Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Ce prevederi contine Ghidul solicitantului 2016 pentru submasura 4.1a – Investitii in exploatatii pomicole

mere-ecologice-640x330Agentia de Finantare a Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat recent varianta consultativa a Ghidului solicitantului pentru 4.1a – Investitii in exploatatii pomicole, dupa ce mai multi fermieri au solicitat simplificarea procedurile de accesare a fondurilor europene.

Solicitantii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submasura 4.1a sunt fermierii definiti conform Regulamentului (CE) 1307/ 2013, art. 4, ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup si membrii sai il detin in temeiul legislatiei nationale, ale caror exploatatii se situeaza pe teritoriul României si care desfasoara o activitate agricola.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri europene nerambursabile prin submasura 4.1a – Investitii in exploatatii pomicole:

 1. Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008), cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Societate in nume colectiv – SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 5. Societate in comandita simpla – SCS (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 6. Societate pe actiuni – SA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 7. Societate in comandita pe actiuni – SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 8. Societate cu raspundere limitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 9. Societate comerciala cu capital privat (infiintata in baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
 10. Institutele de cercetare – dezvoltare, statiunile si unitatile de cercetare-dezvoltare si didactice pomicole cu personalitate juridica, de drept public sau privat (infiintate in baza Hotarârii de Guvern de infiintare si functionare specifice , in cazul celor de drept public, si in baza statutului de functionare, in cazul celor de drept privat)
 11. Societate agricola (infiintata in baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificarile si completarile ulterioare);
 12. Societate cooperativa agricolainfiintata in baza Legii nr. 1/ 2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care activeaza in sectorul pomicol, iar investitiile realizate deservesc in totalitate interesele propriilor membri;
 13. Cooperativa agricola infiintata in baza Legii nr. 566/ 2004, art.6cu modificarile si completarile ulterioare, care activeaza in sectorul pomicol,iar investitiile realizate deservesc in totalitate interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri;
 14. Grup de producatori (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu completarile si modificarile ulterioare) care activeaza in sectorul pomicol, iar investitiile realizate deservesc in totalitate interesele propriilor membri.
 15. Composesorate, obsti si alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (mentionate in Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, cu modificarile si completarile ulterioare);

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului prin submasura 4.1a – Investitii in exploatatii pomicole:

Este important ca inainte de depunerea cererii de finantare, sa identificati, obiectiv, punctajul pe care aceasta il intruneste si sa-l mentionati in cererea de finantare, sectiunea A „Date despre tipul de proiect si beneficiar”.

Pentru dovedirea indeplinirii conditiilor specifice proiectului dumneavoastra este necesar sa prezentati in cadrul Studiului de Fezabilitate toate informatiile concludente in acest sens, iar documentele justificative vor sustine aceste informatii.

 1. Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili.
 2. Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile/operatiunile eligibile prevazute prin submasura:
  1. investitii in infiintarea si modernizarea fermelor pomicole, inclusiv in infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole si modernizarea parcului de masini si utilaje agricole;
  2. investitii in infiintarea si modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv in cresterea suprafetelor ocupate de material saditor;
  3. infiintarea si modernizarea unitatilor de procesare la nivelul fermelor si investitii in vederea comercializarii (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundara a proiectului;
  4. investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrul fermei, ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;
  5. investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica si/sau termica, prin utilizarea biomasei (din deseuri/produse secundare rezultate din activitatea agricola si/sau forestiera, atât din ferma proprie cât si din afara fermei), ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;
  6. infiintarea si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari;
  7. investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor fermieri in conformitate cu art 17 (5) al Reg. nr. 1305/2013 in care sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 24 luni de la momentul instalarii;
  8. investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci in conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. nr. 1305/2013;
 3. Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibi
 4. Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei.
 5. Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice.
 6. Investitia va respecta cerintele privind conformarea cu standarde impuse de legislatia nationala si europeana (prezentata in sectiunea legaturi cu alte prevederi legislative si in capitolul 8.1 din PNDR), inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului, in cazul in care aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului.
 7. Investitia trebuie realizata doar in unitatile teritorial administrative prezente in Anexa din Cadrul National de Implementare, aferenta STP (Anexa 7 a Ghidului Solicitantului pentru submasura 4.1a) si trebuie sa respecte zonarea speciilor din anexa mentionata anterior, exceptând cultura de capsuni in sere si solariisi pepinierele.
 8. In cazul infiintarii si/sau reconversiei solicitantul trebuie sa utilizeze doar material fructifer din categoria biologica certificat sau dintr-o categorie superioara.
 9. In cazul pepinierelor, solicitantul se angajeaza ca materialul rezultat va fi material fructifer sau de inmultire din categoria biologica certificat sau dintr-o categorie superioara.
 10. Exploatatia trebuie sa respecte dimensiunile economice viabile, astfel:
  1. in cazul investitiilor care presupun reconversie si/sau infiintare plantatii pomicole sau producerea de material de inmultire si/sau material de plantare fructifer, dimensiunea economica a exploatatiei agricole trebuie sa fie de minimum 8.000 euro SO*;
  2. in cazul investitiilor simple (care nu presupun reconversie si/sau infiintare plantatii pomicole sau producerea de material de inmultire si/sau material de plantare fructifer), dimensiunea minima a suprafetelor pomicole, inclusiv pepiniere pomicole, detinute in proprietate sau folosinta de o exploatatie agricola trebuie sa fie de minimum 8.000 euro SO;
 11. Suprafata infiintata/replantata prevazuta prin proiect trebuie sa fie echivalenta cu minimum:
  1. 7000 euro SO in cazul culturii de capsuni in câmp si in spatii protejate (aproximativ 1 ha pentru capsuni in câmp si 0.19 ha pentru cultura de capsuni in spatii protejate);
  2. 6000 euro SO in cazul producerii de material de inmultire si material de plantare fructifer (aproximativ 0.9 ha);
  3. 3000 euro SO pentru toate celelalte specii si sisteme de cultura (aproximativ 0.9 – 1.1 ha, in functie de specie). in acest caz peste 50% din suprafata infiintata trebuie sa fie ocupata de o singura specie.
 12. Contributia in natura este eligibila doar daca sunt respectate conditiile prezente in articolul 69 (1) al Reg. nr. 1303/2013.
 13. In toate cazurile in care proiectul de investitii prevede si investitii in sisteme/echipamente de irigatii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar daca sunt respectate conditiile mentionate in sectiunea ‖Alte aspecte relevante pentru intelegerea masurii.‖
 14. In cazul procesarii la nivelul fermei atât materia prima procesata cât si rezultatul procesarii trebuie sa fie incluse in Anexa I la TFUE. In cazul comercializarii, vor fi sprijinite doar produse incluse in Anexa I la TFUE.
 15. Investitiile in procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar impreuna cu investitiile in modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea productiei agricole primare), ca si componenta secundara, in scopul adaugarii de plus valoare la nivel de ferma;
 16. Investitiile in infiintarea si/sau modernizarea instalatiilor pentru irigatii si in producerea energiei din surse regenerabile in cadrul fermei sunt eligibile cu conditia ca acestea sa reprezinte o componenta secundara (<50% din valoarea eligibila a proiectului) intr-un proiect ce are ca scop modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea productiei agricole primare).
 17. Investitiile in instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica, prin utilizarea biomasei, trebuie sa respecte prevederile art. 13 (d) din Reg. nr. 807/2014 si prin demonstrarea utilizarii unui procent minim de energie termica de 10%;
 18. Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.
 19. Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricola se vor realiza in termen de maxim 24 de luni de la data instalarii (conform art. 17, alin. 5 din R(UE) nr. 1305/2013).

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile pentru submasura 4.1a – Investitii in exploatatii pomicole:

 1. reconversia plantatiilor existente, inclusiv costurile pentru defrisare, materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina, inghet, canicula si ploaie, echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor, –
 2. infiintarea de plantatii pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina, inghet, canicula si ploaie,
 3. infiintarea si modernizarea pepinierelor pentru producerea de material de inmultire si material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, plase antigrindina etc.;
 4. infiintarea, extinderea si/sau modernizarea sistemelor de depozitare, conditionare, si ambalare si a unitatilor de procesare la nivelul exploatatiei, inclusiv unitati de procesare mobile, containere frigorifice refrigerare, containere frigorifice congelare cu camera preracire, grup containere conditionare.
 5. sisteme audio/video de supraveghere, monitorizare si control a plantatiei si a fluxurilor tehnologice din exploatatia pomicola, sisteme de iluminat perimetral al plantatiei pomicole si/sau al zonelor unde se desfasoara procesele tehnologice ale exploatatiei pomicole, statie meteo aferenta plantatiei pomicole;
 6. achizitionarea, inclusiv prin leasing, de masini/utilaje si echipamente noi, inclusiv echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor, remorci agricole/tehnologice, in limita valorii de piata a bunului respectiv.
 7. achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, in scopul comercializarii produselor in cadrul lanturilor scurte, respectiv: Autoizoterme (cu frig sau fara), Rulote si autorulote alimentare.
 8. amenajarea, constructia, dotarea spatiilor de desfacere din cadrul exploatatiei si alte activitati de marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale si alte produse din sectorul pomicol).
 9. infiintarea unui site pentru promovarea si comercializarea propriilor produse, etichetarea – crearea conceptului, creare marca inregistrata/brand); Infiintarea unui site pentru promovarea si comercializarea propriilor produse, creare marca inregistrata/brand si etichetarea – crearea conceptului se va face in limita a 5 % din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 30 000 de euro.
 10. investitii care vizeaza imbunatatirea performantelor de mediu ale exploatatiilor pomicole (cresterea eficientei energetice a cladirilor, anveloparea cladirilor, achizitionarea de instalatii de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatatiei);
 11. imprejmuirea suprafetelor pe care se realizeaza investitia si drumuri de exploatare (in cadrul fermei);
 12. completarea golurilor cu puieti in plantatiile de pomi si arbusti (replantare); Procentul de puieti inlocuiti va fi prevazut in proiectul de plantare (infiintare si/sau reconversie) avizat de un institut pomicol sau de o statiune pomicola din zona, insa nu poate depasi 5%. Daca proiectul prevede un procent mai mare decât cel mentionat anterior, diferenta este considerata cheltuiala neeligibila.
 13. achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci in conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013;

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) pentru submasura 4.1a – Investitii in exploatatii pomicole:

 1. FERME MICI, MEDII SI OBTINERE DE MATERIAL DE INMULTIRE SI MATERIAL DE PLANTARE FRUCTIFER

Ferme mici 8.000-11.999 SO. Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 1. 100.000 € pentru achizitii simple;
 2. 300.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.)
 3. 450.000 € pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie**, procesare, comercializare)

Ferme medii 12.000- 250.000 SO. Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 1. 200.000 € pentru investitiile care presupun achizitii simple;
 2. 600.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.)
 3. 900.000 € pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie**, procesare, comercializare)

Obtinere material de inmultire si material de plantare fructifer. Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 1. – 600.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare).
 2. FERME MARI > 250.000 SO

Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

000 € pentru investitiile care presupun achizitii simple;

 1. 250.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare,reconversie);
 2. 750.000 € pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie**, procesare, comercializare).
 3. 1.050.000 € pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie**, procesare, comercializare).

3.FORME ASOCIATIVE

Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 1. 350.000 € pentru investitiile care presupun achizitii simple;
 2. 600.000 € pentru obtinere material de inmultire si material de plantare fructifer;
 3. 750.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare,reconversie);
 4. 1.050.000 € pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie**, procesare, comercializare).

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

In perioada 25 martie 2015 (cand a fost deschisa prima sesiune de primire a proiectelor prin PNDR 2020) si pana la 18 decembrie 2015, AFIR a primit 7.697 de cereri de finantare. Valoarea totala a fondurilor europene nerambursabile solicitate prin aceste proiecte a fost de peste 1,55 miliarde de euro, potrivit AFIR.

Sursa:www.stiriagricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor