Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Ghid pentru accesarea investitiilor pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice

32Drum_la_Edinet_130511_07Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat Ghidul solicitantului pentru accesarea submasurii 4.3 -„Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta de  Infrastructura de acces agricola.

Depunerea proiectelor se va face doar on-line. Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi  1.000.000 de euro/proiect.

Submasura 4.3 „Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole  şi silvice” se  incadreaza, conform Regulamentului (CE) 1305/2013, art. 17, in masura 04 – Investitii in active fizice –  si contribuie la domeniile de intervenție (DI): 2A Imbunatațirea performantei economice a tuturor fermelor  si facilitarea restructurarii  si modernizarii fermelor, in special in vederea cresterii participarii  şi orientarii catre piata, cat sşi a diversificarii agricole, 2C Imbunatatirea performantei economice a padurilor si 5A Eficientizarea utilizarii apei in agricultura.

Sprijinul acordat prin investitii in infrastructura agricola de acces se incadreaza in DI 2A Imbunatațirea  performanței economice a tuturor fermelor  şi facilitarea restructurarii  si modernizarii fermelor, in special in vederea cresterii participarii si orientarii catre piata, cat şi a diversificarii agricole si va avea un efect pozitiv asupra competitivitatii sectorului agricol prin imbunatatirea accesibilitatii exploatatiilor agricole, prin modernizarea  şi adaptarea cailor de acces, asigurand o buna  aprovizionare  şi un acces mai facil catre consumatori  şi pietele de desfacere.

Prin proiectele depuse vor fi finantate investitii in constructia, extinderea  si/sau modernizarea drumurilor de acces agricole catre ferme (cai de acces din afara exploatatiilor agricole).

Beneficarii submasurii 4.3 – „Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta de  Infrastructura de acces agricola sunt unitatile  administrativ teritoriale si/sau asociatii ale acestora, constituite conform legislatiei nationale in vigoare.

Pentru acordarea sprijinului financiar prin PNDR, trebuie respectate urmatoarele conditii minime obligatorii:

 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din  tipurile de sprijin prevazute prin submasura.
 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili.
 • Investitia va fi precedata  de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, mentionata in cap. 8.1 din PNDR.
 • Solicitantul se angajeaza sa asigure functionarea la parametrii proiectati si intretinerea investitiei, pe o perioada de minimum 5 ani de la ultima transa de plata.
 • Solicitantii trebuie sa faca dovada proprietatii/administrarii terenului pe care se realizeaza investitia.
 • Investitia trebuie sa fie racordata la un drum existent.

In cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile si neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului in conformitate cu Fisa submasurii, in limita valorii maxime a sprijinului. Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de catre beneficiarul proiectului.

Cheltuielile eligibile  pentru sprijinul FEADR sunt limitate la cheltuieli pentru constructia, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole catre ferme (cai de acces din afara exploatatiilor agricole).

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile daca respecta prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 si indeplinesc urmatoarele conditii:

 • sunt prevazute sau rezulta din aplicarea legislatiei in vederea obtinerii de avize, acorduri si autorizatii necesare implementarii activitatilor eligibile ale operatiunii sau rezulta  din cerintele minime impuse de PNDR 2014 ‐2020;
 • sunt aferente, dupa caz: unor studii si/sau analize privind durabilitatea economica și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrarilor de interventie, intocmite in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
 • sunt necesare in procesul de achizitii publice pentru activitatile eligibile ale operatiunii;
 • sunt aferente activitatilor de coordonare si supervizare a executiei si receptiei lucrarilor de constructii ‐

Cheltuielile de consultanta si pentru managementul proiectului sunt eligibile daca respecta conditiile anterior mentionate si se deconteaza proportional cu valoarea fiecarei transe de plata  aferenta  proiectului. Exceptie fac cheltuielile de consultanta  pentru intocmirea dosarului cererii de finantare care se pot deconta integral in cadrul primei transe de plata.

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile daca:

 • sunt realizate efectiv dupa data semnarii contractului de finantare si sunt in legatura cu indeplinirea obiectivelor investitiei;
 • sunt efectuate pentru realizarea investitiei cu respectarea rezonabilitatii costurilor;
 • sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finantare semnat cu AFIR;
 • sunt inregistrate in evidentele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile si sunt sustinute de originalele documentelor justificative, in conditiile legii.

Sursa: StiriAgricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor