Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Intocmirea situatiilor financiare 2015 si OMFP 123/2016. Cum procedam?

Contemporary businessIn randurile de mai jos, vom vedea la ce categorie se incadreaza o firma la intocmirea situatiilor financiare 2015 si daca intra la microentitate sau entitate mica, avand in vedere urmatoarele:

La data de 31.12.2014:

-cifra de afaceri = 2.905.000 lei

-total active = 2.185.000 lei

-numar salariati = 3

La data de 31.12.2015:

– cifra de afaceri = 3.727.000 lei

– total active = 3.207.900 lei

– numar salariati = 4

Ce documente insotesc situatiile financiare in ambele cazuri?

Conform prevederilor de la pct.2.1 din Anexa nr.1 la OMFP 123/2016 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime prevazute la pct. 9 alin. (2) din Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:

 1. a) totalul activelor: 1.500.000 lei;
 2. b) cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei;
 3. c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10,

Intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

 1. bilant prescurtat (cod 10), in structura prevazuta la pct. 599 din reglementarile contabile;
 2. cont prescurtat de profit si pierdere (cod 20), in structura prevazuta la pct. 601 din reglementarile contabile. Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative” (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40), cuprinse in structura prevazuta la pct. 6, respectiv 8 din anexa nr. 4 la ordin.

Asadar, avand in vedere prevederile mai sus mentionate, prima societate intra in categoria microenitatilor.

Microentitatile nu au obligatia elaborarii notelor explicative la situatiile financiare anuale, insa prezinta informatiile prevazute la pct. 468 lit. a), d) si e) si pct. 491 alin. (2) lit. c) din OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulteriaore, respectiv:

Informatiile prevazute la pct.468:

 1. a) politicile contabile adoptate, inclusiv:

-bazele de evaluare aplicate diferitelor elemente;

-conformitatea politicilor contabile adoptate cu principiile contabile prevazute de prezentele reglementari;

-orice modificari semnificative ale politicilor contabile adoptate;

 1. d) valoarea totala a oricaror angajamente financiare, garantii sau active si datorii contingente neincluse in bilant, indicand natura si forma oricarei garantii reale care a fost acordata; separat de acestea, sunt prezentate orice angajamente privind pensiile si entitatile afiliate sau asociate;
 2. e) suma avansurilor si creditelor acordate membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere, cu indicarea ratelor dobanzii, a principalelor conditii si a oricaror sume restituite, amortizate sau la care s-a renuntat, precum si a angajamentelor asumate in numele acestora sub forma garantiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie;

Informatiile prevazute la pct. 491 alin. (2) lit. c) privind achizitiile propriilor actiuni, si anume:

-motivele achizitiilor efectuate in cursul exercitiului financiar;

-numarul si valoarea nominala sau, in absenta acesteia, echivalentul contabil al actiunilor achizitionate si instrainate in cursul exercitiului financiar si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta;

-in cazul achizitiei si instrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor;

-numarul si valoarea nominala sau, in absenta acesteia, echivalentul contabil al tuturor actiunilor achizitionate si detinute de entitate si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta;

Cea de doua societate descrisa in intrebare, intra in categoria entitatilor mici.

Astfel, conform prevederilor de la pct. 2.2 din Anexa nr.1 la OMFP 123/2016:

„2.2.Entitatile care la data bilantului nu se incadreaza in categoria microentitatilor si care nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime prevazute la pct. 9 alin. (3) din Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:

a)totalul activelor: 17.500.000 lei;

b)cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;

c)numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50,

intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

1.bilant prescurtat (cod 10), in structura prevazuta la pct. 599 din reglementarile contabile;

2.cont de profit si pierdere (cod 20), in structura prevazuta la pct. 600 din reglementarile contabile;

3.note explicative la situatiile financiare anuale.

Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie.

Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative” (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40), cuprinse in structura prevazuta la pct. 7, respectiv 8 din anexa nr. 4 la ordin.”

Desigur, pentru ambele societati, situatiile financiare anuale vor fi insotite de:

 1. Declaratie conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii 82/1991;
 2. Raportul administratorului la 31.12.2015;
 3. Procesul verbal/Raport pentru Adunare Generala Asociati/Actionari – situatie repartizarii profitului sau acoperire a pierderilor pentru exercitiul financiar 2015.

Sursa:contabilul.manager.ro

        Impreuna in lumea afacerilor