Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Legea 133/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 411 din 10 iunie 2015

Noul Cod Silvic

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 1
(1) Totalitatea padurilor, a terenurilor destinate impaduririi, a celor care servesc nevoilor de cultura, productie sau administratie silvica, a iazurilor, a albiilor paraielor, a altor terenuri cu destinatie forestiera, inclusiv cele neproductive, cuprinse in amenajamente silvice la data de 1 ianuarie 1990, inclusiv cu modificarile de suprafata, conform operatiunilor de intrari-iesiri efectuate in conditiile legii, constituie, indiferent de forma de proprietate, fondul forestier national.”

2. La articolul 1 alineatul (2), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


„g) terenurile ocupate de constructii si curtile aferente acestora: sedii administrative, cabane, fazanerii, pastravarii, crescatorii de animale de interes vanatoresc, drumuri si cai ferate forestiere de transport, spatii industriale, alte dotari tehnice specifice sectorului forestier, terenurile ocupate temporar si cele afectate de sarcini si/sau litigii, precum si terenurile forestiere din cadrul culoarului de frontiera si fasiei de protectie a frontierei de stat si cele destinate realizarii unor obiective din cadrul Sistemului Integrat de Securizare a Frontierei de Stat.”
3. La articolul 1 alineatul (2), literele i), j) si k) se abroga.

4. La articolul 2 alineatul (2), literele a), c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) terenurile cu folosinta padure cuprinse in amenajamentele silvice la data de 1 ianuarie 1990, inclusiv cu modificarile de suprafata, conform operatiunilor de intrari-iesiri efectuate in conditiile legii;
…………
c) terenurile pe care sunt instalate jnepenisurile;
d) terenurile acoperite cu pasuni impadurite cu consistenta mai mare sau egala cu 0,4, calculata numai pentru suprafata ocupata efectiv de vegetatia forestiera;”

5. La articolul 2 alineatul (2), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
„e) plantatiile cu specii forestiere din zonele de protectie a lucrarilor hidrotehnice si de imbunatatiri funciare realizate pe terenurile proprietate publica a statului, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 2 alin. (1).”

6. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
„(3) Dovada detinerii in administrare a terenurilor forestiere proprietate publica de catre administrator se face potrivit legii si pe baza amenajamentelor silvice, in conditiile regimului silvic.”

7. La articolul 5, dupa litera k) se introduc doua noi litere, literele l) si m), cu urmatorul cuprins:
„l) gestionarea padurilor pe principiul teritorialitatii;
m) atenuarea consecintelor produse de schimbarile climatice asupra padurilor, precum si adaptarea padurilor la schimbarile climatice.”

8. La articolul 9, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(5) Structurile teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura se infiinteaza pentru suprafata minima de fond forestier, dupa cum urmeaza:
a) 60.000 ha in zona de campie;
b) 120.000 ha in zona de deal;
c) 180.000 ha in zona de munte.”

9. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 10
(1) Este obligatorie administrarea sau, dupa caz, asigurarea serviciilor silvice pentru intregul fond forestier national, indiferent de forma de proprietate, prin ocoale silvice. Pentru fondul forestier proprietate publica a statului detinut de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, care se reorganizeaza in Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura ‘Marin Dracea – ICAS’, administrarea se realizeaza de catre structurile din cadrul acestuia.
(2) Administrarea, precum si serviciile silvice, dupa caz, se asigura prin ocoale silvice autorizate, denumite in continuare ocoale silvice, care sunt de doua tipuri:
a) ocoale silvice de stat – din structura Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva si din structura Regiei Autonome Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat, care administreaza fond forestier proprietate publica a statului si care sunt infiintate de acestea; Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, care se reorganizeaza in Institutul de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura ‘Marin Dracea – ICAS’, poate asigura administrarea prin bazele experimentale, care se asimileaza ocoalelor silvice de stat, dar numai pentru fondul forestier proprietate publica a statului pentru care are calitatea de administrator, potrivit legii;
b) ocoale silvice de regim, care sunt infiintate, in conditiile legii, de unitatile administrativ-teritoriale, de persoanele fizice ori de persoanele juridice care au in proprietate fond forestier ori de asociatii constituite de catre acestea.
(3) Ocoalele silvice prevazute la alin. (2) sunt de interes public si pot administra sau asigura servicii silvice, dupa caz, si pentru alte proprietati forestiere, pe baza de contracte, care constituie titlu executoriu cu privire la sumele datorate de catre proprietar pentru administrarea sau asigurarea serviciilor silvice, dupa caz, cu exceptia ocolului silvic propriu al Regiei Autonome Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat, care poate asigura administrarea sau serviciile silvice numai pentru fondul forestier pe care il are in administrare proprie.
(4) In formele asociative de proprietate la care statul detine in indiviziune terenuri cu vegetatie forestiera, statul este reprezentat in drepturile sale de catre Ministerul Finantelor Publice.”

10. La articolul 11, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 11
(1) Fondul forestier proprietate publica a statului se administreaza de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, regie autonoma de interes national, aflata sub autoritatea statului, prin autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, care se reorganizeaza in Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura ‘Marin Dracea – ICAS’ si de Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat, prin ocolul silvic propriu constituit in conditiile legii.
…………
(3) Fondul forestier proprietate publica a statului nu poate fi concesionat, cu urmatoarele exceptii:
a) terenurile aferente activelor care se vand, in conditiile legii, de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, pe durata existentei constructiilor, dar nu mai mult de 49 de ani de la data incheierii contractului de concesiune;
b) terenurile aferente obiectivelor construite inainte de anul 1990, altele decat cele prevazute in Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate in functiune la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pe durata de functionare a obiectivelor, dar nu mai mult de 49 de ani de la data incheierii contractului de concesiune, cu conditia mentinerii obiectivului.”

11. La articolul 11 alineatul (7), literele b) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„b) administrarea fondului forestier al altor proprietari decat statul sau prestarea de servicii pentru fondul forestier al altor proprietari, inchirierea de bunuri, in conditiile legii;
…………
e) contravaloarea serviciilor ecosistemelor forestiere asigurate prin mentinerea functiilor de protectie a padurilor, care se suporta de catre beneficiarii directi sau indirecti ai serviciilor ecosistemelor forestiere, care se vireaza in fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica, metodologia de cuantificare a functiilor de protectie a padurilor si procedura de decontare a acestora se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;”

12. La articolul 11 alineatul (7), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera f^1), cu urmatorul cuprins:
„f^1) 20% din chiriile pentru ocuparile temporare de terenuri din fondul forestier proprietate publica a statului;”

13. La articolul 11, dupa alineatul (8) se introduc doua noi alineate, alineatele (9) si (10), cu urmatorul cuprins:
„(9) In litigiile referitoare la dreptul de administrare a fondului forestier proprietate publica, titularul acestui drept va sta in instanta in nume propriu.
(10) In litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra fondului forestier proprietate publica a statului, titularul dreptului de administrare are obligatia sa arate instantei cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedura civila. Titularul dreptului de administrare raspunde, in conditiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neindeplinirii acestor obligatii.”

14. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 12
(1) Fondul forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale se administreaza prin ocoale silvice de regim, care functioneaza ca regii autonome de interes local, sau pe baza de contracte cu ocoale silvice de stat, asa cum este reglementat la art. 10 alin. (2) si (3).
(2) Ocoalele silvice de regim care nu functioneaza ca regii autonome de interes local pot asigura servicii silvice pentru fondul forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale.”

15. La articolul 13, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 13
(1) Pentru fondul forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice, administrarea si/sau serviciile silvice se realizeaza prin ocoale silvice de regim, care functioneaza similar asociatiilor si fundatiilor sau ca societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori pe baza de contract cu alte ocoale silvice.
(2) Ocoalele silvice de regim prevazute la alin. (1) se pot constitui atat de proprietari, cat si de asociatii ale acestora, si pot functiona in subordinea unor structuri silvice de rang superior.”

16. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 14
(1) Ocoalele silvice de regim prevazute la art. 12 si 13 au personalitate juridica, intocmesc balanta, bilant contabil propriu, au buget anual de venituri si cheltuieli distinct, de care dispun.”

17. La articolul 14, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
„(2^1) Ocolului silvic care nu indeplineste conditia prevazuta la alin. (2), pana la data de 31 martie a anului in curs, dupa notificarea prealabila facuta de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, i se suspenda dreptul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat cu amprenta rotunda, pana la indeplinirea conditiei.”

18. La articolul 14, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(3) Conducerea si reprezentarea legala a ocolului silvic de regim sunt asigurate de seful de ocol silvic, numit de proprietarul unic, consiliul local, consiliul de administratie ori de adunarea generala, dupa caz, cu avizul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura. Conducerea ocolului silvic de stat este asigurata de catre seful de ocol, care este numit in functie prin concurs, de catre conducerea unitatii Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva.
(4) Sefii ocoalelor silvice prevazute la art. 10 alin. (2) si conducatorii structurilor silvice de rang superior sunt angajati cu contract de munca pe durata nedeterminata si trebuie sa aiba vechimea de minimum 5 ani, respectiv 8 ani, ca ingineri cu studii superioare silvice in domeniul silviculturii, conform reglementarilor in vigoare. ”

19. La articolul 14, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
„(5) Ocolului silvic al carui sef nu este numit in conditiile alin. (3) si (4) i se retrage, dupa o perioada de 45 de zile de la data neindeplinirii conditiilor, autorizatia de functionare emisa de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.”

20. La articolul 15 alineatul (5), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„c) contravaloarea serviciilor ecosistemelor forestiere asigurate prin mentinerea functiilor de protectie a padurilor, care se suporta de catre beneficiarii directi sau indirecti ai serviciilor ecosistemelor forestiere, care se vireaza in fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica;”

21. La articolul 15 alineatul (5), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
„i) valorificarea creditelor de carbon.”

22. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 16
(1) Administrarea, precum si serviciile silvice, dupa caz, se asigura cu respectarea principiului teritorialitatii.
(2) Ocolul silvic se constituie, functioneaza si asigura administrarea si/sau serviciile silvice pentru suprafete de fond forestier aflate in limitele teritoriale ale judetului in care acestea au sediul social si in judetele limitrofe acestuia, cu respectarea principiului teritorialitatii.
(3) Face exceptie de la prevederile alin. (2) proprietarul unic care are in proprietate fond forestier si in alte judete decat judetul in care ocolul silvic isi are sediul social si in judetele limitrofe acestuia, care poate constitui un ocol silvic de regim, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
(4) Ocolul silvic care administreaza si/sau asigura serviciile silvice in proximitatea unei suprafete de fond forestier proprietate publica sau privata a unei unitati administrativ-teritoriale sau proprietate privata a persoanelor fizice si juridice este obligat sa asigure, pe baza de contract, administrarea/serviciile silvice, la solicitarea scrisa a proprietarului.
(5) In situatia fondului forestier pentru care nu exista administrare sau pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice, la preluarea acestora pentru administrare, respectiv pentru asigurarea serviciilor silvice, se realizeaza control de fond de catre ocolul silvic care urmeaza sa incheie contract de administrare sau servicii silvice, dupa caz.”

23. La articolul 17, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 17
(1) Respectarea regimului silvic este obligatorie pentru toti proprietarii sau detinatorii de fond forestier.”

24. La articolul 17 alineatul (2), literele a) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) sa asigure elaborarea si sa respecte prevederile amenajamentelor silvice si sa asigure administrarea/serviciile silvice pentru fondul forestier aflat in proprietate, in conditiile legii;
…………
i) sa aiba delimitat fondul forestier aflat in proprietate, in conformitate cu actele de proprietate sau cu documentele cadastrale, dupa caz, prin semne de hotar, si sa le mentina in stare corespunzatoare;”

25. La articolul 17, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) In cazul administrarii fondului forestier prin ocoale silvice autorizate, obligatiile prevazute la alin. (2) apartin acestora, cu exceptia celei prevazute la alin. (2) lit. i).”

