile sa fie cel putin egale cu cheltuielile in cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, in Declaratia privind veniturile realizate (formularul 200 insotit de Anexele la Formular). Exceptie fac solicitantii care nu au inregistrat venituri din exploatare, acestia realizând doar cheltuielile de exploatare (intretinerea efectivului de animale, infiintarea culturilor si a plantatiilor si nu au avut timpul necesar pentru incheierea unui ciclu de productie in vederea obtinerii unor venituri.
 2. indicatorii economico-financiari din cadrul sectiunii economice sa se incadreze in limitele mentionate
 3. Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului

Se verifica mentiunile documentelor emise de Agentiile de Protectia Mediului Judetene.

 1. In toate cazurile in care proiectul de investitii prevede si investitii in sisteme/echipamente de irigatii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar daca sunt respectate conditiile specifice mentionate in sectiunea ”Alte aspecte relevante pentru intelegerea masurii.”

Se verifica in baza Avizelor emise de ANAR, ANIF ,OUAI corelate cu mentiunile din SF.

 1. Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricola se vor realiza in termen de maxim 24 de luni de la data instalarii

Se coreleaza informatiile din Studiul de Fezabilitate, documentele emise de APM/DSP/DSVSA judetene si verificarile in ONRC care contine informatii cu privire la beneficiarii care s-au instalat pentru prima data ca tânar fermier. Data instalarii pentru prima data ca sef de exploatatie este data la care tânarul fermier figureaza in ONRC ca a preluat controlul efectiv asupra exploatatiei ca asociat unic/majoritar si administrator al respectivei entitati (oricare ar fi statutul juridic).

 1. Investitiile necesare adaptarii la noi cerinte impuse fermierilor de legislatia europeana se vor realiza in termen de 12 luni de la data la care aceste cerinte au devenit obligatorii pentru exploatatia agricola

Se verifica mentiunile documentelor emise de APM, DSP si DSVSA judetene.

 1. Investitiile in instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica, prin utilizarea biomasei, trebuie sa respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizarii unui procent minim de energie termica de 10%

Se verifica informatiile din Studiul de Fezabilitate.

 1. Investitia va respecta legislatia in vigoare (mentionata la capitolul Legaturi cu alte prevederi legislative din fisa tehnica a masurii) din domeniul: sanatatii publice, sanitar-veterinar si de siguranta alimentara

Se verifica mentiunile documentelor emise de DSP si DSVSA judetene.

 1. Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat

Se verifica, in baza situatiilor financiare aferente ultimilor trei ani fiscali, daca profitul net mediu pe ultimii trei ani fiscali, in euro, nu depaseste de patru ori valoarea sprijinului solicitat.

 1. In cazul procesarii la nivel de ferma materia prima procesata va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) si produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat.

Se verifica, in baza mentiunilor din Studiul de fezabilitate referitoare la produsul obtinut in urma procesarii si in baza Anexei I la Tratat daca acest produs este inclus in aceasta anexa.

Sursa:www.stiriagricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor