Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Fondul de garantare a asiguratilor - dezbatere publica

177612_articolMinisterul Finantelor Publice a lansat in dezbatere publica Proiectul de lege privind fondul de garantare a asiguratilor.

Acest proiect de lege are in vedere crearea unui mecanism viabil si eficient de functionare a Fondului de garantare a asiguratilor si vizeaza totodata clarificarea scopului, reglementarea statutului juridic al acestuia, resursele de finantare a acestuia, procedura si conditiile de plata a creantelor de asigurari din disponibilitatile Fondului, conducerea si administrarea acestuia, precum si sanctiuni si dispozitii tranzitorii si finale.

Astfel, proiectul de lege cuprinde dispozitii referitoare la:

 • definirea termenilor si expresiilor utilizate in cuprinsul acestuia;
 • legitimarea procesuala (care poate fi data numai prin dobandirea de catre Fond a personalitatii juridice);
 • resursele financiare si modalitatea de utilizare a acestora;
 • procedura si conditiile de efectuare a platilor din disponibilitatile Fondului;
 • conducerea si administrarea Fondului;
 • sanctiunile aplicabile in cazul incalcarii prevederilor prezentului act normativ;
 • dispozitiile care se abroga la data intrarii in vigoare a acestui act normativ.

Prin acest proiect, se are in vedere ca Fondul de garantare a asiguratilor sa fie constituit ca persoana juridica de drept public. Fondul va fi administrat de un Consiliu de administratie format din 5 membri, dintre care 3 numiti de catre Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara, unul dintre acestia fiind numit Presedintele Consiliului de administratie si 2 numiti de Ministerul Finantelor Publice. Conducerea executiva va fi asigurata de un director general. Sunt prezentate atat atributiile Consiliului de administratie cat si cele ale directorului general.

Resursele financiare ale fondului, astfel cum sunt prezentate in Proiect, sunt formate din:

 • contributii ale asiguratorilor datorate Fondului pentru plata indemnizatiilor/despagubirilor creditorilor de asigurari ai unui asigurator in faliment;
 • incasari din dobanzi si penalitati de intarziere pentru neachitarea la termen a contributiei legale;
 • venituri din fructificarea disponibilitatilor Fondului;
 • incasarile din recuperarea creantelor Fondului;
 • venituri provenite din alte surse, stabilite conform legii.

In ceea ce priveste contributiile datorate Fondului de catre asiguratori acestea se vor calcula separat pe cele doua categorii de asigurari, respectiv asigurari generale si asigurari de viata. Cota procentuala a contributiilor datorate de asiguratori nu va depasi 10% din primele brute incasate de asiguratori din activitatea de asigurari directe.

Functia Fondului este aceea de a plati despagubiri/indemnizatii creditorilor de asigurari ai societatilor de asigurare aflate in faliment, intr-o anumita limita stabilita ca plafon de despagubire. Astfel, atat pentru categoria asigurarilor generale, cat si pentru categoria asigurarilor de viata, s-a 3 / 6 stipulat un plafon de garantare de 450.000 lei pentru un creditor de asigurare al unui asigurator aflat in faliment.

De asemenea, au fost inserate dispozitii privitoare la structura organizatorica si de personal, politica salariala, stabilirea contributiei datorate Fondului, aspecte care vor fi avizate de Consiliul de administratie al Fondului si supuse spre aprobare Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara. Fondul va prelua de la Fondul de Garantare a Asiguratilor din cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara numarul de posturi, personalul, disponibilitatile banesti, toate drepturile si obligatiile acestuia. Un capitol distinct inserat in textul proiectului priveste procedura si conditiile de efectuare a platilor din Fond, fiind stipulate dispozitii care reglementeaza constatarea si evaluarea daunelor de catre Fond, in perioada cuprinsa intre data inchiderii procedurii de redresare financiara si cea a denuntarii contractelor de asigurare dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii de faliment impotriva unui asigurator. Instrumentarea dosarelor de dauna se va face cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data producerii evenimentului asigurat si a conditiilor de asigurare generale si specifice prevazute in contractele de asigurare.

Pentru o deplina legalitate in vederea efectuarii de plati catre asiguratii societatilor de asigurare intrate in procedura de faliment, se impune reglementarea prin act normativ a Fondului de garantare sub forma unei persoane juridice de drept public. Este astfel necesara dobandirea personalitatii juridice si in scopul eliminarii oricaror probleme de ordin jurisdictional, cum ar fi: calitatea procesuala a Fondului, competenta functionala si teritoriala, controlul financiar si auditul activitatii Fondului, prevederea de sanctiuni.

Toate cele enumerate confera o transparenta totala a activitatii Fondului de garantare si, mai ales o legitimitate a Fondului. Totodata, in contextul in care Fondul va fi desemnat in calitate de administrator special si lichidator in procedura de lichidare voluntara, acesta va putea prelua noi functii. Aceste functii presupun inclusiv implicarea Fondului pentru restabilirea situatiei financiare a societatilor de asigurare prin masuri de redresare financiara. In aceste conditii, Fondul trebuie sa beneficieze de autonomie (personalitate juridica) pentru a-si exercita aceste functii si a evita un conflict de interese cu autoritatea competenta (Autoritatea de Supraveghere Financiara), cea care aplica si coordoneaza aducerea la indeplinire a procedurii de redresare financiara.

De asemenea, prin infiintarea Fondului ca persoana juridica de drept public, se asigura si o mai mare transparenta in utilizarea resurselor acestui fond.

Trebuie mentionat faptul ca fonduri de protectie se regasesc si in alte sectoare financiare, fiind constituite ca persoane juridice de drept public sau de drept privat, cu personalitate juridica, astfel:

 • Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar este constituit ca persoana juridica de drept public, in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 39/1996;
 • Fondul de compensare a investitorilor este persoana juridica, constituita sub forma unei societati pe actiuni, iar cadrul de reglementare este dat de Legea nr. 297/2004 privind piata de capital cu completarile si modificarile ulterioare, Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor si de Procedura nr. 2 autorizata prin Decizia C.N.V.M. nr. 527/02.09.2009;
 • Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private este constituit ca persoana juridica de drept public, fiind infiintata in temeiul Legii nr. 187/2011.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 19 mai 2015.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite:

1. On-line, la sectiunea:

2. Direct, contactand  Biroul Relatii cu Membri si Institutii.

        Impreuna in lumea afacerilor