26. La articolul 18, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 18
Proprietarii vegetatiei forestiere de pe terenuri din afara fondului forestier au urmatoarele obligatii:”

27. La articolul 19, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 19
(1) Modul de gestionare a fondului forestier national se reglementeaza prin amenajamentele silvice, care constituie baza cadastrului de specialitate si a titlului de proprietate a statului pentru fondul forestier proprietate publica a statului.”

28. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 20
(1) Amenajamentul silvic se elaboreaza pe unitati de productie si/sau de protectie, cu respectarea normelor tehnice de amenajare. Reglementarea procesului de productie pentru padurile de pe proprietatile cu suprafete mai mici de 100 ha, incluse in unitati de productie/protectie constituite in teritoriul aceleiasi comune, respectiv aceluiasi oras sau municipiu, se face la nivel de arboret, cu conditia asigurarii continuitatii la acest nivel, aplicand tratamente adecvate.”

29. La articolul 20, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
„(1^1) Intocmirea de amenajamente silvice este obligatorie pentru proprietatile de fond forestier mai mari de 10 ha.
(1^2) Proprietarul care are incheiat contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioada de minimum 10 ani pentru fondul forestier al unei proprietati cu suprafata de maximum 10 ha poate recolta un volum de maximum 3 mc/an/ha de pe aceasta proprietate forestiera, in functie de caracteristicile structurale ale arboretului.”

30. La articolul 20, alineatele (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(2) Normele tehnice prevazute la alin. (1) se elaboreaza si se aproba de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in colaborare cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice ‘Gheorghe Ionescu-Sisesti’, cu alte institutii de specialitate si organizatii neguvernamentale, cu respectarea urmatoarelor principii:
a) principiul continuitatii si al permanentei padurilor;
b) principiul eficacitatii functionale;
c) principiul conservarii si ameliorarii biodiversitatii;
d) principiul economic.
…………
(5) In situatia in care amenajamentul silvic include mai multe proprietati, la solicitarea proprietarilor, societatea specializata autorizata pentru lucrari de amenajare a padurilor elibereaza un extras de amenajament, cu informatiile corespunzatoare fiecarei proprietati.”

31. La articolul 20, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
„(8) Exploatarea masei lemnoase in baza unui amenajament silvic se face pe baza autorizatiilor de exploatare, eliberate de seful ocolului silvic, care cuprind obligatii referitoare la conditiile din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea activitatii si masurile pentru monitorizarea acesteia.”

32. La articolul 21, litera b) a alineatului (3) si alineatul (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„b) proprietar, pentru suprafete de fond forestier mai mari de 10 ha sau administrator in cazul in care proprietarul are infiintat ocol silvic de regim si care administreaza fondul forestier al acestuia.
(4) Cheltuielile privind elaborarea amenajamentelor silvice se suporta din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica, pentru suprafata de maximum 10 ha/proprietate, indiferent daca aceasta este sau nu cuprinsa intr-o asociatie, cel putin autentificata notarial.”

33. La articolul 22, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Anual, in perioada 1-31 ianuarie, ocoalele silvice sunt obligate sa transmita structurilor silvice teritoriale din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura situatia comparativa dintre prevederile amenajamentului silvic si lucrarile silviculturale efectiv realizate in anul anterior, la nivel de unitate de productie.”

34. La articolul 23, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 23
(1) Padurile, astfel cum sunt definite de prezentul cod care, anterior intrarii in vigoare a acestuia, au facut parte din categoria vegetatie forestiera de pe terenuri din afara fondului forestier national, devin fond forestier national si se integreaza in unitati de productie si/sau de protectie existente ori se constituie in unitati de productie si/sau de protectie noi, daca sunt indeplinite conditiile impuse de normele tehnice pentru amenajarea padurilor.”

35. La articolul 24, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 24
(1) In cazul vegetatiei forestiere de pe terenuri din afara fondului forestier, asa cum este definita in prezentul cod, si a oricaror alte terenuri, proprietarul poate opta pentru includerea lor in fondul forestier national, situatie in care se intocmeste amenajament silvic sau se includ intr-un amenajament silvic existent.”

36. La articolul 25, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
„(3) In vederea cuantificarii volumului de lemn nerecoltat ca urmare a instituirii masurilor de protectie, pentru padurile incadrate in grupa I functionala, pentru care nu se reglementeaza procesul de productie lemnoasa, amenajamentul silvic va prevedea distinct si reglementarea procesului de productie pentru acestea, considerandu-le incadrate in grupa a II-a functionala.”

37. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 26
(1) Pentru conservarea si ameliorarea biodiversitatii se vor lua in considerare cele 4 forme ale acesteia: genetica, a speciilor, ecosistemica, peisagistica.
(2) Constituirea de arii naturale protejate in fondul forestier se realizeaza potrivit legislatiei specifice in vigoare, cu avizul prealabil al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
(3) Padurile virgine si cvasivirgine vor fi strict protejate si se vor include in ‘Catalogul National al Padurilor Virgine si Cvasivirgine’, constituit ca instrument de evidenta si gestiune prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura. Pentru recunoasterea valorii exceptionale si asigurarea protectiei pe termen lung, padurile virgine si cvasivirgine se vor include, dupa caz, in Patrimoniul Mondial UNESCO, rezervatii stiintifice si/sau integrarea acestora in zonele de protectie stricta a parcurilor nationale sau naturale.
(4) Conservarea si ameliorarea biodiversitatii se realizeaza prin:
a) conservarea peisajului forestier mozaicat prin mentinerea luminisurilor, poienilor, terenurilor pentru hrana si linistea faunei salbatice si a habitatelor marginale;
b) crearea de arborete cu structuri diversificate, avand compozitii conforme tipului natural fundamental de padure si aplicand tratamente intensive, precum si alte practici silvice favorabile conservarii si ameliorarii biodiversitatii si regenerarii naturale a arboretelor;
c) conservarea in limitele ecologice necesare a lemnului mort aflat pe sol si pe picior.”

38. La articolul 29, alineatele (1), (2), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 29
(1) Taierile rase sunt admise numai in arboretele de molid cu structura echiena si relativ echiena, pin, plop euramerican, salcie selectionata, precum si in cazul substituirii ori refacerii unor arborete, in care nu este posibila aplicarea altor tratamente.
(2) In situatiile prevazute la alin. (1), marimea suprafetei de padure parcurse cu taieri rase este de maximum 3 ha, cu exceptia arboretelor de plop euramerican si salcie selectionata, amplasate in incintele indiguite, care necesita pregatirea mecanizata a terenului, situatie in care suprafata este de maximum 5 ha. Intre suprafetele parcurse cu taieri rase se va pastra o distanta de minimum doua inaltimi de arbori.
…………
(4) Realizarea intr-un arboret a unei taieri rase prin alaturare cu o alta taiere rasa este permisa numai dupa inchiderea starii de masiv in suprafata taiata anterior. Daca starea de masiv nu este incheiata intr-o perioada de 7 ani de la prima taiere rasa, este permisa alaturarea, cu conditia asigurarii impaduririi integrale a suprafetei taiate anterior.
Executarea intr-un arboret a unei taieri rase, unice, este permisa numai in situatia in care arboretele perimetral vecin are asigurata starea de masiv.
(5) Taierile rase in parcurile nationale si parcurile naturale sunt interzise, cu exceptia arboretelor in care nu se poate asigura regenerarea naturala prin altfel de taieri.”

39. La articolul 30, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 30
(1) Lucrarile de regenerare artificiala si de completare a regenerarilor naturale se executa in termen de cel mult doua sezoane de vegetatie de la taierea unica sau definitiva.
(2) Lucrarile de regenerare, intretinere a semintisurilor si a plantatiilor si de ingrijire a arboretelor trebuie astfel executate incat sa se realizeze compozitiile stabilite prin amenajamentele silvice si/sau prin studiile de specialitate.”

40. La articolul 30, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
„(5) Lucrarile de regenerare, intretinere a semintisurilor si plantatiilor, precum si de ingrijire a arboretelor se realizeaza de ocoale silvice sau de catre persoane juridice atestate in conditiile legii.
(6) Regulamentul si criteriile de atestare a persoanelor juridice prevazute la alin. (5) se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, cu consultarea asociatiilor si organizatiilor profesionale si a structurilor asociative ale autoritatilor locale.”

41. La articolul 32, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Devizul prevazut la alin. (1), acceptat in mod expres sau tacit prin necontestare de proprietar, in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii, constituie titlu executoriu, fiind temei pentru executarea lucrarilor de regenerare.”

42. La articolul 33 alineatul (2), literele a), c), f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier proprietate publica a statului, in cazul in care nu se ofera teren in compensare;
…………
c) 30% din cuantumul chiriei, pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier proprietate publica a statului;
…………
f) 10–25% din valoarea masei lemnoase autorizate spre exploatare, provenita din produse principale si accidentale I, calculata la nivelul pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior; pentru fondul forestier proprietate publica a statului, nivelul procentului anual, in cazul produselor principale, se stabileste de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, respectiv de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, care se reorganizeaza in Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura ‘Marin Dracea – ICAS’, si de Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat, prin ocolul silvic propriu; pentru celelalte forme de proprietate forestiera, nivelul procentului anual, in cazul produselor principale, se stabileste de ocoalele silvice prevazute la art. 10 alin. (2) lit. b);
g) sumele reprezentand cheltuielile de instalare/reinstalare a vegetatiei forestiere pentru terenurile care fac obiectul compensarii/ocuparii temporare, precum si cheltuielile necesare pana la realizarea starii de masiv pentru terenurile din fondul forestier national;”

43. La articolul 33 alineatul (3), literele c), g) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„c) reinstalarea padurii pe terenurile ocupate temporar din fondul forestier national;
…………
g) efectuarea lucrarilor de degajari si curatiri;
h) cumpararea de terenuri cu destinatie agricola sau forestiera, in conditiile legii;”

44. La articolul 33 alineatul (3), dupa litera h) se introduc trei noi litere, literele i), j) si k), cu urmatorul cuprins:
„i) gospodarirea padurilor cu functii speciale de protectie, in conditiile in care nu este reglementat procesul de productie lemnoasa;
j) efectuarea studiilor si lucrarilor de protectie a padurilor;
k) imprejmuirea terenurilor pe care sunt instalate regenerari naturale si a plantatiilor.”

45. La articolul 33, alineatele (4) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(4) Constituirea fondului de conservare si regenerare a padurilor pentru resursele prevazute la alin. (2) lit. f) se face la data valorificarii acestora. Alimentarea fondului de conservare si regenerare a padurilor se face la data la care resursele prevazute la alin. (2) devin exigibile.
…………
(7) In cazul fondului forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice si proprietate publica si privata a unitatilor administrativ-teritoriale, dupa acoperirea cheltuielilor din fondul de conservare si regenerare a padurilor pentru destinatiile prevazute la alin. (3) lit. a) – d), sumele ramase disponibile se restituie, la cerere, proprietarului.”

46. La articolul 36, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(2) La cerere, solicitantul terenului pe care urmeaza a fi realizate obiectivele prevazute la alin. (1) poate compensa suprafata solicitata, caz in care nu se mai plateste contravaloarea terenului care urmeaza sa fie scos definitiv din fondul forestier national, dar se achita anticipat celelalte obligatii banesti.
(3) Compensarea prevazuta la alin. (2) se realizeaza cu un teren ale carui suprafa?a si valoare sunt cel putin egale cu suprafata si valoarea terenului care face obiectul scoaterii din fondul forestier national.”

47. La articolul 36, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) Prin exceptie de la alin. (2), reducerea fondului forestier national prin scoaterea definitiva a unor terenuri proprietate publica a statului, in suprafata de pana la 400 mp, pentru realizarea unor obiective din cadrul Sistemului Integrat de Securizare a Frontierei de Stat, se realizeaza fara compensare si fara plata altor obligatii banesti, la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne.”

48. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 37
(1) Pot fi scoase definitiv din fondul forestier national, doar cu conditia compensarii acestora, fara reducerea suprafetei fondului forestier si cu plata anticipata a obligatiilor banesti, numai terenurile necesare realizarii sau extinderii urmatoarelor categorii de lucrari si obiective:
a) exploatare a resurselor minerale prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 85/2003 – Legea minelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) obiective turistice, de agrement, inclusiv structuri de primire turistica, unitati de cult, obiective sportive, medicale, precum si obiective sociale realizate numai de furnizorii de servicii sociale; pentru teritoriul administrativ in zonele de interes economic al Rezervatiei Biosferei ‘Delta Dunarii’ se pot realiza pontoane de acostare pentru ambarcatiuni cu scop turistic si de agrement si de aprovizionare cu alimente si combustibil, pontoane plutitoare si adaposturi pescaresti pentru pescari constituiti in asociatii;
c) locuinte sau case de vacanta, numai in fondul forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice;
d) obiective instalate in fondul forestier national inainte de anul 1990, precum si suprafetele aferente activelor vandute, in conditiile legii, de catre Regia Nationala a Padurilor – Romsilva;
e) surse si retele de apa si de canalizare, surse si retele de energie din resurse conventionale sau regenerabile, retele si sisteme de comunicatii, drumuri de interes judetean si local, parcuri recreative, parcuri tematice si/sau educationale, precum si lucrari si/sau constructii hidrotehnice si de piscicultura;
f) explorare a urmatoarelor resurse minerale: carbuni, roci utile, agregate minerale, minereuri; explorarea, exploatarea si transportul resurselor de petrol si gaze naturale, precum si instalarea, repararea, intretinerea, dezafectarea retelelor de transport sau distributie petrol, gaze naturale sau energie electrica.
(2) Amplasarea obiectivelor prevazute la alin. (1) lit. c) se face cu respectarea urmatoarelor conditii, care trebuie indeplinite cumulativ:
a) constructia si terenul pe care se amplaseaza sunt proprietatea aceleiasi persoane;
b) suprafata maxima care poate face obiectul scoaterii definitive din fondul forestier, incluzand constructia, accesul si imprejmuirea, este de maximum 250 m2 in cazul proprietatilor forestiere mai mari de 5 ha si de maximum 5% din suprafata proprietatii forestiere, dar nu mai mare de 200 m^2, daca suprafata proprietatii forestiere este mai mica de 5 ha.
(3) Compensarea prevazuta la alin. (1) se realizeaza fizic cu un teren care are de 5 ori valoarea terenului care se scoate definitiv din fondul forestier national, iar suprafata terenului dat in compensare nu poate fi mai mica decat de 3 ori suprafata terenului care face obiectul scoaterii din fondul forestier national. La realizarea obiectivelor prevazute la alin. (1) lit. e), al caror beneficiar este o unitate administrativ-teritoriala sau o institutie publica, compensarea se realizeaza cu un teren ale carui suprafata si valoare sunt cel putin egale cu suprafa?a si valoarea terenului care face obiectul scoaterii definitive.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), pentru suprafetele mai mici de 50 m^2, beneficiarul scoaterii definitive poate sa nu ofere teren in compensare, situatie in care trebuie sa plateasca, anticipat aprobarii, o suma de 5 ori mai mare decat valoarea terenului care face obiectul scoaterii, suma care se vireaza la fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica, situatie in care nu achita cheltuielile de instalare si intretinere a vegetatiei forestiere pana la realizarea starii de masiv.
(5) Taxa procentuala prevazuta in anexa nr. 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica la calculul obligatiilor banesti, este 100, in cazul scoaterilor definitive cu compensare a terenurilor din fondul forestier national.
(6) Terenurile cu care se realizeaza compensarea prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie numai din afara fondului forestier national, dar limitrofe acestuia, apte de a fi impadurite. In situatia in care suprafata minima a unui teren cu care se realizeaza compensarea este mai mare de 20 ha, acesta poate sa nu fie limitrof fondului forestier, dar trebuie sa fie compact. Nu se poate realiza compensarea cu terenuri degradate, neproductive din punct de vedere silvic sau cu terenuri situate in zonele de stepa, alpina si subalpina.
(7) Pentru terenurile prevazute la alin. (6) sunt obligatorii inscrierea in amenajamentele silvice si asigurarea administrarii sau serviciilor silvice in termen de 30 de zile de la data aprobarii scoaterii definitive din fondul forestier, precum si impadurirea in maximum doua sezoane de vegetatie.
(8) In judetele in care suprafata fondului forestier este sub 30% din suprafata judetului, compensarea se realizeaza numai cu terenuri din cadrul aceluiasi judet.
(9) Terenurile pentru care a fost emisa aprobarea de scoatere definitiva din fondul forestier national si terenurile preluate in compensare dobandesc situatia juridica a terenurilor pe care le inlocuiesc si se inscriu in cartea funciara in baza actului de aprobare si a procesului-verbal de predare-primire, incheiat intre parti, in conditiile legii.
(10) Amenajarile necesare pentru realizarea padurilor – parc nu fac obiectul scoaterii definitive/ocuparilor temporare din fondul forestier si sunt permise numai in situatia in care realizarea amenajarilor nu implica taieri de arbori sau defrisari.
(11) Autorizarea constructiilor la distante mai mici de 50 m de liziera padurii, in afara fondului forestier, se face cu avizul structurii teritoriale a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in baza unei documentatii depuse cu localizarea in coordonate stereografice 1970.”

