Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Au inceput inscrierile in cadrul programului SRL-D 2015

srl-d1Au inceput inscrierile in cadrul Programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri 2015, care are ca obiectiv principal stimularea infiintarii de noi microintreprinderi, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor debutanți   în afaceri  în scopul  implicării  acestora  în structuri economice   private.

Aplicația  este deschisă  pentru  înscriere  începând    cu data  de 10.09.2015, ora 10.00,  până  la data  de 24.09.2015, ora  20,00.

Înscrierea   în  program,  solicitarea   acordului   de  principiu   pentru  finanțare   și completarea    planului   de  afaceri   în vederea    obținerii    finanțării    se   fac   on-line pe site-ul www.aippimm.ro conform prevederilor Ordinului nr.1009/06.08.2015 al Ministrului  energiei,  întreprinderilor   mici și mijlocii  și mediului  de afaceri.

Prin Program, se finanțează implementarea planurilor de afaceri,în ordinea descrescatoare   a punctajelor   obținute, în următoarele  condiții:

  • Alocație Financiară Nerambursabilă – maxim 50% din valoarea cheltulelilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 44.821 lei/beneficiar;
  • Contribuție proprie sau credit bancar   –   minim  50% din valoarea    cheltuielilor  eligibile aferente proiectului.

Pentru încadrarea în Program, microîntreprinderea  înființată  de întreprinzatorul debutant trebuie să îndeplineasca cumulativ  următoarale  condiții:

a) este societate comercială  cu  răspundere limitată-debutantă (SRL-D), care funcționează pe durată nedeterminată, în condițiile Legii  31/1990  privind  societățile comerciale;

b) se încadrează în categoria  microîntreprinderilor în condițiile Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si ale OUG nr. 6/2011  02.2011

c) este înfințată de un întreprinzător  debutant, ca asociat  unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinzători  debutanți asociati;

d)  este administrată  de asociatul  unic sau de unul sau mai mulți administratori dintre  asociați;

e) are  in  obiectul   de  activitate   cel  mult  5  (cinci)  grupe  de  activitate prevăzute de  clasificarea    activităților   din economia  națională  în vigoare  (CAEN  Rev 2).

f) nu au beneficiat de alocație financiară  nerambursabilă  -în cadrul Programului  în anii anteriori

g) nu au depășit plafonul  de  minimis  de 200.000   Euro  pe durata  a trei  exerciții financiare   pentru  o întreprindere unică,  așa cum  este acesta  definită  de Regulamentul   UE nr. 1407/2013  al Comisiei din   18 decembrie   2013  privind aplicarea  articolelor   107 și 108 din Tratatul  privind  funcționarea   Uniunii  Europene ajutoarelor   de minimis  și 100.000 Euro pe durata a trei exrcitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transl[port de marfuri in contextual tertilor sau contra

h) nu au datorii  la bugetul  general   consolidat și la bugetele  locale,  atât  pentru sediul  social,  cât  și pentru  toate punctele  de lucru. Solicitanții  care au datorii eșalonate,   nu sunt eligibili  pentru  a accesa  Programul.

i) nu  se  află în  stare  de  dizolvare,   reorganizare   judiciară,   lichidare,   executare silită,    închidere    operațională, insolvență,  faliment  sau suspendare   temporară  a activității;                                                                                      .:

i) nu  sunt  în  dificultate,   în  conformitate    cu  prevederile   “Orientări   privind ajutoarele   de  stat  pentru  salvarea și restructurarea   întreprinderilor    nefinanciare aflate  în dificultate”,   publicate  în Jurnalul  Oficial  al  Uniunii  Europene  nr.C 249/1/31.07.2014;

k) nu au fost subiectul   unei  decizii  a Comisiei   Europene /OTIMMC   de recuperare   a unui  ajutor  de stat/ajutor   de minimis  sau,  în  cazul  în  care  au făcut  obiectul   unei  astfel  de  decizii,   aceasta   a fost  deja  executată  și creanța integral  recuperata,

Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:

1) INVESTIȚIILE  ÎN ACTIVE  CORPORALE    referitoare  la:

a) Terenuri  pentru  realizarea   de  construcții/amenajare   efectuate  în cadrul proiectului,  destinate activității pentru care s-a solicitat  finanțarea; achiziționarea de terenuri fara constructie/amenajare efectuate in cadrul proiectului nu reprezinta cheltuiala eligibila in Program; amenajarea pe teenuri inchiriate/concesionate pentru realizarea activitatilor proiectului reprezinta cheltuiala eligibila numai pentru realizarea activitatilor sportive, recreative si distractive (diviziunea 93)

b) Construcții pentru desfășurarea   activității  pentru  care s-a solicitat  finanțarea;

c) Achiziționarea  de   spații destinate     realizării    activității    pentru    care    s-a solicitat    finanțare.     Costurile    de spațiu cuprind:  spațiu  de  birouri;   spațiu   de producție:   spațiu  de  desfășurare    activități   comerciale   și prestări servicii; spațiu de depozitare.

d) Achiziționarea   de  mobilier  pentru  dotarea  spațiilor  amenajate   destinate activității   pentru  care s-a solicitat  finanțarea;

e) Echipamente  tehnologice,   masini, utilaje  și instalații de lucru,  aparate  și instalații  de masură,  control  și reglare, tehnică  de calcul,  etc;

f) Achiziționarea   de  autoutilitare   din  categoria   N1,  N2,  N3,  cu  excepția vehiculelor   de  teren  simbol  G conform Ordinului   MLPTL  211/2003   cu modificările   și  completările ulterioare,   respectiv   cu  excepția     vehiculelor   de transport  rutier de mărfuri  în contul  terților  sau contra  cost, solicitate  de întreprinderile    care  efectuează   transport rutier de mărfuri  în contul  terților  sau contra

g) achizitionarea de instalatii  de incalzire  sau climatizare  aferente  spatiului  de productie/servicii/comert;

2)  INVESTIȚIILE ÎN ACTIVE NECORPORALE  referitoare   la:  brevete   de invenție,     design   industrial,   mărci  de produse  și servicii  (francize,  etichetare ecologică,  licențe  și software,  etc.);  realizare  site (maxim  10.000  lei) – pentru prezentarea    activității   solicitantului    și  a  produselor    sau   serviciilor promovate     (inclusiv   cheltuieli    înregistrare domeniu,  fără  hosting),  pentru operatorii   economici   care  nu dețin  alt site  și care  trebuie  să  fie funcțional   la data depunerii  cererii  de eliberare  a AFN.

Microîntreprinderile    SRL-D· trebuie  să îndeplinească,    conform  criteriilor   de evaluare   a planului  de  afaceri  criteriul minim  obligatoriu   privind  ponderea investițiilor (corporale   și  necorporale)    de  minim  40%  din  totalul   cheltuielilor eligibile,  nerespectarea   acestuia  conducând   la respingerea  planului  de afaceri.

3) ALTE COSTURI DE OPERARE referitoare  la:

a) Costuri curente:

  • Materii  prime,  mărfuri;
  • Materiale  consumabile,   materiale  auxiliare:

b) Costuri de personal  (salarii,  costuri  asiqurarări sociale);

c) Costuri de training  și formare  personal;

Servicii  externe:  contabilitate;   consultanță   fiscală;  consultanță  jundică: consultanță   în management;  consultanță IT; consultant PR, consultant pentru intocmirea planului  de  afaceri,  aceasta   fiind    singura  cheltuială   care  se poate realiza înainte  de semnarea  contractului   de finanțare.

Cheltuielile  cu serviciile  de consultanță   de orice tip  nu pot depăși 4% din valoarea totală  eligibilă  a proiectului,  mai puțin  consultanța. Furnizorii   de  servicii   de consultanță   eligibili   în  cadrul   Programului    pot  fi  numai  societăți   sau organizații   furnizoare   de consultanță   autorizate,   având  ca activitate  autorizata   una  dintre  activitățile   incluse  în cod CAEN  clasa 70

d) Costurile legate de incalzire, gaz, electricitate, curatenie, reparatii, asigurare, apa/canal, gunoi

e) Costuri legate de procesul  de vânzare:

f) Costuri  administrative;

g) Chirii pentru  spații  de  birouri,     producție,   de  desfășurare   activități comerciale    și  prestări   servicii,   depozitare (solicitantul  va face dovada  închirierii   spațiului  pentru care solicită  chiria  pe o perioadă  de minim  3 ani);

h) Alte costuri conexe legate de Condul CAEN accesat în cadrul Programului :

  • racordarea  la utilități : apă, gaz, electricitate,   canalizare;infrastructura necesară  racordării  la utilități:  drum de acces,  reabilitări,  amenajări:
  • asigurarea  normelor  de protecția  muncii,  de protecția  mediului.

i) Comisionul  de garantare   aferent  anului  acordării  garanției,  datorat  Fondului Național  de Garantare   a  Creditelor pentru  întreprinderi    Mici  și Mijlocii  –  SA    – F.N.  (F.N.G.C.I.M.M.)    în  cazul  garanțiilor   acordate   pentru  creditele contractate    de  beneficiari   în  vederea    realizării   planurilor   de  afaceri acceptate    în  cadrul   Programului,    pentru soncitanții  care asiqură  contribuția proprie  din credit;

Pentru  a fi  incluse  în  investiția   eligibilă,   activele   corporale   și necorporale trebuie   să  îndeplinească    următoarele condiții:

a) să rămână în  proprietatea   microîntreprinderii    R.L.-D.   care  a  beneficiat   de ajutor  de  minimis  cel  puțin  3 ani începînd  cu anul următor  acordării  de AFN;

b) să fie considerate active (mijloace  fixe)  sau obiectede   inventar;

c) să fie achiziționate în  condiții  de  plată,  respectiv  să fie întocmit   un dosar  de achiziție  conform  punctului  9  din prezenta  procedură;

d) să fie incluse în categoria activelor  proprii  ale microîntreprinderii   S.R.L.-D.,   să ramână  în locația  acesteia  pentru cel puțin 3 ani începând  cu anul următor acordării de AFN și să fie utilizate  pentru  derularea  activității  finanțate.

Nu se admit furnizori care au in structura actionariatului administrator.actionari/asociati/asociati unici ai societatilor debutante solicitate, rude, si afini pana la gradul II inclusiv.

Informatii suplimentare se pot obtine contactand Centrul de Dezvoltare Proiecte si Finantare Afaceri din cadrul CCI Bacau,la telefon 0234-570010 sau pe email la adresa ccibc@ccibc.ro persoana  de contact Remus Pascu,director.

Sursa: Biroul de presă al OTIMMC  lasi

 

        Impreuna in lumea afacerilor