Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Hotarâre nr. 470 din 4 iunie 2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

Act de bază

#B: Hotărârea Guvernului nr. 470/2014

 

Acte modificatoare

#M1: Hotărârea Guvernului nr. 787/2014

 

    Modificările şi completările efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1.

 

#B

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, prevederile art. 68 – 72 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 19 – 21 din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 73 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

ART. 1

Se aprobă Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2

(1) Pentru urmărirea trasabilităţii lemnului recoltat din păduri şi pentru furnizarea de informaţii statistice se instituie un Sistem informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit în continuare SUMAL.

(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea şi funcţionarea SUMAL.

(3) Structura de administrare SUMAL se organizează şi funcţionează în structura autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, conform reglementărilor în vigoare.

(4) Utilizarea SUMAL este obligatorie pentru ocoalele silvice şi pentru toţi operatorii şi comercianţii, denumiţi în continuare profesionişti, care recoltează, depozitează, prelucrează, comercializează sau efectuează operaţiuni de import-export cu materiale lemnoase: fac excepţie operatorii şi comercianţii care recoltează, depozitează şi comercializează sau efectuează operaţiuni de import-export cu arbori şi arbuşti ornamentali, răchită şi puieţi.

(5) Softul SUMAL se pune la dispoziţie în mod gratuit utilizatorilor prevăzuţi la alin. (4) de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(6) Personalul silvic din structurile de rang superior şi din unităţile şi centrala Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva are acces în SUMAL, pentru datele introduse de către ocoalele silvice din structura acestora, în baza unei împuterniciri emise de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(7) Actele de punere în valoare, autorizaţiile de exploatare a partizilor, actele de reprimire a parchetelor şi procesele-verbale de confiscare se înregistrează/se generează de către ocoalele silvice obligatoriu în SUMAL, care generează un număr unic pentru fiecare document în parte.

(8) Profesioniştii prevăzuţi la alin. (4) sunt obligaţi să transmită lunar raportări ale datelor în SUMAL, până la data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară.

#M1

ART. 3

    (1) La momentul începerii transportului materialelor lemnoase de la locul de recoltare/depozitare/achiziţie/custodie/transbordare/după acordarea liberului de vamă în cazul importului, emitentul avizului de însoţire are obligaţia încărcării online sau offline, după caz, de pe orice terminal electronic pe care rulează aplicaţia SUMAL, denumit în continuare dispozitiv, aflat în mod obligatoriu la locul începerii transportului, a informaţiilor standardizate în aplicaţie, în vederea transmiterii acestora; aplicaţia se pune la dispoziţie, în mod gratuit, utilizatorilor prevăzuţi la art. 2 alin. (4) de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

#B

(2) După recepţionarea informaţiilor standardizate prevăzute la alin. (1), transmise în format corect şi complet, SUMAL generează un cod unic, precum şi data, ora, minutul şi secunda, pentru care există obligaţia înscrierii în avizul de însoţire.

#M1

    (3) În situaţia în care locul de recoltare/depozitare/achiziţie/custodie/transbordare/acordării liberului de vamă în cazul importului este situat într-o zonă cu accesibilitate GSM, emitentul avizului de însoţire are obligaţia transmiterii în SUMAL, online, a informaţiilor standardizate şi înregistrării în avizul de însoţire a codului unic, precum şi a datei, orei, minutului şi secundei, generate de SUMAL, de pe dispozitivul aflat în dotarea acestuia.

    (4) În situaţia în care locul de recoltare/achiziţie/custodie/transbordare este situat într-o zonă fără accesibilitate GSM, emitentul avizului de însoţire introduce informaţiile standardizate în aplicaţia instalată pe dispozitivul care însoţeşte în mod obligatoriu mijlocul de transport; aplicaţia generează un cod offline.

    (5) Codul offline prevăzut la alin. (4) se înscrie în avizul de însoţire de către emitentul avizului, care semnează de înscriere alături de conducătorul mijlocului de transport; pentru continuarea transportului materialelor lemnoase transbordate sau pentru continuarea transportului în cazul imobilizării mijlocului de transport pentru cauze de forţă majoră, dintr-o zonă fără accesibilitate GSM, este obligatorie obţinerea codului unic, precum şi a datei, orei, minutului şi secundei, prevăzute la alin. (3), şi înscrierea lor în avizul de însoţire care însoţeşte transportul, pentru cantităţile care se transbordează sau sunt imobilizate, prin deplasarea în zonă cu semnal GSM.

    (6) La momentul intrării mijlocului de transport care transportă materialele lemnoase într-o zonă accesibilă GSM, SUMAL generează codul unic, precum şi data, ora, minutul şi secunda prevăzute la alin. (3), pe care conducătorul mijlocului de transport are obligaţia să le înscrie în avizul de însoţire. În situaţia în care dispozitivul prevăzut la alin. (1) ori aplicaţia instalată pe acesta nu funcţionează, conducătorul mijlocului de transport are obligaţia, la momentul intrării mijlocului de transport într-o zonă accesibilă GSM, să obţină codul unic de la sediul emitentului, cod unic pe care îl înscrie în avizul de însoţire, şi să informeze telefonic structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. În scopul emiterii codului unic sau a codului offline şi al verificării veridicităţii codului unic, depozitele de materiale lemnoase sunt obligate să aibă asigurată conexiunea la internet, care generează obligatoriu şi coordonate geografice.

#B

(7) La destinaţie, codul unic, precum şi data, ora, minutul şi secunda prevăzute la alin. (2) se înscriu în Registrul de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase, ţinut de către destinatarul acestora.

#M1

    (8) Operatorul economic destinatar al materialelor lemnoase are obligaţia de a verifica veridicitatea codului unic, precum şi data, ora, minutul şi secunda, prin interogarea aplicaţiei SUMAL, la destinaţie.

    (9) Este obligatorie înscrierea de către profesionişti în avizele de însoţire a codului unic, precum şi a datei, orei, minutului şi secundei, prevăzute la alin. (2), într-un termen de maximum 12 ore de la ora la care a fost emis codul offline.

    (10) La momentul emiterii avizelor de însoţire primare pentru materialele lemnoase al căror volum este de până la 3 metri cubi rezultate în urma exploatării masei lemnoase şi care se transportă cu atelaje, nu există obligaţia înscrierii a codului unic, a datei, orei, minutului şi secundei şi nici a codului offline prevăzute la alin. (2) şi (4), existând doar obligaţia înscrierii datei şi orei plecării transportului; emitentul avizelor de însoţire primare a materialelor lemnoase are obligaţia ca, în termen de maximum 7 zile de la data şi ora plecării transportului, să obţină codul unic pentru fiecare aviz emis şi să îl înscrie pe exemplarul 2 al avizelor de însoţire.

#B

(11) Metodologia privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi se publică în Monitorul Oficial al României.

ART. 4

(1) Operatorii care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumit în continuare Regulament, au obligaţia să implementeze şi să utilizeze pentru categoria materialelor lemnoase, aşa cum sunt definite în anexa la Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare – cod – 4401, cod – 4403, cod – 4406, 4407, un sistem “due diligence”, astfel cum este prevăzut la art. 6 din Regulament.

(2) Organizaţiile de monitorizare, recunoscute conform Regulamentului, pot avea acces limitat în SUMAL, corespunzător scopului de îndeplinire a obligaţiilor pentru care acestea au fost recunoscute, în baza unei cereri către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, înaintată de operatorul economic cu care organizaţia de monitorizare are încheiat un contract.

#M1

    (3) Începând cu data de 1 ianuarie 2015 se interzice exploatarea masei lemnoase pe picior de către operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) care nu utilizează un sistem “due diligence”. Prin excepţie, operatorii economici care realizează numai lucrări de exploatare forestieră prin prestaţii silvice şi care nu realizează prima punere pe piaţă nu sunt obligaţi să utilizeze un sistem “due diligence”.

#B

(4) Volumul materialelor lemnoase se determină în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din norme; în sensul prezentei hotărâri, materialele lemnoase nu sunt bunuri divizibile.

(5) La primul control efectuat asupra unui operator care nu a implementat şi nu a utilizat un sistem “due diligence”, agentul constatator acordă un termen de maximum 45 zile de la comunicarea constatării pentru încadrarea operatorului în prevederile Regulamentului, termen care se înscrie în actul de constatare a neregulilor.

ART. 5

(1) Prevederile sistemului “due diligence” nu se aplică arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor forestieri.

#M1

    (2) Transportul pomilor de Crăciun recoltaţi de pe teritoriul naţional se face în baza avizelor de însoţire primare, care se introduc în SUMAL; în sensul prezentei hotărâri pomii de Crăciun fac parte din categoria materialelor lemnoase.

#M1

ART. 6

    (1) În sensul art. 4 alin. (1) din Regulament, în cazul recoltării lemnului din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara acestuia, legalitatea provenienţei materialelor lemnoase rezultate se asigură potrivit legislaţiei în vigoare şi se atestă prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

    a) existenţa actului de punere în valoare aprobat conform competenţelor şi a autorizaţiei de exploatare, înregistrate în SUMAL, şi a procesului verbal de predare a parchetului;

    b) expedierea, deţinerea, transportul, primirea, depozitarea, prelucrarea sau comercializarea materialelor lemnoase să fie făcută/făcut cu avize de însoţire în care sunt înscrise corect codul unic generat de SUMAL, conform art. 3 alin. (2), precum şi data, ora, minutul şi secunda generării acestuia, precum şi codul offline prevăzut la art. 3 alin. (4), după caz.

    (1^1) În sensul art. 4 alin. (1) din Regulament, pentru materialele lemnoase importate, ale căror documente de provenienţă sunt declaraţia vamală de import şi, după caz, licenţa FLEGT, legalitatea provenienţei se atestă dacă, de la locul acordării liberului de vamă, sunt transportate cu avize de însoţire în care, pe lângă celelalte date obligatorii prevăzute de norme, sunt înscrise corect codul unic generat de SUMAL, conform art. 3 alin. (2), precum şi data, ora, minutul şi secunda generării acestuia.

#B

(2) Legalitatea recoltării lemnului provenit din statele membre ale Uniunii Europene se atestă prin documente eliberate în conformitate cu legislaţia aplicabilă pe teritoriul acestora, în acord cu prevederile din Regulament.

(3) Legalitatea recoltării lemnului importat – provenienţa legală – se atestă prin licenţe FLEGT şi certificate CITES, astfel cum este prevăzut în art. 3 din Regulament, şi prin documente eliberate de statele exportatoare, în conformitate cu legislaţia aplicabilă pe teritoriul acestora.

#M1

    (4) În cazul circulaţiei, primirii, depozitării, prelucrării şi/sau comercializării, legalitatea provenienţei materialelor lemnoase rezultate se asigură potrivit legislaţiei în vigoare şi se atestă prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

    a) în cazul circulaţiei, materialele lemnoase au provenienţă legală dacă în avizul de însoţire primar/secundar care le însoţeşte, pe lângă celelalte date obligatorii prevăzute în norme, sunt înscrise corect codul unic generat de SUMAL, conform art. 3 alin. (2), precum şi data, ora, minutul şi secunda generării acestuia, precum şi codul offline prevăzut la art. 3 alin. (4), după caz;

    b) în cazul primirii/depozitarii/deţinerii/prelucrării, transbordării şi/sau comercializării, materialele lemnoase sunt considerate că au provenienţa legală dacă în avizul de însoţire primar/secundar care le însoţeşte, pe lângă celelalte date obligatorii prevăzute în norme, sunt înscrise corect codul unic, precum şi data, ora, minutul şi secunda generării acestuia de SUMAL, aşa cum sunt prevăzute la art. 3 alin. (2), a căror veridicitate este confirmată la destinatar prin interogarea de către acesta a aplicaţiei SUMAL, conform obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (8).

    (5) Materialele lemnoase la care veridicitatea codului unic, a datei, orei, minutului şi secundei înscrise în avizul de însoţire conform art. 3 alin. (2) nu este confirmată la destinatar, conform obligaţiei prevăzute în sarcina acestuia la art. 3 alin. (8), sunt considerate fără provenienţă legală.

    (6) Materialele lemnoase pentru care raportările lunare nu sunt transmise în SUMAL până la termenul prevăzut la art. 2 alin. (8) de către profesioniştii prevăzuţi la art. 2 alin. (4) sunt considerate fără provenienţă legală.

    (7) Materialele lemnoase expediate, transportate, deţinute, primite, depozitate, prelucrate şi/sau comercializate, care sunt însoţite de avize de însoţire primare/secundare distribuite unui alt operator economic decât expeditorului, sunt considerate fără provenienţă legală.

    (8) Materialele lemnoase ale căror documente de provenienţă sunt documentele intracomunitare, care nu sunt recepţionate la destinaţie şi raportate în SUMAL, sunt considerate fără provenienţă legală.

    (9) Materialele lemnoase aflate în circulaţie fără codul unic, precum şi fără data, ora, minutul şi secunda, prevăzute la art. 3 alin. (2), sau cele fără cod offline prevăzut la art. 3 alin. (4) ori cu cod unic sau cod offline invalid, cu excepţia celor prevăzute la art. 3 alin. (10), sunt considerate fără provenienţă legală.

#B

ART. 7

(1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

a) neutilizarea SUMAL sau transmiterea cu întârziere mai mare de 45 de zile de la data la care trebuia să se facă raportarea lunară de către profesionişti, din culpa acestora, a datelor în SUMAL, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei şi cu retragerea acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special, fără posibilitatea eliberării unui nou acord;

b) transmiterea cu întârziere mai mare de 15 zile de la data la care trebuia să se facă raportarea lunară, dar fără a depăşi termenul prevăzut la lit. a), de către profesionişti, din culpa acestora, a datelor în SUMAL, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi cu suspendarea acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special pe o perioadă de până la 90 de zile;

c) nerespectarea de către profesionişti a obligaţiei de a implementa şi de a utiliza un sistem “due diligence”, cu luarea în considerare a situaţiei prevăzute la art. 4 alin. (5), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi cu suspendarea pentru o perioadă de maximum 12 luni a acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special;

d) neîndeplinirea, de către o organizaţie de monitorizare, a obligaţiilor prevăzute pentru aceasta la art. 8 alin. (1) din Regulament, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

e) netransmiterea de către profesionişti a raportării lunare a datelor în SUMAL cu o întârziere de până la 15 zile, inclusiv, faţă de data la care trebuia să se facă raportarea, cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei;

f) implementarea de către operatori a propriului sistem “due diligence” care nu îndeplineşte elementele prevăzute la art. 6 din Regulament, cu amendă de la 1.000 lei la 6.000 lei;

g) utilizarea necorespunzătoare de către operatori a propriului sistem “due diligence”, cu amendă de la 1.000 lei la 6.000 lei;

h) utilizarea necorespunzătoare de către operatori a unui sistem “due diligence” instituit de o organizaţie de monitorizare, cu amendă de la 1.000 lei la 6.000 lei;

i) neîndeplinirea de către operatorii sistemului “due diligence” a obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (3), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

#M1

    j) neîndeplinirea de către profesionişti a obligaţiei de verificare prevăzute la art. 3 alin. (8) sau necomunicarea de către aceştia către structura competentă teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în cazul constatării invalidităţii codului unic online emis, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

#B

k) nerespectarea de către utilizatorii SUMAL a obligaţiilor referitoare la modul de operare a datelor în SUMAL, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.

(2) În situaţia repetării faptelor prevăzute la alin. (1) lit. f) – i) într-un interval de 6 luni, pe lângă sancţiunea principală, agentul constatator aplică şi sancţiunea complementară a suspendării acordului pentru distribuţia şi utilizarea documentelor cu regim special pentru o perioadă de până la 90 de zile.

(3) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul silvic împuternicit din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi a structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia.

(4) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), e), j) şi k) se fac şi de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră Române, special abilitaţi.

(5) Agenţii constatatori prevăzuţi la alin. (4) au drept de interogare a aplicaţiei SUMAL, procedura de acces la SUMAL fiind stabilită prin metodologia prevăzută la art. 3 alin. (11).

(6) Personalul silvic din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor şi din unităţile şi subunităţile acesteia, precum şi din cadrul ocoalelor silvice private au drept de interogare numai în ceea ce priveşte validitatea codului unic şi a existenţei codului offline.

#M1

    (7) În cazul constatării materialelor lemnoase ca fiind deţinute/transportate/primite/depozitate/transbordate/prelucrate/comercializate fără provenienţă legală, aşa cum este definită la art. 6, sunt aplicabile prevederile art. 72 din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 19 – 21 din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările ulterioare.

#B

ART. 8

Contravenţiilor prevăzute la art. 7 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 9

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va încheia protocoale de colaborare privind controlul circulaţiei materialelor lemnoase cu autorităţile publice centrale pentru afaceri interne, vămi, precum şi cu Compania Naţională “Imprimeria Naţională” – S.A., în vederea aplicării prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu reglementările în vigoare.

ART. 10

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 9 septembrie 2008, cu completările ulterioare, se abrogă.

(3) Reglementările subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 996/2008, cu completările ulterioare, se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri, până la data elaborării reglementărilor de punere în aplicare a prezentei hotărâri.

ART. 11

În perioada prevăzută la art. 10 alin. (1), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate face testări asupra implementării SUMAL, în baza metodologiei care se stabileşte prin ordin*) al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

#CIN

    *) A se vedea Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 596/2014 privind aprobarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase.

 

#B

ANEXA 1

 

NORME

referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

ART. 1

Prezentele norme cuprind reglementări referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului şi produselor din lemn, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

ART. 2

(1) În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

#M1

    a) achizitor de materiale lemnoase – operatorul economic care cumpără materiale lemnoase, în baza unui borderou de achiziţie, de la proprietarii de păduri, persoane fizice, de la membrii formelor asociative prevăzute la art. 92 şi 95 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la proprietarii de vegetaţie forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier, materiale lemnoase care sunt deţinute cu titlu legal şi care provin din proprietăţile acestora;

    b) cherestele – piese de lemn obţinute prin tăierea longitudinală ori aşchierea buştenilor sau lemnului brut şi, eventual, o retezare şi/sau prelucrări ulterioare pentru o anumită exactitate. În categoria cherestelelor sunt cuprinse şi: scânduri, dulapi, bulzi, şipci, rigle, frize, grinzi şi lăturoaie; lăturoaiele sunt cherestele netivite rezultate din flancurile buşteanului, cu faţa interioară complet ferăstruită, iar cealaltă faţă ferăstruită pe cel mult jumătate din lungime, cu lungimea de minimum 1 m, iar grosimea de maximum 6,0 cm;

    c) circulaţia materialelor lemnoase – acţiunea de transport al materialelor lemnoase pe orice cale posibilă, cu sau fără transmiterea proprietăţii asupra materialelor lemnoase, de la locul unde au fost recoltate, obţinute, depozitate, deţinute sau prelucrate, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport;

#B

d) controlul provenienţei, al circulaţiei materialelor lemnoase, al depozitelor, precum şi al instalaţiilor de prelucrare a lemnului rotund – acţiunile întreprinse de structurile de control, conform competenţelor stabilite prin prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările ulterioare, pentru stabilirea provenienţei materialelor lemnoase recoltate, a celor comercializate, precum şi a celor transportate pe orice fel de căi de transport şi/sau care sunt supuse proceselor de prelucrare ori depozitare;

e) custodia – deţinerea şi păstrarea neschimbată a materialelor lemnoase de către operatorul economic/deţinătorul/transportatorul în posesia căruia au fost identificate materialele lemnoase pentru care agentul constatator a dispus, în baza unui proces-verbal, reţinerea şi predarea în custodie; custodia este obligatorie pentru deţinătorul fizic al materialelor lemnoase şi se poate dispune în legătură cu materialele lemnoase cu privire la care normele legale prevăd reţinerea în vederea stabilirii provenienţei ori cu privire la care există suspiciunea că provin din săvârşirea de contravenţii ori infracţiuni;

f) deţinător de materiale lemnoase – orice persoană fizică sau juridică care deţine materiale lemnoase;

g) dimensiune efectivă – dimensiunea unei piese de cherestea în momentul măsurării;

h) intermedierea în comerţul cu materiale lemnoase – activitate comercială prin care intermediarul mijloceşte încheierea unor afaceri între comercianţi în baza contractului specific de intermediere şi în schimbul unei remuneraţii. Intermedierea exclude deţinerea de materiale lemnoase şi vânzarea în nume propriu a materialelor lemnoase de către intermediar;

i) lemn ecarisat – lemn obţinut prin cioplirea sau ferăstruirea pe cel puţin o faţă a lemnului rotund;

j) lemn prelucrat sau semifabricat – sortiment obţinut prin operaţii de retezare şi/sau spintecare a lemnului rotund, a buştenilor, a lemnului ecarisat, a lemnului cioplit ori a cherestelei;

k) operator – orice persoană fizică sau juridică ori entitate cu/fără personalitate juridică care desfăşoară, cu sau fără respectarea condiţiilor prevăzute de lege, operaţiuni de orice tip cu masă lemnoasă sau materiale lemnoase;

#M1

    l) reţinerea – măsura de oprire, în faza comercială sau de producţie în care au fost identificate, a materialelor lemnoase cu privire la care normele legale prevăd reţinerea în vederea stabilirii provenienţei, fiind obligatorie pentru operatorul economic/deţinătorul/transportatorul materialelor lemnoase; reţinerea se aplică de agentul constatator şi în cazul materialelor lemnoase abandonate cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

    m) mijloc de transport – autovehicul rutier sau orice parte a autovehiculului rutier distinct înmatriculată/neînmatriculată, vagonul de cale ferată, şlepul, nava, containerul pentru transportul terestru sau naval, atelajele, în care se încarcă şi cu care se transportă materiale lemnoase.

#B

(2) Termenii şi expresiile privitoare la lemn şi produse din lemn care nu se regăsesc la alin. (1) sunt cele prevăzute în Regulament şi se definesc în conformitate cu standardele aplicabile materialelor lemnoase.

 

CAPITOLUL II

Provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase şi a produselor din lemn

 

ART. 3

(1) Provenienţa legală a materialelor lemnoase reprezintă sursa localizată de unde acestea au fost obţinute în mod legal, respectiv:

a) partizile ale căror APV-uri au fost înregistrate în SUMAL, autorizate şi predate spre exploatare, constituite în fondul forestier naţional sau în vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara acestuia;

b) depozite, centre de sortare şi prelucrare a materialelor lemnoase care deţin cu titlu legal materiale lemnoase;

c) pieţele, târgurile, oboarele şi altele asemenea, autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase;

d) statele membre ale Uniunii Europene;

e) statele din afara Uniunii Europene.

(2) Documentele ce fac dovada provenienţei materialelor lemnoase sunt:

a) actul de punere în valoare, denumit în continuare APV – documentul de provenienţă a materialelor lemnoase rezultate din masa lemnoasă pe picior inventariată sau marcată, autorizată şi predată spre exploatare, în situaţia transportului de la locul de recoltare, identificat pe avizul de însoţire prin numărul unic generat de SUMAL. APV-ul nu constituie document de provenienţă, iar materialele lemnoase nu au provenienţă legală dacă partida nu a fost autorizată şi predată spre exploatare cu număr de autorizaţie unic generat de SUMAL;

b) registrul de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) din prezentele norme, identificat pe avizul de însoţire prin numărul paginii şi poziţia la care a fost înregistrată ieşirea; registrul nu constituie document de provenienţă, iar materialele lemnoase nu au provenienţă legală dacă pagina şi poziţia din avizul de însoţire nu coincid cu pagina şi poziţia din registru;

c) avizul de însoţire este şi document de provenienţă numai atunci când în baza lui se emite un alt aviz de însoţire; avizul de însoţire nu este document de provenienţă dacă nu respectă condiţiile de formă şi de fond, iar materialele lemnoase pentru care este înscris ca document de provenienţă nu au provenienţă legală;

#M1

    d) documentele intracomunitare, care constituie document de provenienţă pentru materialele lemnoase din statul membru al Uniunii Europene, cu condiţia ca materialele lemnoase să fie recepţionate la destinaţie şi raportate în SUMAL, în condiţiile legii;

#B

e) declaraţia vamală de import şi, după caz, licenţa FLEGT constituie document de provenienţă a materialelor lemnoase importate din state terţe;

f) procesul-verbal de reţinere/confiscare/dare în custodie, în condiţiile legii.

(3) Avizul de însoţire este şi document de provenienţă numai atunci când în baza lui se emite un alt aviz de însoţire, în următoarele situaţii:

a) la transbordarea materialelor lemnoase dintr-un mijloc de transport în altul;

b) la achiziţionarea materialelor lemnoase de către achizitori.

(4) În situaţia producerii unor calamităţi naturale, constatate cu documente, care nu permit transportul materialelor lemnoase aflate în platforma primară la data reprimirii, acestea se constituie ca stoc şi se înscriu în procesul-verbal de reprimire şi se introduc în SUMAL de către ocolul silvic care operează reprimirea. Stocul constituie provenienţa pentru expedierea ulterioară, iar rubrica “provenienţa” din avizul de însoţire se completează “stoc APV nr.”.

#M1

    (5) APV-ul nu constituie provenienţă legală după data reprimirii, cu excepţia parchetelor reprimite cu stoc în platforma primară, caz în care valabilitatea APV-ului ca provenienţă legală se prelungeşte cu 60 de zile, iar în situaţiile prevăzute la alin. (4) valabilitatea APV se prelungeşte cu 60 de zile de la data încetării efectului calamităţii, moment constatat prin documente legale.

#B

ART. 4

(1) Documentul de însoţire a materialelor lemnoase este avizul de însoţire, care poate fi aviz de însoţire primar/secundar.

(2) Documentul de însoţire a materialelor lemnoase expediate de la locul de recoltare este avizul de însoţire primar, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Documentele de însoţire pentru materiale lemnoase expediate din alte locaţii decât locul de recoltare, precum şi pentru cherestele sunt: avizul de însoţire secundar pentru materiale lemnoase, altele decât cherestelele, şi, respectiv, avizul de însoţire secundar pentru cherestele, ale căror modele sunt prevăzute în anexa nr. 3 şi, respectiv, anexa nr. 4.

#M1

    (4) În cazul obţinerii de produse din lemn la locul de recoltare a masei lemnoase – tocătură şi mangal, acestea se transportă de la locul de recoltare cu aviz de însoţire primar.

#B

(5) Nu se emit avizele de însoţire prevăzute la alin. (1) şi (2) şi nu se introduc în SUMAL pentru:

a) materialele lemnoase comercializate al căror volum/mijloc de transport este de până la 0,1 mc;

b) materialele lemnoase importate, care până la locul de destinaţie circulă sub supraveghere vamală, până la punerea în liberă circulaţie, pentru care documentul echivalent avizului de însoţire este declaraţia vamală de tranzit;

#M1

    c) materialele lemnoase care fac obiectul regimului de export şi circulă de la biroul vamal de export sub supraveghere vamală până la biroul vamal de ieşire de pe teritoriul vamal al Comunităţii, iar declaraţia vamală de export este echivalentul avizului de însoţire; pentru materialele lemnoase care circulă până la locul efectuării formalităţilor vamale de export rămân obligatorii emiterea avizelor de însoţire şi raportarea acestora în SUMAL;

#B

d) materialele lemnoase provenite din statele membre ale Uniunii Europene însoţite de documente intracomunitare.

(6) Originalul avizelor de însoţire prevăzute la alin. (1) şi (2) – exemplarul 1 – însoţeşte obligatoriu transportul materialelor lemnoase.

#M1

    (7) Termenul de valabilitate a avizelor de însoţire prevăzute la alin. (1) şi (2), în aplicarea reglementărilor în vigoare, este de maximum:

    a) 10 ore de la data şi ora plecării, pentru materialele lemnoase expediate pe o distanţă de până la 50 km inclusiv;

    b) 14 ore de la data şi ora plecării, pentru materialele lemnoase expediate pe o distanţă de la 50,1 km până la 100 km inclusiv;

    c) 24 de ore de la data şi ora plecării, pentru materialele lemnoase expediate pe o distanţă de la 100,1 km până la 200 km inclusiv;

    d) 48 de ore de la data şi ora plecării, pentru materialele lemnoase expediate pe o distanţă de la 200,1 km până la 500 km inclusiv;

    e) 72 de ore de la data şi ora plecării pentru materialele lemnoase expediate pe o distanţă de peste 500 km.

#B

(8) Codul unic, codul offline, după caz, data, ora, minutul şi secunda prevăzute la art. 3 alin. (2) se consemnează în mod obligatoriu în avizele de însoţire.

#M1

    (9) Se exceptează de la prevederile alin. (7) avizele de însoţire la care termenele de valabilitate sunt termenele legale de executare a contractului de transport, conform prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 171/2010, cu modificările ulterioare; termenele de valabilitate prevăzute la alin. (7) pot fi prelungite cu perioada de întrerupere a transportului aferentă efectuării formalităţilor vamale, reprezentantul biroului vamal având obligaţia ca la sosirea transportului să verifice valabilitatea codului online înscris în avizul de însoţire a materialelor lemnoase şi să consemneze pe acesta, prin certificare cu nume, semnătură şi ştampilă, atât data şi ora verificării valabilităţii codului unic online, cât şi data şi ora acordării liberului de vamă.

    (10) Avizele de însoţire prevăzute la alin. (1) şi (2) se emit pentru fiecare mijloc de transport în parte şi se transmit în SUMAL de către emitent; în situaţia transbordării, care implică încărcarea/descărcarea în/din mijloace de transport cu capacităţi diferite decât cea a mijloacelor de transport în/din care se transbordează, achiziţiei de la mai mulţi proprietari şi transportului cu acelaşi mijloc de transport pentru mai mulţi beneficiari, se vor emite avize de însoţire pentru fiecare beneficiar care transportă cu acelaşi mijloc de transport, conform procedurilor care se vor stabili prin ordinul prevăzut la art. 3 alin. (11) din hotărâre.

#B

(11) Volumele înscrise în avizele de însoţire prevăzute la alin. (1) şi (2) nu pot să depăşească capacitatea mijlocului de transport.

(12) Materialele lemnoase importate, care sunt transportate succesiv cu mai multe mijloace de transport, trebuie să fie însoţite de câte un aviz de însoţire pentru fiecare mijloc de transport, emis în condiţiile art. 3 alin. (3) lit. a).

ART. 5

(1) Emiterea avizelor prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din prezentele norme se face, după caz, de către următorii emitenţi:

#M1

    a) ocoalele silvice, pentru masa lemnoasă pe picior exploatată în regie proprie de către acestea sau prin prestări de servicii silvice, de la locul de recoltare situat în fondul forestier pe care îl administrează sau pentru care asigură servicii silvice pe bază de contracte, pentru masa lemnoasă exploatată, în condiţiile legii, din fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice, de la locul de recoltare situat în fondul forestier pe care îl administrează sau pentru care asigură servicii silvice pe bază de contracte, pentru materialele lemnoase care se achiziţionează pe bază de borderou de la persoane fizice proprietare de fond forestier, care au încheiate contracte de administrare sau servicii silvice cu ocolul silvic respectiv, pentru materialele lemnoase confiscate/reţinute în vederea confiscării, precum şi pentru materiale lemnoase provenite din vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier, pe raza de activitate a ocolului silvic respectiv;

    b) administraţia pieţelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri şi altele asemenea autorizate, numai pentru materialele lemnoase comercializate în incinta acestora şi pentru cele care nu au fost comercializate în incintă şi care urmează a fi transportate spre o altă destinaţie;

#B

c) operatorii economici care prelucrează şi/sau comercializează în condiţiile legii materiale lemnoase pe care le expediază din depozite, din centre de sortare şi prelucrare şi altele asemenea;

#M1

    d) operatorii economici care exploatează în condiţiile legii masă lemnoasă pe bază de contract de vânzare-cumpărare, inclusiv din vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional.

#B

(2) Emitenţii prevăzuţi la alin. (1) răspund, potrivit legii, de întocmirea corespunzătoare a avizelor de însoţire şi de exactitatea datelor înscrise.

(3) Comercializarea materialului lemnos în pieţe, târguri, oboare, burse de mărfuri este permisă numai dacă acestea sunt autorizate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin structurile teritoriale ale acesteia, în condiţiile legii.

(4) Condiţiile şi regulamentul de autorizare a spaţiilor prevăzute la alin. (3) se aprobă, conform reglementărilor în vigoare, prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de administraţie, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, cu respectarea principiului autonomiei locale.

ART. 6

Pe perioada transportului, materialele lemnoase trebuie să fie însoţite de următoarele avize de însoţire:

a) avizul de însoţire primar, pentru materialele lemnoase expediate din parchetele de exploatare a masei lemnoase, care se emite în urma inventarierii materialelor lemnoase;

b) avizul de însoţire secundar pentru materialele lemnoase, altele decât cherestelele sau cherestele, după caz, care provin din sursele prevăzute la art. 3 alin. 1) lit. b) şi c) din prezentele norme;

c) avizul de însoţire primar sau secundar, după caz, care se emite în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) din prezentele norme;

d) avizul de însoţire primar sau secundar, care se emite în baza inventarului materialelor lemnoase confiscate sau reţinute în vederea confiscării, din procesul-verbal prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. f) din prezentele norme.

ART. 7

(1) Lemnul şi produsele din lemn care nu fac parte din categoria materialelor lemnoase, aşa cum sunt definite în anexa la Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, sunt:

a) lemn sub formă de aşchii sau particule, rumeguş, deşeuri şi resturi de lemn, chiar aglomerate, brichete, pelete sau forme similare – cod 4401;

b) lemn lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm sau lemn derulat – cod 4407.

(2) Lemnul şi produsele din lemn, prevăzute la alin. (1), trebuie să fie însoţite de avize de însoţire a mărfii pe perioada transportului, potrivit reglementărilor în vigoare.

(3) Operatorii care pun prima dată pe piaţă lemnul şi produsele din lemn prevăzute la alin. (1) sunt obligaţi să comunice anual, până la data de 31 ianuarie a anului următor anului de raportare, structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură informaţiile prevăzute în registrul de evidenţă al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, cantităţile intrate şi ieşite, cumulat pe coduri, produse şi specii, şi să respecte prevederile Regulamentului.

ART. 8

(1) Inventarierea materialelor lemnoase se realizează pe specii pentru lemnul rotund şi pe specii sau grupe de specii pentru celelalte sortimente.

(2) La inventarierea lemnului se procedează astfel:

#M1

    a) pentru lemnul rotund brut se determină volumul în mc, cu două zecimale, în baza măsurării lungimii pieselor în metri şi a diametrelor la mijloc în centimetri;

    b) pentru lemnul rotund de lucru se determină volumul în mc, cu două zecimale, în baza măsurării lungimii pieselor în metri şi a diametrelor la mijloc în centimetri;

    c) pentru lemnul fasonat în steri, grămezi de crăci şi fascine se determină volumele exprimate în unităţi convenţionale şi echivalentul în mc, cu două zecimale;

#B

d) celelalte produse din lemn se măsoară după metode specifice.

ART. 9

(1) Avizele de însoţire pentru transportul materialelor lemnoase sunt documente cu regim special prevăzute cu elemente de securizare specifice, se tipăresc de către Compania Naţională “Imprimeria Naţională” – S.A. în blocuri cu câte 150 de file, formate din 50 de seturi a câte 3 file fiecare, autocopiative, cu elementele de securizare aplicate pe exemplarul 1.

(2) Formularele documentelor prevăzute la alin. (1) se distribuie de către Compania Naţională “Imprimeria Naţională” – S.A. numai în baza acordului de distribuire şi utilizare emis de structurile teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, acord ce poate fi suspendat sau retras.

(3) Formularele avizelor de însoţire primare prevăzute la art. 4 alin. (1) se distribuie de către Compania Naţională “Imprimeria Naţională” – S.A., în baza acordului de distribuire şi utilizare emis de structurile teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) pentru masa lemnoasă contractată de un operator economic, în baza unui contract de vânzare-cumpărare masă lemnoasă pe picior, la solicitarea acestuia;

#M1

    b) în baza unui APV, a unei liste de APV sau a borderoului APV aprobat, după caz, de structurile silvice de rang superior ori structurile teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru masa lemnoasă exploatată în regie proprie de către ocoalele silvice sau prin prestări de servicii silvice pentru masa lemnoasă care va fi exploatată, în condiţiile legii, din fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice; solicitarea acordului de distribuire şi utilizare se face de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru fondul forestier din care se exploatează masa lemnoasă respectivă;

#B

c) în baza unui APV sau a unei liste de APV pentru materialele lemnoase care se achiziţionează pe bază de borderou din proprietatea privată a persoanelor fizice; solicitarea acordului de distribuire şi utilizare se face de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.

(4) La stabilirea numărului avizelor de însoţire prevăzute la art. 6 lit. b), care fac obiectul acordului de distribuire şi utilizare prevăzut la alin. (2), se ia în calcul numărul mediu lunar de avize emise de operatorii economici pe ultimele 12 luni, iar în cazul operatorilor economici nou-înfiinţaţi se alocă câte unui bloc de formulare de avize de însoţire secundare pentru materialele lemnoase altele decât cherestele şi/sau cherestele, după caz, pentru fiecare gestiune/activitate specifică.

(5) Caracteristicile elementelor de securizare prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe bază de protocol cu Compania Naţională “Imprimeria Naţională” – S.A.

#M1

    (6) Utilizarea avizelor de însoţire a materialelor lemnoase se face numai de către categoriile de emitenţi prevăzuţi la art. 5 alin. (1), în baza acordului de distribuire şi utilizare prevăzut la alin. (2) şi (3) şi numai în perioada în care acordul de distribuire nu este suspendat sau anulat.

#B

(7) Formularele documentelor de însoţire a materialelor lemnoase nu sunt transmisibile: în caz contrar operatorului economic i se va retrage acordul de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special, fără posibilitatea eliberării unui nou acord.

(8) Condiţiile şi procedura de emitere, suspendare şi retragere a acordului de distribuire şi utilizare prevăzut la alin. (2) şi (3) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

ART. 10

(1) Avizele de însoţire a materialelor lemnoase se emit în 3 exemplare.

#M1

    (2) Exemplarul 1 al avizului de însoţire a materialelor lemnoase însoţeşte materialele lemnoase în timpul transportului şi rămâne la beneficiar, exemplarul 2 rămâne la contabilitatea în care este deschisă gestiunea, care poate fi proprie sau diferită de cea a emitentului, după caz, iar exemplarul 3 rămâne la cotorul carnetului de avize, respectiv la emitent; în cazul exportului, la biroul vamal se depune o copie a avizului de însoţire a materialelor lemnoase.

#B

(3) Avizele de însoţire a materialelor lemnoase se tipăresc cu culoare neagră pe fond verde pe primul exemplar, cu culoare neagră pe fond alb pe al doilea exemplar şi cu culoare neagră pe fond roz pe al treilea exemplar.

ART. 11

(1) La completarea corespunzătoare a avizelor de însoţire a materialelor lemnoase se vor avea în vedere următoarele situaţii:

a) materialele lemnoase nu se comercializează, dar sunt supuse transportului tehnologic intern sau sunt destinate consumului propriu;

b) materialele lemnoase se comercializează, iar expeditorul este persoana vânzătoare şi destinatarul este persoana cumpărătoare;

c) specificaţia, în rubrica nr. 10, se completează, pe baza măsurătorilor efectuate în momentul încărcării în mijlocul de transport, cu denumirea sortimentelor pe specii sau grupe de specii, dimensiunile şi volumul;

d) în situaţia în care numărul pieselor/bucăţilor/coletelor care trebuie înscrise în avizul de însoţire depăşeşte numărul rândurilor din aviz în care pot fi înscrise acestea, datele care nu pot fi înscrise se înscriu în anexa la aviz, care are aceeaşi structură cu “specificaţia” de la rubrica 10 din avizul de însoţire;

e) pe versoul avizului de însoţire primar se imprimă amprenta dispozitivului dreptunghiular precizat la rubrica “Menţiuni”, folosindu-se în acest scop tuş sau vopsea;

f) în cazul transportului materialelor lemnoase pe nave, în condiţiile legii, în rubrica “Date privind expediţia”, la “Mijlocul de transport” se înscrie denumirea navei;

g) în cazul materialului lemnos provenit din statele membre ale Uniunii Europene, în rubrica “Document de provenienţă” se înscrie documentul intracomunitar, iar în rubrica “Destinatar” se înscriu şi datele de identificare ale transportatorului care asigură transportul mărfurilor în afara teritoriului României. Aceste date se completează de reprezentantul expeditorului, cu consemnarea lizibilă a numelui şi prenumelui celui care întocmeşte documentele.

(2) Pentru materialele lemnoase prevăzute la alin. (1) lit. a), avizul de însoţire a materialelor lemnoase se va completa astfel:

#M1

    a) în cazul în care expeditorul, ca deţinător iniţial al materialelor lemnoase, este aceeaşi persoană cu destinatarul, ca deţinător final al acestora, în rubricile nr. 1 şi nr. 6 se înscriu datele de identificare ale aceleiaşi persoane juridice sau fizice, punctul de încărcare din rubrica nr. 2 fiind diferit de punctul de descărcare din rubrica nr. 7;

    b) în cazul în care punctul de încărcare este situat la locul de recoltare a masei lemnoase, în rubrica nr. 3 se consemnează principalele elemente de identificare a APV-ului prevăzute la art. 3 alin. (2) din prezentele norme, ca document de provenienţă, precum şi “stoc APV nr. ……., conform prevederilor art. 3 alin. (4) din norme”;

#B

c) în cazul în care materialele lemnoase se transportă între depozitele aceluiaşi deţinător, în rubrica nr. 3 se consemnează fila şi poziţia din registrul de intrări-ieşiri material lemnos în care a fost înregistrată ieşirea materialului lemnos.

(3) Pentru materialele lemnoase prevăzute la alin. (1) lit. b), avizul de însoţire a materialelor lemnoase se va completa astfel:

#M1

    a) în cazul în care punctul de încărcare este situat la locul de recoltare a masei lemnoase, în rubrica nr. 3 se consemnează elementele de identificare a APV-ului prevăzute la art. 3 alin. (2) din prezentele norme indiferent dacă titularul autorizaţiei de exploatare este şi expeditor, “stoc APV nr. ……., conform prevederilor art. 3 alin. (4) din norme”; modul de completare este valabil şi în cazul în care exploatarea se realizează prin prestări de servicii, indiferent dacă se predă sau nu gestiunea;

#B

b) în cazul vânzării materialului lemnos de către persoanele fizice, avizul de însoţire a materialelor lemnoase este emis de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice;

c) în cazul persoanelor juridice care cumpără materiale lemnoase de la persoane fizice proprietare de păduri, achiziţia materialelor lemnoase se face numai în baza unui aviz de însoţire a materialelor lemnoase, emis de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru proprietatea respectivă, emis în baza avizului de însoţire a materialelor lemnoase care a însoţit transportul acestora de la pădure la proprietar. Achizitorul este obligat să întocmească borderoul de achiziţie a materialelor lemnoase, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6;

d) în cazul în care expedierea se realizează dintr-un depozit, în rubrica nr. 3 se consemnează numărul filei şi poziţia din registrul de evidenţă a materialelor lemnoase în care a fost înregistrată ieşirea materialului lemnos;

e) în cazul comercializării/expedierii materialelor lemnoase provenite din import din state terţe, în rubrica nr. 3 se consemnează declaraţia vamală de import sub forma “DVI nr. …../data ….”;

f) în cazul comercializării/expedierii materialelor lemnoase provenite din state membre ale Uniunii Europene, în rubrica nr. 3 se consemnează documentul intracomunitar al statului emitent.

(4) La alin. (1) lit. c), specificaţia, în rubrica nr. 10, se completează după cum urmează:

a) pentru lemnul rotund cu diametrul la capătul subţire mai mare sau egal cu 20 cm se înscriu, pe specii, numărul curent pentru fiecare piesă, lungimea în metri, diametrul la mijloc în centimetri şi volumul exprimat în m3, în numere cu două zecimale;

b) pentru lemnul rotund cu diametrul la capătul subţire sub 20 cm se înscrie numărul total de piese cu aceleaşi caracteristici dimensionale – lungimea, exprimată în metri, diametrul, exprimat în centimetri, şi volumul total al pieselor respective, exprimat în m3, în numere cu două zecimale;

#M1

    c) pentru lemnul fasonat în steri, lemnul de foc, crăci şi fascine se completează numai în coloana (5), în care se înscriu cantităţile exprimate în unităţi convenţionale şi echivalentul în mc, în numere cu două zecimale, nu şi în coloanele (1), (3) şi (4);

#B

d) în situaţia în care lemnul este cu coajă, volumul se evaluează pentru lemnul brut, inclusiv coaja, prin măsurători, conform metodei de evaluare, şi se înscrie în avizul de însoţire, iar în situaţia în care lemnul este cojit, volumul se evaluează pentru lemnul net, fără coajă, prin măsurători, conform metodei de evaluare, şi se înscrie în avizul de însoţire;

e) în cazul avizelor de însoţire secundare, pentru cherestelele transportate în vrac, se completează cu denumirea sortimentului, pe specii sau grupe de specii, numărul de bucăţi corespunzător fiecărui sortiment şi volumul acestora exprimat în m3, în numere cu două zecimale;

f) în cazul avizelor de însoţire secundare, pentru cherestelele transportate pachetizat, se completează cu denumirea sortimentului, pe specii sau grupe de specii, cu numărul de pachete şi volumul acestora, exprimat în m3, în numere cu două zecimale;

g) pentru cherestele, în avizul de însoţire, la rubrica “TOTAL” se înscrie obligatoriu volumul determinat în baza dimensiunilor efective; operatorii economici şi comercianţii pot înscrie şi volumul conform specificaţiilor din contract sau specificaţiilor din standarde la rubrica “Alte specificaţii.”

(5) În cazul materialelor lemnoase care se transportă la un custode pentru depozitare temporară, pe avizul de însoţire al materialelor lemnoase până la depozitul de custodiere, în rubrica “Destinatar” se înscriu datele de identificare ale proprietarului acestora, iar în rubrica “Punct de descărcare” se înscriu datele de identificare ale custodelui şi localizarea punctului de descărcare respectiv.

#M1

    (6) La rubrica nr. 11 din anexele nr. 2 şi 3, emitentul avizului de însoţire are obligaţia înscrierii, olograf, a datei, orei şi minutului până la care este valabil acesta.

#M1

ART. 12

    (1) Completarea datelor pe documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din prezentele norme se face cu pastă de pix, citeţ, sau electronic, după caz.

#B

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), este permisă aplicarea ştampilelor specifice cu denumirea şi datele de identificare ale persoanei juridice, după caz, dacă ştampila respectivă conţine cel puţin datele de identificare cerute de formular, cu condiţia ca textul imprimat să fie lizibil.

(3) Documentele se completează în mod obligatoriu la toate poziţiile din formular, iar acolo unde nu este cazul a fi înscrise date, poziţia respectivă se barează cu o linie orizontală.

(4) În situaţia în care spaţiul destinat specificaţiei de la rubrica nr. 10 în avizul de însoţire a materialelor lemnoase este insuficient, emitentul întocmeşte o specificaţie-anexă similară rubricii nr. 10, pe care se înscrie în mod obligatoriu menţiunea “Specificaţie-anexă la avizul de însoţire, seria ……….. şi nr. ….”, înscriindu-se seria avizului de însoţire pe care îl completează anexa respectivă. Totodată, pe avizul de însoţire se înscrie în mod obligatoriu menţiunea “Continuare specificaţie în anexă”, iar în rubrica nr. 10 se cuprinde în mod obligatoriu întreaga cantitate încărcată pe mijlocul de transport, incluzându-se şi cantitatea din specificaţia anexată.

ART. 13

(1) Materialele lemnoase găsite de către agenţii constatatori, fără a fi posibilă identificarea deţinătorului acestora, sau nerevendicate pe bază de documente de către deţinător, în condiţiile legii, sunt materiale lemnoase abandonate.

(2) Agentul constatator are obligaţia să notifice de urgenţă primăria şi ocolul silvic pe raza cărora a identificat materialele lemnoase prevăzute la alin. (1), în vederea stabilirii deţinătorilor de drept ale acestora: dacă materialele lemnoase nu se revendică în termenul prevăzut de lege de la notificare, acestea sunt considerate abandonate.

(3) Pentru însoţirea transportului materialelor lemnoase prevăzute la alin. (1) până la locul de predare în custodie în vederea valorificării, ocoalele silvice care asigură preluarea în custodie a materialelor lemnoase abandonate emit avize de însoţire a materialelor lemnoase conform prevederilor prezentelor norme.

ART. 14

(1) Lemnul rotund cu diametrul la capătul subţire mai mare sau egal cu 20 cm, care se transportă de la locul de recoltare, se marchează la capătul subţire al fiecărei piese cu amprenta dispozitivului dreptunghiular specific emitentului din cadrul căruia face parte personalul împuternicit să elibereze avizul de însoţire primar.

(2) Pe secţiunea de tăiere a pomilor de Crăciun recoltaţi de pe teritoriul naţional, care se transportă de la locul de recoltare, se aplică dispozitivul special de marcat cu amprenta dreptunghiulară specific emitentului din cadrul căruia face parte personalul împuternicit să elibereze avizul de însoţire primar.

#M1

ART. 15

    (1) Personalul autorizat al operatorului de transport feroviar, al administratorului şi/sau al gestionarului infrastructurii, precum şi operatorii portuari cărora li se prezintă materiale lemnoase pentru expediere şi efectuează operaţiunile de încărcare/descărcare în/din vagoane sau în/din nave, după caz, nu pot primi materialele lemnoase prezentate spre expediere, dacă acestea nu sunt însoţite de avizul de însoţire prevăzut la art. 4 alin. (1), (2) sau (3) din prezentele norme sau dacă acesta nu este completat conform prevederilor prezentelor norme; în acest caz, persoanele menţionate sunt obligate să sesizeze imediat structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă, în legătură cu cele constatate.

    (2) Autoritatea vamală acceptă declaraţia vamală de export numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

    a) avizul de însoţire a materialelor lemnoase este emis de către operatorul economic care realizează exportul, iar pe lângă celelalte informaţii prevăzute de prezentele norme, în avizul de însoţire a materialelor lemnoase este înscris codul unic valid, emis în condiţiile art. 3 alin. (2) din hotărâre. În declaraţia vamală de export se vor înscrie expeditorul/exportatorul şi destinatarul materialelor lemnoase, aşa cum sunt înscrise în avizul de însoţire;

    b) destinatarul materialelor lemnoase este un beneficiar extern din state non-UE şi corespunde cu operatorul economic înscris în declaraţia vamală de export la rubrica destinatar;

    c) în situaţia în care se constată invaliditatea codului unic emis în condiţiile art. 3 alin. (2) din hotărâre, autoritatea vamală este obligată să anunţe de îndată, în scris, structura competentă teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în vederea luării măsurilor legale care se impun. Dacă structura competentă teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură care a efectuat verificarea constată că materialele lemnoase îndeplinesc condiţiile legale, comunică în scris autorităţii vamale că operaţiunea de vămuire poate continua.

    (3) *** Abrogat

    (4) *** Abrogat

#B

(5) Potrivit legii, în situaţia în care la un birou vamal de export se prezintă, în vederea întocmirii declaraţiei vamale de export sau perfecţionare pasivă, materiale lemnoase fără avizele de însoţire a materialelor lemnoase, autorităţile vamale solicită în cel mai scurt timp personalului silvic competent să analizeze situaţia. Dacă personalul silvic constată şi certifică în scris că aceste produse lemnoase nu se încadrează în categoria materialelor lemnoase aşa cum sunt definite în Legea 46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea vamală poate continua.

#M1

    (6) În cazul în care avizul de însoţire nu este completat cu un cod unic valid, emis în condiţiile art. 3 alin. (2) din hotărâre, operatorul economic destinatar al materialelor lemnoase este obligat să comunice codul invalid de îndată, în scris, împreună cu datele de identificare ale mijlocului de transport, către structura competentă teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în vederea verificării, în maximum 48 de ore de la comunicare, şi luării măsurilor legale care se impun. Dacă structura competentă teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură care a efectuat verificarea constată că materialele lemnoase îndeplinesc condiţiile legale, comunică în scris operatorului economic că poate primi materialele lemnoase respective.

#B

ART. 16

(1) În cazul în care, din motive obiective, mijlocul de transport cu care se transportă materiale lemnoase trebuie să fie înlocuit cu unul sau mai multe mijloace de transport, ocolul silvic pe raza căruia se realizează transbordarea materialelor lemnoase eliberează noile avize de însoţire a materialelor lemnoase, la solicitarea conducătorului auto sau a proprietarului materialelor lemnoase, făcând menţiunea “provenienţă pentru avizul nr. … – TRANSBORDARE”, sub semnătură şi sigiliu, pe avizul de însoţire iniţial. Avizul de însoţire iniţial se reţine la ocolul silvic. Prestarea acestui serviciu se suportă de către expeditorul materialelor lemnoase sau, după caz, de către transportator, potrivit reglementărilor în vigoare.

(2) În cazul întreruperii transportului din motive obiective, fără a fi necesară transbordarea, conducătorul auto se adresează celui mai apropiat ocol silvic sau post de poliţie, anunţând despre momentul iniţial al întreruperii, care trebuie să fie cuprins în interiorul termenului de valabilitate al avizului de însoţire. Reprezentantul împuternicit al ocolului silvic sau al postului de poliţie consemnează în rubrica corespunzătoare a avizului de însoţire perioada de întrerupere a transportului, certificând cu nume, semnătură şi sigiliu.

(3) Solicitarea de întrerupere a transportului se va înregistra în registrul de intrare al ocolului silvic care prelungeşte valabilitatea avizului de însoţire a materialelor lemnoase.

 

CAPITOLUL III

Regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund

 

ART. 17

(1) Spaţiul de depozitare a materialelor lemnoase împrejmuit pe teren, pe care se depozitează/prelucrează/comercializează materialele lemnoase, se numeşte depozit de materiale lemnoase; depozitele au regimul punctelor de lucru şi se înfiinţează, se organizează şi funcţionează la fel ca acestea, platformele ori rampele neavând regimul depozitelor.

(2) Centrele de sortare şi prelucrare a materialelor lemnoase, centrele comerciale care comercializează materiale lemnoase, precum şi instalaţiile de transformat lemn rotund au acelaşi regim cu cel al depozitelor de materiale lemnoase.

(3) Administratorii de pieţe, târguri, oboare, burse de mărfuri în care se comercializează materiale lemnoase vândute de persoanele fizice sunt asimilaţi ca deţinători de depozite de materiale lemnoase, având aceleaşi obligaţii cu aceştia.

ART. 18

Deţinătorii depozitelor prevăzute la art. 17 alin. (1) şi (2) din prezentele norme au următoarele obligaţii:

a) să deţină un singur registru de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase pe fiecare depozit şi să îl completeze la zi, odată cu intrarea sau ieşirea materialelor lemnoase; în cazul în care într-un depozit se află mai multe instalaţii de transformat lemn rotund, registrul se ţine pe depozit;

b) să ţină evidenţa procesării materialelor lemnoase;

c) să împrejmuiască incintele punctelor de lucru, ale depozitelor de materiale lemnoase şi ale celorlalte perimetre pe care le deţin şi pe care le folosesc în procesul tehnologic;

d) să permită controlul activităţilor reglementate în prezentele norme şi să prezinte autorităţilor de control documentele solicitate.

ART. 19

(1) În conformitate cu reglementările în vigoare, se interzice primirea, depozitarea, prelucrarea, expedierea sau comercializarea materialelor lemnoase de către deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau a instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase care nu sunt însoţite de avize de însoţire ori de documentele echivalente care să ateste provenienţa legală a acestora.

(2) Deţinătorii prevăzuţi la alin. (1) care primesc, depozitează, prelucrează, expediază sau comercializează materiale lemnoase au obligaţia de a verifica datele de identificare ale furnizorilor de materiale lemnoase în baza contractelor încheiate între părţi, ale conducătorului auto şi numărul de înmatriculare al mijloacelor de transport, înscrise pe avizul de însoţire.

(3) Datele prevăzute la alin. (2) se păstrează pe o perioadă de 5 ani.

ART. 20

(1) Punctele de lucru ale persoanelor juridice în care se realizează primirea, depozitarea, prelucrarea sau comercializarea materialelor lemnoase au regimul depozitelor de materiale lemnoase.

(2) Operatorii portuari sau feroviari cu care exportatorii au încheiat contracte de prestări de servicii privind depozitarea în custodie, manipularea şi expedierea materialelor lemnoase au obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţilor de control documentele specifice cu caracter tehnico-operativ care să permită calcularea stocurilor scriptice de materiale lemnoase pentru fiecare exportator în parte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Operatorii prevăzuţi la alin. (2) nu au obligaţia de a raporta intrările şi ieşirile materialelor lemnoase în SUMAL şi de a utiliza registrul prevăzut în anexa nr. 1, aceste obligaţii revenind exportatorilor respectivi.

ART. 21

Registrul de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase este document cu regim special, iar tipărirea şi distribuirea se asigură de Compania Naţională “Imprimeria Naţională” – S.A.

ART. 22

Achiziţia de materiale lemnoase de la persoane fizice proprietari de pădure sau de vegetaţie forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional se face, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare, numai în baza avizului de însoţire primar al materialelor lemnoase, eliberat de către ocolul silvic emitent al autorizaţiei de exploatare.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

ART. 23

Pierderea, furtul sau distrugerea avizelor de însoţire a materialelor lemnoase, precum şi a registrului de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase se declară, în termen de 24 de ore de la constatare, la unitatea de poliţie cea mai apropiată sau/şi la structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi se comunică unităţii de unde au fost procurate.

ART. 24

Persoanele juridice care au calitatea de emitenţi şi în cadrul cărora funcţionează personal împuternicit să elibereze documentele de provenienţă şi pe cele de însoţire prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din prezentele norme procură formularele, contra cost, în condiţiile stabilite de Compania Naţională “Imprimeria Naţională” – S.A., potrivit reglementărilor în vigoare.

ART. 25

Anexele nr. 1 – 6 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA 1

la norme

 

REGIM SPECIAL

 

Registrul de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase

                             Seria ……..

    la depozitul/instalaţia de transformat lemn rotund ……………….

 

Persoana juridică …………………………… fila nr. …..

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

a – Nume şi prenume operator/funcţia

b – Semnătura

c – Furnizor

d – Sortiment/Specia

e – Cantitate prelucrată (mc)

f – Beneficiar

g – Cherestele (mc)

h – Randament %

i – Alte sortimente (mc)

j – Consum tehnologic (mc)

_______________________________________________________________________________________________________

|Nr.    |Data         |Aviz de  |Cod  |      INTRĂRI     |     PROCESARE     |      IEŞIRI      | a | b |

|crt./  |înregistrării|însoţire/|unic,|__________________|___________________|__________________|   |   |

|poziţie|             |Serie,   |data,| c | d |Cantitatea| e | Sortimente    | d |Cantitatea| f |   |   |

|       |             |nr., dată|ora, |   |   |          |   | rezultate     |   |   (mc)   |   |   |   |

|       |             |         |min.,|   |   |__________|   |_______________|   |__________|   |   |   |

|       |             |         |sec. |   |   | L*)| R**)|   | g | h | i | j |   | L*)| R**)|   |   |   |

|_______|_____________|_________|_____|___|___|____|_____|___|___|___|___|___|___|____|_____|___|___|___|

|   0   |      1      |    2    |  3  | 4 | 5 |  6 |  7  | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14 |  15 | 16| 17| 18|

|_______|_____________|_________|_____|___|___|____|_____|___|___|___|___|___|___|____|_____|___|___|___|

|       |Stoc la începutul lunii|     |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |    |     |   |   |   |

|_______|_______________________|_____|___|___|____|_____|___|___|___|___|___|___|____|_____|___|___|___|

|       |             |         |     |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |    |     |   |   |   |

|_______|_____________|_________|_____|___|___|____|_____|___|___|___|___|___|___|____|_____|___|___|___|

|       |             |         |     |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |    |     |   |   |   |

|_______|_____________|_________|_____|___|___|____|_____|___|___|___|___|___|___|____|_____|___|___|___|

|Total la sfârşitul lunii ….. |     |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |    |     |   |   |   |

|_______________________________|_____|___|___|____|_____|___|___|___|___|___|___|____|_____|___|___|___|

|Stoc la sfârşitul lunii …… |     |   |   |    |     |   |   |   |   |   |   |    |     |   |   |   |

|_______________________________|_____|___|___|____|_____|___|___|___|___|___|___|____|_____|___|___|___|

*) Livrat

**) Recepţionat

 

Figura 1Lex: Registru de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase

 

#M1

ANEXA 2*)

    la norme

 

    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

                 REGIM SPECIAL – Exemplarul 1; (2); (3)

                        AVIZ DE ÎNSOŢIRE PRIMAR

                   Data emiterii …../…../……..

 

    Seria ……. Nr. …………..

  1. Expeditor SC/OS …………………..     6. Destinatar ……………………….

    Nr. reg. com./CUI ……………………     Nr. reg. com./CNP, CUI/CI, ……………

    Sediul/Domiciliul (Loc. str.                   Sediul/Domiciliul (Loc., str. nr. jud.) ..

    nr. jud.) …………………………..     ……………………………………

    ……………………………………     ……………………………………

    2. Punct de încărcare ………………..     7. Punct de descărcare: ………………

    (denumire, locaţie)                            (denumire, locaţie)

    3. Doc. provenienţă ………………….     8. Fiecare piesă a fost însemnată cu

    (APV nr./an/ocol silvic)                       dispozitivul dreptunghiular indicativ ….

    4. Cod unic …………………………     ……………………………………

    5. Data, ora, minutul şi secunda generării     9. Transport întrerupt din cauza ………

    codului unic de către SUMAL …………..     Perioada întreruperii ………………..

                                                   Viza …….. efectuată de OS/Post poliţie

 

    10.

 ___________________________________________________________________________________________

|                                     SPECIFICAŢIA                                          |

|___________________________________________________________________________________________|

|Nr. |Nr. |Sortiment/|Lungime|Diametrul|Volum |Nr. |Nr. |Sortiment/|Lungime|Diametrul|Volum |

|crt.|buc.|Specia    |  (m)  |la mijloc| (m3)  |crt.|buc.|Specia    |  (m)  |la mijloc| (m3)  |

|    |    |          |       |  (cm)   |      |    |    |          |       |  (cm)   |      |

|____|____|__________|_______|_________|______|____|____|__________|_______|_________|______|

| (0)| (1)|   (2)    |  (3)  |   (4)   |  (5) | (0)| (1)|   (2)    |  (3)  |   (4)   |  (5) |

|____|____|__________|_______|_________|______|____|____|__________|_______|_________|______|

|    |    |          |       |         |      |    |    |          |       |         |      |

|____|____|__________|_______|_________|______|____|____|__________|_______|_________|______|

|    |    |          |       |         |      |    |    |          |       |         |      |

|____|____|__________|_______|_________|______|____|____|__________|_______|_________|______|

|    |    |          |       |         |      |    |    |          |       |         |      |

|____|____|__________|_______|_________|______|____|____|__________|_______|_________|______|

|    |    |          |       |         |      |    |    |          |       |         |      |

|____|____|__________|_______|_________|______|____|____|__________|_______|_________|______|

|    |    |          |       |         |      |    |    |          |       |         |      |

|____|____|__________|_______|_________|______|____|____|__________|_______|_________|______|

|    |    |          |       |         |      |    |    |          |       |         |      |

|____|____|__________|_______|_________|______|____|____|__________|_______|_________|______|

|    |    |          |       |         |      |    |    |          |       |         |      |

|____|____|__________|_______|_________|______|____|____|__________|_______|_________|______|

|    |    |          |       |         |      |    |    |          |       |         |      |

|____|____|__________|_______|_________|______|____|____|__________|_______|_________|______|

|    |    |          |       |         |      |    |    |          |       |         |      |

|____|____|__________|_______|_________|______|____|____|__________|_______|_________|______|

|    |    |          |       |         |      |    |    |          |       |         |      |

|____|____|__________|_______|_________|______|____|____|__________|_______|_________|______|

|    |    |          |       |         |      |                RECAPITULAŢIE                |

|____|____|__________|_______|_________|______|_____________________________________________|

|    |    |          |       |         |      | Total Specii/Grupe de speciiVolum (mc)  |

|____|____|__________|_______|_________|______|______________________________|______________|

|    |    |          |       |         |      | Răşinoase                    |              |

|____|____|__________|_______|_________|______|______________________________|______________|

|    |    |          |       |         |      | Fag                          |              |

|____|____|__________|_______|_________|______|______________________________|______________|

|    |    |          |       |         |      | Qvercinee                    |              |

|____|____|__________|_______|_________|______|______________________________|______________|

|    |    |          |       |         |      | Fr, Pa, Ci, Nu               |              |

|____|____|__________|_______|_________|______|______________________________|______________|

|    |    |          |       |         |      | DT                           |              |

|____|____|__________|_______|_________|______|______________________________|______________|

|    |    |          |       |         |      | DM                           |              |

|____|____|__________|_______|_________|______|______________________________|______________|

|    |    |          |       |         |      | Altele ……….            |              |

|____|____|__________|_______|_________|______|______________________________|______________|

|    |    |          |       |         |      | TOTAL GENERAL                |              |

|____|____|__________|_______|_________|______|______________________________|______________|

| 11. Data şi ora plecării transportului      | 12. Data şi ora sosirii transportului:      |

| Cod offline: ………………………    |                                             |

| Semnături 1) ……../2) ……………    |                                             |

|_____________________________________________|_____________________________________________|

| 13. Emitent:             | 14. Date privind expediţia:       | 15. Numele şi prenumele    |

| …………………… | Mijlocul de transport … nr. … | persoanei împuternicite să |

| ………..              | Conducătorul mijlocului de        | efectueze recepţia/        |

| Numele şi prenumele      | transport:                        | destinatar persoana fizică:|

| persoanei împuternicite: | Numele şi prenumele …………. | …………………….. |

| …………………… | CNP ……………………….. |                            |

| Semnătura:               | Semnătura ………………….. | Semnătura: …………… |

| …………………… | Date identificare permis vamal    |                            |

|                          | …………………………… |                            |

|__________________________|___________________________________|____________________________|

 

    Instrucţiuni de completare:

    Toate rubricile se completează obligatoriu sau se barează după caz;

    Rubricile 1 şi 6: denumirea şi forma juridică în cazul persoanelor juridice sau numele şi prenumele în cazul persoanelor fizice;

    Rubrica 3 se completează cu numărul APV generat în SUMAL

    Rubricile 2 şi 7 se completează numai dacă locaţia punctului de încărcare/descărcare diferă de locaţia expeditorului/destinatarului:

    Rubrica 8: se completează în cazul transportului materialului lemnos cu dimensiunea minimă a secţiunii transversale la capătul subţire >/= 20 cm.

    Rubrica 10: Col. (1) – numărul total al pieselor din acelaşi sortiment şi cu aceleaşi caracteristici dimensionale;

    Col. (5) – volumul total, cu două zecimale, corespunzător numărului total al pieselor din acelaşi sortiment şi cu aceleaşi caracteristici dimensionale

    Rubrica 11 Data şi ora plecării transportului se completează de către emitentul avizului de însoţire; codul offline se generează de pe telefonul conducătorului autovehiculului, în situaţii de inaccesibilitate GSM, se înscrie în avizul de însoţire de către emitentul avizului, care semnează de înscriere alături de conducătorul autovehiculului;

    Rubrica 13: Persoana juridică din cadrul căreia face parte persoana împuternicită să emită avize de însoţire;

    Rubrica 15: Persoana juridică din cadrul căreia face parte persoana împuternicită/persoana fizică desemnată să recepţioneze materialele lemnoase specificate în avizele de însoţire;

    La “Recapitulaţie”: numărul total al pieselor de lemn rotund şi volumul total al acestora din aceeaşi specie sau grupă de specii; la importul materialelor lemnoase din specii exotice se trece distinct specia/denumirea ştiinţifică a speciei.

    Rubricile 12 şi 15 se completează pe exemplarul 1 al avizului de însoţire, la destinaţie.

 

#M1

ANEXA 3*)

    la norme

 

    *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

                 REGIM SPECIAL – Exemplarul 1; (2); (3)

                      AVIZ DE ÎNSOŢIRE SECUNDAR

             (Materiale lemnoase altele decât cherestele)

                   Data emiterii …../…../……..

 

    Seria …… Nr. ………..

  1. Expeditor SC/OS ………………….     6. Destinatar ………………………..

    Nr. reg. com./CUI …………………..     Nr. reg. com./CNP, CUI/CI, …………….

    Sediul/Domiciliul (Loc. str. nr. jud.)        Sediul/Domiciliul (Loc., str. nr. jud.)

    …………………………………..     …………………………………….

    2. Punct de încărcare ……………….     …………………………………….

    (denumire, locaţie)                           7. Punct de descărcare: ……………….

    3. Doc. provenienţă …………………     (denumire, locaţie)

    (APV nr./an/ocol silvic; Nr. Aviz. de         8. Fiecare piesă a fost însemnată cu

    însoţire; Registrul de evidenţă material      dispozitivul dreptunghiular indicativ

    lemnos – filă şi poziţie; Document            …………………………………….

    intracomunitar; Factura externă; DVI;         9. Transport întrerupt din cauza ……….

    Licenţa FLEGT)                                Perioada întreruperii …………………

    4. Cod unic ………………………..     Viza ……… efectuată de OS/Post poliţie

    5. Data, ora, minutul şi secunda generării    …………………………………….

    codului unic de către SUMAL …………..

 

    10. SPECIFICAŢIA

 ___________________________________________________________________________________________

|                                       SPECIFICAŢIA                                        |

|___________________________________________________________________________________________|

|Nr. |Nr. |Sortiment/|Lungime|Diametrul|Volum |Nr. |Nr. |Sortiment/|Lungime|Diametrul|Volum |

|crt.|buc.|Specia    |  (m)  |la mijloc| (m3)  |crt.|buc.|Specia    |  (m)  |la mijloc| (m3)  |

|    |    |          |       |   (cm)  |      |    |    |          |       |   (cm)  |      |

|____|____|__________|_______|_________|______|____|____|__________|_______|_________|______|

| (0)| (1)|    (2)   |  (3)  |   (4)   | (5)  | (0)| (1)|    (2)   |  (3)  |   (4)   | (5)  |

|____|____|__________|_______|_________|______|____|____|__________|_______|_________|______|

|    |    |          |       |         |      |    |    |          |       |         |      |

|____|____|__________|_______|_________|______|____|____|__________|_______|_________|______|

|    |    |          |       |         |      |    |    |          |       |         |      |

|____|____|__________|_______|_________|______|____|____|__________|_______|_________|______|

|    |    |          |       |         |      |    |    |          |       |         |      |

|____|____|__________|_______|_________|______|____|____|__________|_______|_________|______|

|    |    |          |       |         |      |    |    |          |       |         |      |

|____|____|__________|_______|_________|______|____|____|__________|_______|_________|______|

|    |    |          |       |         |      |    |    |          |       |         |      |

|____|____|__________|_______|_________|______|____|____|__________|_______|_________|______|

|    |    |          |       |         |      |    |    |          |       |         |      |

|____|____|__________|_______|_________|______|____|____|__________|_______|_________|______|

|    |    |          |       |         |      |    |    |          |       |         |      |

|____|____|__________|_______|_________|______|____|____|__________|_______|_________|______|

|    |    |          |       |         |      |    |    |          |       |         |      |

|____|____|__________|_______|_________|______|____|____|__________|_______|_________|______|

|    |    |          |       |         |      |    |    |          |       |         |      |

|____|____|__________|_______|_________|______|____|____|__________|_______|_________|______|

|    |    |          |       |         |      |    |    |          |       |         |      |

|____|____|__________|_______|_________|______|____|____|__________|_______|_________|______|

|    |    |          |       |         |      |    |    |          |       |         |      |

|____|____|__________|_______|_________|______|____|____|__________|_______|_________|______|

|    |    |          |       |         |      |                RECAPITULAŢIE                |

|____|____|__________|_______|_________|______|_____________________________________________|

|    |    |          |       |         |      | Total Specii/Grupe de speciiVolum (mc)  |

|____|____|__________|_______|_________|______|______________________________|______________|

|    |    |          |       |         |      | Răşinoase                    |              |

|____|____|__________|_______|_________|______|______________________________|______________|

|    |    |          |       |         |      | Fag                          |              |

|____|____|__________|_______|_________|______|______________________________|______________|

|    |    |          |       |         |      | Qvercinee                    |              |

|____|____|__________|_______|_________|______|______________________________|______________|

|    |    |          |       |         |      | Fr, Pa, Ci, Nu               |              |

|____|____|__________|_______|_________|______|______________________________|______________|

|    |    |          |       |         |      | DT                           |              |

|____|____|__________|_______|_________|______|______________________________|______________|

|    |    |          |       |         |      | DM                           |              |

|____|____|__________|_______|_________|______|______________________________|______________|

|    |    |          |       |         |      | Altele ……….            |              |

|____|____|__________|_______|_________|______|______________________________|______________|

|    |    |          |       |         |      | TOTAL GENERAL                |              |

|____|____|__________|_______|_________|______|______________________________|______________|

| 11. Data şi ora plecării transportului      | 12. Data şi ora sosirii transportului(x)    |

| Cod offline: ………………………    |                                             |

| Semnături 1) ………/2) …………..    |                                             |

|_____________________________________________|_____________________________________________|

| 13. Emitent:             | 14. Date privind expediţia:       | 15. Numele şi prenumele    |

| …………………… | Mijlocul de transport … nr. … | persoanei împuternicite să |

| ………..              | Conducătorul mijlocului de        | efectueze recepţia/        |

| Numele şi prenumele      | transport:                        | destinatar persoana fizică:|

| persoanei împuternicite: | Numele şi prenumele …………. | …………………….. |

| …………………… | CNP ……………………….. |                            |

| Semnătura:               | Semnătura ………………….. | Semnătura: …………… |

| …………………… | Date identificare permis vamal    |                            |

|                          | …………………………… |                            |

|__________________________|___________________________________|____________________________|

 

    Instrucţiuni de completare:

    Toate rubricile se completează obligatoriu sau se barează după caz, cu pastă de pix;

    Rubricile 1 şi 6: denumirea şi forma juridică în cazul persoanelor juridice sau numele şi prenumele în cazul persoanelor fizice;

    Rubricile 2 şi 7 se completează numai dacă locaţia punctului de încărcare/descărcare diferă de locaţia expeditorului/destinatarului:

    Rubrica 10: Cuprinde centralizarea pe grupe de specii a datelor din specificaţie

    Rubrica 11 Data şi ora plecării transportului se completează de către emitentul avizului de însoţire; codul offline se generează de pe telefonul conducătorului autovehiculului, în situaţii de inaccesibilitate GSM, se înscrie în avizul de însoţire de către emitentul avizului, care semnează de înscriere alături de conducătorul autovehiculului

    Rubrica 13: Persoana juridică din cadrul căreia face parte persoana împuternicită să emită avize de însoţire;

    Rubricile 12 şi 15 se completează pe exemplarul 1 al avizului de însoţire, la destinaţie.

 

#M1

ANEXA 4*)

    la norme

 

    *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

 

                 REGIM SPECIAL – Exemplarul 1; (2); (3)

                       AVIZ DE ÎNSOŢIRE SECUNDAR

                            (Cherestele)

                   Data emiterii …../…../……..

 

    Seria …… Nr. ………..

  1. Expeditor SC/OS ………………….     6. Destinatar ………………………..

    Nr. reg. com./CUI …………………..     Nr. reg. com./CNP, CUI/CI, …………….

    Sediul/Domiciliul (Loc. str. nr. jud.)        Sediul/Domiciliul (Loc., str. nr. jud.)

    …………………………………..     …………………………………….

    2. Punct de încărcare ……………….     …………………………………….

    (denumire, locaţie)                           7. Punct de descărcare: ……………….

    3. Doc. provenienţă …………………     (denumire, locaţie)

    (APV nr./an/ocol silvic; Nr. Aviz. de         8. Transport întrerupt din cauza ……….

    însoţire; Registrul de evidenţă material      Perioada întreruperii …………………

    lemnos – filă şi poziţie; Document            …………………………………….

    intracomunitar; Factură externă; DVI;         Viza ……… efectuată de OS/Post poliţie

    Licenţa FLEGT)                                …………………………………….

    4. Cod unic ………………………..

    5. Data, ora, minutul şi secunda generării

    codului unic de către SUMAL …………..

 

    9.

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |     Sortiment/specie     |   U.M.    |   Cantitate    |   Observaţii    |

|crt.|                          |           |                |                 |

|____|__________________________|___________|________________|_________________|

|  0 |             1            |     2     |        3       |        4        |

|____|__________________________|___________|________________|_________________|

|    |                          |           |                |                 |

|____|__________________________|___________|________________|_________________|

|    |                          |           |                |                 |

|____|__________________________|___________|________________|_________________|

|    |                          |           |                |                 |

|____|__________________________|___________|________________|_________________|

|    |                          |           |                |                 |

|____|__________________________|___________|________________|_________________|

|    |                          |           |                |                 |

|____|__________________________|___________|________________|_________________|

|    | TOTAL                    |           |                |                 |

|____|__________________________|___________|________________|_________________|

 

    10. SPECIFICAŢIA

 ___________________________________________________________________________________________

|Nr. | Sortiment/specie  | Nr. colete/| Volum|Nr. | Sortiment/specie   | Nr. colete/| Volum |

|crt.|                   | nr. bucăţi | (mc) |crt.|                    | nr. bucăţi | (mc)  |

|____|___________________|____________|______|____|____________________|____________|_______|

|  0 |         1         |      2     |   3  |  0 |          1         |      2     |   3   |

|____|___________________|____________|______|____|____________________|____________|_______|

|    |                   |            |      |    |                    |            |       |

|____|___________________|____________|______|____|____________________|____________|_______|

|    |                   |            |      |    |                    |            |       |

|____|___________________|____________|______|____|____________________|____________|_______|

|    |                   |            |      |    |                    |            |       |

|____|___________________|____________|______|____|____________________|____________|_______|

|    |                   |            |      |    |                    |            |       |

|____|___________________|____________|______|____|____________________|____________|_______|

|    |                   |            |      |    |                    |            |       |

|____|___________________|____________|______|____|____________________|____________|_______|

|    |                   |            |      |    |                    |            |       |

|____|___________________|____________|______|____|____________________|____________|_______|

|    |                   |            |      |    |                    |            |       |

|____|___________________|____________|______|____|____________________|____________|_______|

|    |                   |            |      |    |                    |            |       |

|____|___________________|____________|______|____|____________________|____________|_______|

|    |                   |            |      |    |                    |            |       |

|____|___________________|____________|______|____|____________________|____________|_______|

|    |                   |            |      |    |                    |            |       |

|____|___________________|____________|______|____|____________________|____________|_______|

|    |                   |            |      |    |                    |            |       |

|____|___________________|____________|______|____|____________________|____________|_______|

|    |                   |            |      |    |                    |            |       |

|____|___________________|____________|______|____|____________________|____________|_______|

|    | TOTAL             |            |      |    | TOTAL              |            |       |

|____|___________________|____________|______|____|____________________|____________|_______|

|    | Alte specificaţii |            |      |    | Alte specificaţii  |            |       |

|    |                   |            |      |    |                    |            |       |

|____|___________________|____________|______|____|____________________|____________|_______|

| 11. Data şi ora plecării transportului       | 12. Data şi ora sosirii transportului:     |

|______________________________________________|____________________________________________|

| 13. Emitent:             | 14. Date privind expediţia:       | 15. Numele şi prenumele    |

| …………………… | Mijlocul de transport … nr. … | persoanei împuternicite să |

| Numele şi prenumele      | Conducătorul mijlocului de        | efectueze recepţia/        |

| persoanei împuternicite: | transport:                        | destinatar persoana fizică:|

| …………………… | Numele şi prenumele …………. | …………………….. |

| Semnătura:               | CNP ……………………….. |                            |

| …………………… | Semnătura ………………….. | Semnătura:                 |

|                          | Date identificare permis vamal    | …………………….. |

|                          | …………………………… |                            |

|__________________________|___________________________________|____________________________|

 

    Instrucţiuni de completare:

    Toate rubricile se completează obligatoriu sau se barează după caz, cu pastă de pix;

    Rubricile 1 şi 6: denumirea şi forma juridică în cazul persoanelor juridice sau numele şi prenumele în cazul persoanelor fizice;

    Rubricile 2 şi 7 se completează numai dacă locaţia punctului de încărcare/descărcare diferă de locaţia expeditorului/destinatarului;

    Rubrica 9: Cuprinde centralizarea pe grupe de specii a datelor din specificaţie;

    Rubrica 13: Persoana juridică din cadrul căreia face parte persoana împuternicită să emită avize de însoţire;

    Rubricile 12 şi 15 se completează pe exemplarul 1 al avizului de însoţire, la destinaţie.

 

#B

ANEXA 5 *1)

la norme

 

*1) Anexa nr. 5 la norme este reprodusă în facsimil.

 

Persoana juridică (operator) …………………………

Sediul …………………………………………….

C.U.I. …………………………………………….

 

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A LEMNULUI ŞI PRODUSELOR DIN LEMN CARE NU FAC PARTE DIN CATEGORIA MATERIALELOR LEMNOASE

 ________________________________________________________________________________________________________

| Nr. crt.  |         Intrări materie primă          |         Ieşiri produse lemnoase        |Observaţii|

|           |________________________________________|________________________________________|          |

|           |Denumire|Cod*)|U.M.|Cantitate|Furnizor/ |Denumire|Cod*)|U.M.|Cantitate|Beneficiar|          |

|           |produs  |     |    |         |ţara de   |produs  |     |    |         |          |          |

|           |şi      |     |    |         |origine a |şi      |     |    |         |          |          |

|           |specia  |     |    |         |produsului|specia  |     |    |         |          |          |

|___________|________|_____|____|_________|__________|________|_____|____|_________|__________|__________|

|     0     |    1   |  2  |  3 |    4    |     5    |   6    |  7  |  8 |    9    |    10    |    11    |

|___________|________|_____|____|_________|__________|________|_____|____|_________|__________|__________|

|           |        |     |    |         |          |        |     |    |         |          |          |

|___________|________|_____|____|_________|__________|________|_____|____|_________|__________|__________|

|           |        |     |    |         |          |        |     |    |         |          |          |

|___________|________|_____|____|_________|__________|________|_____|____|_________|__________|__________|

|           |        |     |    |         |          |        |     |    |         |          |          |

|___________|________|_____|____|_________|__________|________|_____|____|_________|__________|__________|

|           |        |     |    |         |          |        |     |    |         |          |          |

|___________|________|_____|____|_________|__________|________|_____|____|_________|__________|__________|

|           |        |     |    |         |          |        |     |    |         |          |          |

|___________|________|_____|____|_________|__________|________|_____|____|_________|__________|__________|

|           |        |     |    |         |          |        |     |    |         |          |          |

|___________|________|_____|____|_________|__________|________|_____|____|_________|__________|__________|

|           |        |     |    |         |          |        |     |    |         |          |          |

|___________|________|_____|____|_________|__________|________|_____|____|_________|__________|__________|

|           |        |     |    |         |          |        |     |    |         |          |          |

|___________|________|_____|____|_________|__________|________|_____|____|_________|__________|__________|

|           |        |     |    |         |          |        |     |    |         |          |          |

|___________|________|_____|____|_________|__________|________|_____|____|_________|__________|__________|

|           |        |     |    |         |          |        |     |    |         |          |          |

|___________|________|_____|____|_________|__________|________|_____|____|_________|__________|__________|

|           |        |     |    |         |          |        |     |    |         |          |          |

|___________|________|_____|____|_________|__________|________|_____|____|_________|__________|__________|

|           |        |     |    |         |          |        |     |    |         |          |          |

|___________|________|_____|____|_________|__________|________|_____|____|_________|__________|__________|

|Total pe   |        |     |    |         |          |        |     |    |         |          |          |

|sortimente |        |     |    |         |          |        |     |    |         |          |          |

|şi specii -|        |     |    |         |          |        |     |    |         |          |          |

|trimestrial|        |     |    |         |          |        |     |    |         |          |          |

|___________|________|_____|____|_________|__________|________|_____|____|_________|__________|__________|

*) Codul corespunzător lemnului şi produselor din lemn prevăzut la art. 4 alin. (3) din hotărâre.

 

#M1

ANEXA 6*)

    la norme

 

    *) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

 

    ACHIZITOR: ………………………………

    Nr. reg. com./CUI ………………………..

    Sediul (loc., str., nr., jud.) ………………………….

 

         BORDEROU DE ACHIZIŢIE MATERIAL LEMNOS

                                      Nr. ….. data …………………

                         (de la persoane fizice proprietare de păduri)

 

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    A – Preţ unitar (lei/m3)

    B – Valoare (lei)

    C – Avans (lei)

    D – Suma plătită (lei)

    E – Semnătura de primire a sumei

 _______________________________________________________________________________________________________

|Nr. |Data      |   Persoana fizică       |Sortiment şi|Cantitate|Aviz de    |Cod   | A | B | C | D | E |

|crt.|achiziţiei|   vânzătoare            |specie      |  (m3  |însoţire   |unic  |   |   |   |   |   |

|    |          |_________________________|material    |         |primar (de |online|   |   |   |   |   |

|    |          |Numele şi|Domiciliul|CNP/|lemnos      |         |la pădurea |      |   |   |   |   |   |

|    |          |prenumele|          |CI  |achiziţionat|         |aflată în  |      |   |   |   |   |   |

|    |          |         |          |    |            |         |proprietate|      |   |   |   |   |   |

|    |          |         |          |    |            |         |___________|      |   |   |   |   |   |

|    |          |         |          |    |            |         | Nr.| seria|      |   |   |   |   |   |

|____|__________|_________|__________|____|____________|_________|____|______|______|___|___|___|___|___|

|  0 |     1    |    2    |     3    |  4 |      5     |    6    |  7 |   8  |   9  | 10| 11| 12| 13| 14|

|____|__________|_________|__________|____|____________|_________|____|______|______|___|___|___|___|___|

|    |          |         |          |    |            |         |    |      |      |   |   |   |   |   |

|____|__________|_________|__________|____|____________|_________|____|______|______|___|___|___|___|___|

|    |          |         |          |    |            |         |    |      |      |   |   |   |   |   |

|____|__________|_________|__________|____|____________|_________|____|______|______|___|___|___|___|___|

|    |          |         |          |    |            |         |    |      |      |   |   |   |   |   |

|____|__________|_________|__________|____|____________|_________|____|______|______|___|___|___|___|___|

|    |          |         |          |    |            |         |    |      |      |   |   |   |   |   |

|____|__________|_________|__________|____|____________|_________|____|______|______|___|___|___|___|___|

|    |          |         |          |    |            |         |    |      |      |   |   |   |   |   |

|____|__________|_________|__________|____|____________|_________|____|______|______|___|___|___|___|___|

| Total lemn rotund achiziţionat                       |         |                                      |

|______________________________________________________|_________|______________________________________|

| Total alte sortimente achiziţionate                  |         |

|______________________________________________________|_________|

| Total lemn foc achiziţionat                          |         |

|______________________________________________________|_________|

| TOTAL GENERAL                                        |         |

|______________________________________________________|_________|

 

    Achizitor:

    Semnătură şi ştampilă

    …………………………….

 

    Figura 2Lex: Borderou de achiziţie material lemnos

 

#B

—————

        Impreuna in lumea afacerilor