Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

La infiintarea sau modificarea actelor firmei trebuie respectate noile reglementari privind cazierul fiscal

cazier fiscalAparitia si intrarea in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 39 din 26 august 2015, privind cazierul fiscal aduce o serie de reglementari noi privind informatiile care se inscriu, cazurile in care se opereaza scoaterea din evidenta si situatiile in care prezentarea cazierului fiscal este obligatorie.

Cazierul fiscal reprezinta un mijloc de evidenta si urmarire a respectarii disciplinei fiscale, contabile si financiare de catre contribuabili, în care se tine evidenta persoanelor fizice, juridice si a entitatilor fara personalitate juridica care au savârsit fapte sanctionate de legile fiscale, contabile, vamale si de cele care privesc disciplina financiara

În cazierul fiscal se înscriu si informatii din documentele întocmite pentru atragerea raspunderii solidare, patrimoniale sau a inactivitatii fiscale, dupa cum urmeaza:

 • atragerea raspunderii solidare cu debitorul, stabilita prin decizie a organului fiscal competent, emisa în conditiile Codului de procedura fiscala, ramasa definitiva prin neexercitarea cailor de atac prevazute de lege sau prin hotarâre judecatoreasca definitiva, în situatia în care decizia organului fiscal a fost atacata în justitie;
 • atragerea raspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns în stare de insolventa, pronuntata prin hotarâre judecatoreasca definitiva, pentru creantele care fac parte din pasivul debitorului si sunt administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
 • inactivitatea fiscala, declarata potrivit legii, cu exceptia inactivitatii fiscale declarate ca urmare a înscrierii inactivitatii temporare la registrul comertului

Inactivitatea fiscala se înscrie în cazierul fiscal al:

 • persoanei juridice sau entitatii fara personalitate juridica declarate inactiva,
 • reprezentantilor legali sau reprezentantilor desemnati ai persoanei juridice sau entitatii fara personalitate juridica, existenti în perioada în care au intervenit situatiile de declarare a inactivitatii fiscale

Atentie!

În situatia în care sunt desemnati noi reprezentanti/reprezentanti legali si se mentine starea de inactivitate fiscala pe o perioada mai mare de un semestru calendaristic de la data înscrierii mentiunilor privind desemnarea noilor reprezentanti legali în registrul comertului sau în evidentele autoritatilor si institutiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice si entitati fara personalitate juridica care nu se înregistreaza la registrul comertului, inactivitatea fiscala se înscrie si în cazierul fiscal al acestora.

Contribuabilii care au înscrise informatii în cazierul fiscal se scot din evidenta daca se afla în urmatoarele situatii:

 • faptele pe care le-au savârsit nu mai sunt sanctionate de lege;
 • a intervenit amnistia, reabilitarea de drept sau judecatoreasca constatata prin hotarâre judecatoreasca;
 • faptele sunt sanctionate ca infractiuni si nu au mai savârsit fapte de aceasta natura într-o perioada de 5 ani de la data executarii pedepsei;
 • faptele sunt sanctionate conform legii penale cu amenda sau avertisment si nu au mai savârsit fapte de aceasta natura într-o perioada de 5 ani de la data înscrierii informatiilor în cazierul fiscal;
 • faptele sunt sanctionate contraventional, într-o perioada de o luna de la data înscrierii informatiilor în cazierul fiscal, cu conditia achitarii cuantumului amenzilor contraventionale. În situatia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în aceasta perioada, scoaterea din evidenta se realizeaza în termen de 3 zile lucratoare de la data achitarii amenzilor sau la data împlinirii unui termen de 5 ani de la data înscrierii informatiilor în cazierul fiscal, în situatia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în acest termen;
 • faptele sunt sanctionate contraventional pentru nerespectarea regimului produselor accizabile, într-o perioada de un an de la data înscrierii informatiilor în cazierul fiscal, cu conditia achitarii cuantumului amenzilor contraventionale. În situatia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în aceasta perioada, scoaterea din evidenta se realizeaza în termen de 3 zile lucratoare de la data achitarii amenzilor sau la data împlinirii unui termen de 5 ani de la data înscrierii informatiilor în cazierul fiscal, în situatia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în acest termen;
 • au fost stinse creantele administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala datorate ca urmare a atragerii raspunderii solidare sau a raspunderii patrimoniale. Data scoaterii din evidenta este data stingerii creantelor, însa nu mai devreme de o luna de la data înscrierii informatiilor în cazierul fiscal. În situatia în care creantele administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala nu au fost stinse în aceasta perioada, scoaterea din evidenta se realizeaza la data stingerii acestora sau la data împlinirii unui termen de 5 ani de la data înscrierii informatiilor în cazierul fiscal, în situatia în care creantele nu au fost stinse în acest termen;
 • contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat. Data scoaterii din evidenta este data reactivarii contribuabilului, în situatia în care acesta a fost declarat inactiv pentru neîndeplinirea obligatiilor declarative prevazute de lege, sau data împlinirii unui termen de 3 luni de la data reactivarii contribuabilului, în situatia în care acesta a fost declarat inactiv pentru celelalte cazuri prevazute de lege. Aceste prevederi sunt aplicabile si reprezentantilor legali, respectiv reprezentantilor desemnati;
 • persoana nu mai detine calitatea de reprezentant legal sau reprezentant desemnat al contribuabilului aflat în stare de inactivitate. În aceasta situatie, inactivitatea fiscala se scoate din cazierul fiscal al persoanei la data împlinirii unui termen de un an de la data înscrierii mentiunii privind schimbarea reprezentantului legal în registrul comertului sau în evidentele autoritatilor si institutiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice si entitati fara personalitate juridica care nu se înregistreaza la registrul comertului sau de la data expirarii mandatului, în situatia în care acesta este limitat în timp si nu a fost reînnoit;
 • decesul, respectiv radierea contribuabilului. În situatia radierii unei persoane juridice sau a unei entitati fara personalitate juridica declarate inactive anterior radierii, inactivitatea fiscala înscrisa în cazierul fiscal al reprezentantilor legali sau al reprezentantilor desemnati se scoate din evidenta acestora la data împlinirii unui termen de un an de la data radierii contribuabilului.

Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în urmatoarele situatii:

 • înfiintarea societatilor, a societatilor cooperative, a cooperativelor agricole si a entitatilor fara personalitate juridica, de catre asociati, actionari, membri si reprezentantii legali sau desemnati;
 • solicitarea înscrierii asociatiilor si fundatiilor în Registrul asociatiilor si fundatiilor de catre asociatii sau membrii fondatori ai acestora, dupa caz, de catre acestia;
 • autorizarea exercitarii unei activitati independente de catre solicitanti;
 • cesiunea ori înstrainarea sub orice forma a partilor sociale sau a actiunilor, de catre noii asociati, actionari sau membri;
 • numirea de noi reprezentanti legali, precum si la cooptarea de noi asociati, actionari sau membri cu prilejul efectuarii majorarii de capital social de catre noii reprezentanti legali, asociati, actionari sau membri;
 • numirea de noi reprezentanti legali, precum si în cazul cooptarii unor noi membri în asociatii si fundatii, atunci când acestia dobândesc si calitatea de reprezentanti legali ai persoanei juridice deja înregistrate, de catre acestia;
 • în alte cazuri prevazute de lege.

 

Persoanele fizice si juridice straine care nu sunt înregistrate fiscal în România si se afla în una dintre situatiile prezentate nu au obligatia sa prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficienta declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, dupa caz, din care sa rezulte ca nu au savârsit fapte si nu s-au aflat în situatii de natura celor care se înscriu în evidenta cazierului fiscal, precum si ca nu sunt înregistrati fiscal în România.

 Atentie!

Este interzisa autorizarea operatiunilor pentru care este obligatorie prezentarea cazierului fiscal, în cazul în care în acesta exista înscrise informatii din documentele întocmite pentru atragerea raspunderii solidare, patrimoniale sau a inactivitatii fiscale

Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii si numai în scopul în care a fost eliberat.

Contribuabilii care figureaza în evidenta cazierului fiscal pot cere rectificarea informatiilor înscrise, daca acestea nu corespund situatiei reale ori înregistrarea lor nu s-a facut cu respectarea dispozitiilor legale.

Cererea de rectificare, însotita de acte doveditoare, se adreseaza organului fiscal competent care a efectuat înscrierea în cazierul fiscal, acesta avand obligatia sa comunice solutia în termen de 5 zile de la data depunerii cererii.

Pentru mai multe informatii despre infiintarea firmei, modificarea actelor, suspendarea activitatii, dizolvarea, lichidarea si radierea acesteia, sta la dispozitie Centrul de Infiintari Firme:

Birou Bacau
Tel: 0234.570.010, int. 133
E-mail: office@ccibc.ro
Mobil: 0749.088.840
Birou Onesti
Tel: 0234.320.343
E-mail: onesti@ccibc.ro
Mobil: 0748.886.408
Birou Moinesti
Tel: 0234.367.557
E-mail: moinesti@ccibc.ro
Mobil: 0744.538.409

        Impreuna in lumea afacerilor