Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Cele mai recente modificari ale Ordonantei de Urgenta cu privire la depunerea cererilor de subventii pentru pajisti

pasuneAgentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza fermierii, precum si pe toti cei interesati, cu privire la continutul recentei Ordonante de Urgenta a Guvernului O.U.G. nr.15/2015, pentru modificarea art. 2 lit. d) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum si pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica în agricultura în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura.

Ordonanta modifica termenele de depunere a cererilor unice de plata, în concordanta cu prevederile regulamentelor europene, stabileste conditiile de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplineasca fermierii, inclusiv formele asociative ale fermierilor, utilizatorii de pasuni si fânete, si clarifica modalitatea prin care se dovedeste calitatea de fermier activ de catre fermierii care nu au mai depus cereri de plata la APIA în anii precedenti.

În ce priveste depunerea cererii unice de plata 2015:

  1. în conditiile prevederilor Art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 747/2015 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce priveste data finala pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plata, data finala pentru notificarea modificarilor cererii unice sau ale cererii de plata si data finala pentru cererile de alocare a drepturilor la plata sau de crestere a valorii drepturilor la plata în cadrul schemei de plata de baza pentru anul 2015, modificarile la cererile unice de plata prevazute la lit. a) se depun pâna la data-limita de 15 iunie la centrele APIA, fara penalizari;
  2. în conditiile prevederilor Art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, cererile unice de plata pot fi depuse si dupa data de 15 iunie, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1 % pentru fiecare zi lucratoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul daca cererea unica de plata ar fi fost depusa pâna la data de 15 iunie, în acest an.

Astfel, fermierii vor putea depune cererea unică de plată pentru anul 2015 (inclusiv modificări, corecturi, actualizări etc.) până la data de 15 iunie a.c. fără penalizări, după această dată cererea putând fi depusă, timp de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere.

În ce priveste utilizatorii de pasuni si fânete:

Articolul 2 din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 13 mai 2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 86/2014, cu modificarile ulterioare, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

d) utilizator de pasuni si fânete:

(i) crescator de animale, persoana fizica, având animalele înscrise în Registrul national al exploatatiilor (RNE)/ crescator de animale, persoana juridica de drept public sau de drept privat, constituita conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, având animale proprii sau ale fermierilor membri înscrise în RNE, care desfasoara activitati agricole specifice categoriei de folosinta pasuni si fânete, conform clasificarii statistice a activitatilor economice în Uniunea Europeana pentru productia vegetala si animala, care detine legal dreptul de folosinta asupra suprafetei agricole si care valorifica pasunea prin pasunare cu efective de animale sau prin cosire cel putin o data pe an; sau
(ii) persoana fizica ori persoana juridica de drept privat care are la dispozitie, în conditiile legii, suprafata agricola, care desfasoara activitati agricole specifice categoriei de folosinta pasuni si fânete si care o valorifica prin cosire cel putin o data pe an.”.

Astfel, utilizatorii terenurilor din categoria de folosinta pasuni/fânete vor putea depune cererea unica de plata pentru terenurile în cauza fara a fi obligati sa detina si animale pentru pasunarea acelor suprafete de teren, cu obligatia de a dovedi activitatea agricola minima de cosit cel putin o data pe an, prin valorificarea/depozitarea fânului rezultat.

În ce priveste fermierii care nu au depus cereri unice de plata în anul anterior:

La articolul 6, O.U.G. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica în agricultura în perioada 2015 – 2020 si pentru modificarea Art.2 din Legea nr.36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura, alineatul (10) se modifica si va avea  urmatorul cuprins:

(10) Fermierii persoane juridice care nu au depus cereri unice de plata în anul anterior, calculul estimat al platilor directe depasind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ potrivit prevederilor alin. (4) sau (41).”

La articolul 7 / O.U.G. 3/2015, alineatul (21), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) forma asociativa de proprietate, pe baza copiei titlului de proprietate asupra terenurilor apartinând formei asociative si a unui tabel centralizator care cuprinde acordul fiecarui membru detinator de animale privind depunerea cererii unice de plata de catre forma asociativa, datele de identificare, codul de identificare al exploatatiei zootehnice din Registrul national al exploatatiilor si numarul de animale detinute de fiecare membru, precum si suprafata utilizata de forma asociativa prin cosit sau pasunat, la care se anexeaza hotarârea adunarii generale a asociatilor privind utilizarea fondurilor”.

Sursa: www.stiriagricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor