Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale pentru anul 2015

descărcareEntitatile prevazute la articolul 1 alineatul (1) – (4) din Legea contabilitatii 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate si de reglementarile contabile aplicabile, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau lichidarii acestora, in conditiile legii, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale sau raportari contabile anuale, dupa caz, incheiate la 31 decembrie 2015, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, la urmatoarele termene:

 Situatii financiare anuale:

-societatile, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare

-dezvoltare, subunitati din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, sediile permanente desemnate prevazute la art. 6 din OMFP nr. 123/2016

-in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar (cel tarziu pana la data de 30 mai 2016) ;

-pentru celelalte persoane prevazute la articolul 1 alin. (1) -(3) din Legea 82/1991, republicata, printre care si asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial

 -in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar (cel tarziu pana la data de 29 aprilie 2016).

Raportari contabile anuale:

-subunitatile deschise In Romania de societati rezidente in state apartinand spatiului Economic European

-in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar (cel tarziu pana la data de 30 mai 2016);

-persoanele juridice aflate in lichidare

-in termen de 90 de zile de la incheierea anului calendaristic (cel tarziu pana la 30 martie 2016);

-entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic

-in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar (cel tarziu pana la data de 30 mai 2016);

-societatiile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata

-in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar (cel tarziu pana la data de 30 mai 2016);

Entitatile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la sfarsitul exercitiului financiar nu intocmesc situatii financiare urmand sa depuna in acest sens o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar (cel tarziu pana la 29 februarie 2016), care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii:

– denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);

– adresa si numarul de telefon;

– numarul de inregistrare la registrul comertului;

 -codul unic de inregistrare;

– capitalul social.

Declaratiile de inactivitate (S1046) se depun in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, sau numai In format hartie si in format electronic.

Cursul valutar

In vederea Intocmirii situatiilor financiare anuale pentru anul 2015 se utilizeaza lista cuprinzand cursurile pietei valutare din data de 31 decembrie 2015, comunicate de BNR, afisata pe site-ul MFP: www.mfinante.ro/informatii fiscale si bilanturi/regelmentari contabile/cursurile pietei valutare (4,5245 lei/euro).

Situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale vor fi depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma  electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata.

Contribuabilii care nu au un certificat digital calificat pentru semnarea declaratiilor, le vor putea depune la ghiseul organelor fiscale, In format PDF cu fisier xml atasat, pe suport magnetic(stick sau CD),  insotite de formatul pe hartie listat si semnat potrivit legii.

Contribuabilii care au un certificat digital calificat pentru semnarea declaratiilor sunt obligati ca, incepand cu luna calendaristica urmatoare datei Inregistrarii, sa utilizeze serviciile exclusiv in format electronic, ca unic canal de comunicatie cu administratia publica. (HG 1085/2003, articolul 3 alineatul (3) si (indice 1)

Codificari in functie de tipul situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2015:

S1002 – Entitati mijlocii, mari si entitati de interes public;

S1003 – Entitati mici;

S1005 – Microentitati.   si raportarilor contabile anuale la 31 decembrie 2015:

S1004 – Raportari contabile anuale.

Persoanele juridice aflate in lichidare depun, pe perioada lichidarii, in termen de 90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare contabila anuala.

Exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic.

Exercitiul financiar al unei persoane juridice care se lichideaza incepe in ziua urmatoare incheierii exercitiului financiar anterior si se incheie in ziua precedenta datei cand incepe lichidarea.

Perioada de lichidare  este considerata un exercitiu financiar distinct fata de cel precedent, indiferent de durata sa. Situatiile financiare anuale intocmite in vederea efectuarii operatiunilor de fuziune, divizare sau a lichidarii persoanelor respective se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in conditiile prevazute     de reglementarile contabile emise in acest sens (art. 8 OMFP 123/2016, art. 27 alin. (1) si (9), art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).

Erorile constatate dupa depunerea situatiilor financiare anuale se corecteaza la data constatarii lor, potrivit reglementarilor contabile aplicabile. Situatiile financiare anuale se intocmesc si se publica, potrivit legii, in limba romana si in lei.

Se interzice depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a mai multor seturi de situatii financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar (articolul 36 indice 1 din Legea contabilitatii 82/1991, republicata cu modificarile ulterioare).

Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului „Bilant” cu datele de identificare, codul CAEN Si forma de proprietate sau completarea formularelor cuprinse in situatiile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identificarii entitatii  ori a situatiei economico-financiare, entitatea fiind sanctionata potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.Baza legala: Ordin MFP 123/2016, Legea contabilitatii 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul MFP 1802/2014 modificat de Ordinul MFP 4160/2016, Ordinul MEF 1.969/2007, Ordinul MFP 1.286/2012, Ordinul MFP 881/2012 modificat de Ordinul MFP 150/2015.

        Impreuna in lumea afacerilor