Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

DECRET – LEGE Nr. 139 din 11 mai 1990
privind camerele de comert si industrie din Romania
ACT EMIS DE: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NATIONALA
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 12 mai 1990

Consiliul Provizoriu de Uniune Nationala decreteaza:

CAP. 1
Camere de comert si industrie teritoriale

Art. 1
Comerciantii, persoane juridice si persoane fizice, pot constitui, in resedintele de judet si in municipiul Bucuresti, camere de comert si industrie teritoriale, organizatii autonome, destinate promovarii intereselor membrilor lor pentru dezvoltarea comertului si industriei, corespunzator cerintelor economiei de piata.
Camerele de comert si industrie teritoriale sprijina interesele membrilor lor in raporturile cu autoritatile romane si cu organismele din strainatate.
Art. 2
Camerele de comert si industrie teritoriale se infiinteaza din initiativa comerciantilor si dobindesc personalitate juridica pe data recunoasterii infiintarii de catre guvern.
Art. 3
Camerele de comert si industrie teritoriale se organizeaza si functioneaza potrivit statutelor lor, aprobate de adunarea generala a membrilor lor.
Camerele de comert si industrie teritoriale se pot organiza pe sectiuni si au, dupa caz, urmatoarele organe de conducere:
a) adunarea generala;
b) adunarile pe sectiuni;
c) colegiul de conducere;
d) presedintele.
Art. 4
Organele centrale si locale de stat sint obligate sa acorde sprijin camerelor de comert si industrie teritoriale in vederea realizarii scopului pentru care au fost infiintate si realizarii actiunilor pe care le initiaza.
Art. 5
Camerele de comert si industrie teritoriale desfasoara, in principal, urmatoarele activitati:
a) sprijina dezvoltarea activitatilor comerciale si industriale ale membrilor lor si colaboreaza cu reprezentantele din Romania ale camerelor de comert straine;
b) tin registrul de comert si asigura evidenta firmelor comerciale din unitatea administrativ-teritoriala respectiva;
c) desfasoara activitati de informare si documentare comerciala;
d) elibereaza certificate de origine a marfurilor;
e) tin evidenta marcilor de fabrica, de comert si de servicii, legal inregistrate, a denumirilor de origine, indicatiilor de provenienta si semnelor comerciale, precum si a altor semne distinctive folosite de membrii lor;
f) colaboreaza cu Comisia Nationala de Statistica la elaborarea rapoartelor si publicatiilor privind evolutia comertului si industriei si pentru problemele care constituie sfera lor de activitate;
g) sprijina realizarea proiectelor de dezvoltare a comertului si industriei, inclusiv a celor bazate pe libera initiativa;
h) sprijina activitatea de specializare profesionala a membrilor;
i) certifica existenta si obiectul de activitate a comerciantilor romani, precum si semnaturile persoanelor care ii angajeaza in mod valabil;
j) organizeaza, la cerere, arbitrajul ad-hoc.
In conditiile prevazute in statut, camerele de comert si industrie teritoriale pot:
a) sa initieze si sa participe la infiintarea de societati avind ca scop prestarea de servicii in interesul membrilor lor;
b) sa organizeze si sa administreze tirguri, precum si expozitii specializate, si sa efectueze activitati de reclama comerciala;
c) sa publice un buletin oficial al camerei si sa editeze publicatii de informare si reclama comerciala.
Art. 6
Sursele de finantare ale camerelor de comert si industrie teritoriale se constituie din cotizatiile membrilor, taxe, tarife, comisioane, donatii, legate si orice alte venituri realizate din activitatea desfasurata, in conditiile prevazute de statut.
Taxele si tarifele se stabilesc de catre camerele de comert si industrie teritoriale, cu avizul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei.
Art. 7
Camerele de comert si industrie teritoriale pot sa infiinteze, cu avizul Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale, case de pensii pentru salariatii lor, precum si pentru persoane fizice care au calitatea de comerciant din cadrul membrilor camerei.
Pentru persoanele care nu fac parte din casele de pensii prevazute la alin. 1, timpul lucrat in calitate de salariat la camerele de comert si industrie teritoriale se considera vechime in munca daca au fost varsate pe toata aceasta perioada, la asigurarile sociale de stat, contributia la asigurarile sociale si contributia pentru pensia suplimentara.
Salariatii camerelor de comert si industrie beneficiaza, in conditiile legii, de alocatia de stat pentru copii, care se plateste de catre camerele de comert si industrie.
Salariatii camerelor de comert si industrie teritoriale care lucreaza in domeniul lor de specialitate beneficiaza de reglementarile privind vechimea in acest domeniu.
Art. 8
Camerele de comert si industrie teritoriale pot stabili raporturi de cooperare, asociere sau afiliere cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Asocierea sau afilierea atrage calitatea de membru de drept al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei.

CAP. 2
Camera de Comert si Industrie a Romaniei

Art. 9
Camera de Comert si Industrie a Romaniei este o organizatie neguvernamentala, de utilitate publica, cu caracter autonom, avind drept scop promovarea comertului si industriei romanesti pe plan intern si extern si sprijinirea intereselor comerciantilor romani in raporturile cu autoritatile din tara si cu organisme specializate din strainatate.
Membrii Camerei de Comert si Industrie a Romaniei sint comerciantii, persoane fizice si juridice, care adera la statutul camerei, precum si camerele de comert si industrie teritoriale, potrivit art. 8.
Camera de Comert si Industrie a Romaniei este persoana juridica, cu sediul in Bucuresti.
Art. 10
Camera de Comert si Industrie a Romaniei se organizeaza si functioneaza potrivit statutului, aprobat de adunarea generala a membrilor sai. In scopul aprobarii statutului, adunarea generala va avea loc in cel mult 3 luni de la data prezentului decret-lege, cu participarea membrilor existenti la data convocarii.
Art. 11
Camera de Comert si Industrie a Romaniei desfasoara activitatile prevazute la art. 5. Totodata, Camera de Comert si Industrie a Romaniei asigura:
a) efectuarea de studii si acordarea de informatii si consultatii privind comertul romanesc, la cererea autoritatilor centrale de stat;
b) organizarea tirgului international al Romaniei si participarea tarii la tirguri si expozitii in strainatate;
c) eliberarea pentru marfurile romanesti de export de certificate de origine, certificate preferentiale vamale si carnete pentru admiterea temporara a marfurilor, cu scutire de taxe vamale, precum si avizarea facturilor, procurilor si altor documente de comert exterior;
d) emiterea, pe baza de documentatie, a certificatelor privind evenimentele ce pot fi considerate cazuri de forta majora.
Art. 12
Camera de Comert si Industrie a Romaniei are si poate constitui unitati si societati in domeniile privind activitatea de tirguri si expozitii, reclama comerciala, protectia proprietatii industriale si alte prestari de servicii.
Prevederile art. 4, art. 6 alin. 1 si art. 7 se aplica si Camerei de Comert si Industrie a Romaniei.
Art. 13
Curtea de arbitraj comercial international functioneaza pe linga Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Curtea nu are personalitate juridica.
Organizarea si functionarea Curtii de arbitraj comercial international se stabilesc de adunarea generala a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei. Curtea este condusa de un colegiu.
Regulile de procedura ale Curtii de arbitraj comercial international se aproba de colegiul acesteia.
Hotaririle Curtii de arbitraj sint titluri executorii si se executa in tara fara investire cu formula executorie.
Normele privind taxele arbitrale si onorariile arbitrilor se aproba de organul de conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, prevazut in statut.
Taxele arbitrale sint destinate suportarii cheltuielilor legate de activitatea de solutionare a litigiilor, inclusiv de secretariat, platii onorariilor arbitrilor si documentarii acestora, precum si suportarii altor cheltuieli necesare functionarii curtii.

CAP. 3
Dispozitii finale

Art. 14
In termen de 30 de zile de la data prezentului decret-lege, prin hotarire a Guvernului Romaniei se va stabili regimul juridic al registrului de comert.
Art. 15
Din incasarile valutare realizate de camerele de comert si industrie teritoriale, precum si de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si unitatile sale, un procent de 50% ramine la dispozitia acestora, in conturi special deschise la Banca Romana de Comert Exterior.
Art. 16
Decretul nr. 623/1973 privind organizarea si functionarea Camerei de Comert si Industrie a Republicii Socialiste Romania, cu modificarile ulterioare, Decretul nr. 137/1976 pentru aprobarea tarifelor privind retribuirea arbitrilor Comisiei de arbitraj de pe linga Camera de Comert si Industrie a Republicii Socialiste Romania, precum si orice alte dispozitii contrare prezentului decret-lege, se abroga.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NATIONALA
ION ILIESCU

        Impreuna in lumea afacerilor