49. La articolul 39, alineatele (1), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 39
(1) Ocuparea temporara de terenuri din fondul forestier national este permisa numai pe o perioada determinata de timp, in scopul realizarii obiectivelor din categoria celor prevazute la art. 36 si la art. 37 alin. (1) lit. e) si f) si cu asigurarea platii anticipate a obligatiilor banesti de catre beneficiarul aprobarii de scoatere din fondul forestier national pentru obiectivul respectiv.
…………
(4) In cazul in care, pentru realizarea obiectivelor prevazute la art. 36 si art. 37 alin. (1) lit. a), b) si c), sunt necesare si alte terenuri adiacente celor scoase definitiv si numai pentru organizarea de santier, acestea vor putea fi ocupate temporar, pe o perioada egala cu perioada de realizare a investitiei.
(5) Perioada pentru care se aproba ocuparea temporara de terenuri din fondul forestier national, care au categoria de folosinta padure sau clasa de regenerare, include si perioada necesara executarii lucrarilor pentru redarea terenurilor in conditii apte de a fi impadurite.”

50. La articolul 39, dupa alineatul (7) se introduc patru noi alineate, alineatele (8) – (11), cu urmatorul cuprins:
„(8) In situatia in care terenul care a facut obiectul ocuparii temporare este incadrat in alte categorii de folosinta forestiera decat cele prevazute la alin. (5), beneficiarul are obligatia de a preda terenul in conditiile stabilite in actul de aprobare.
(9) Prin exceptie de la prevederile alin. (8), terenul ocupat temporar se poate reprimi cu o alta categorie de folosinta decat cea initiala, cu conditia aprobarii schimbarii categoriei de folosinta in interiorul termenului de ocupare temporara.
(10) In cazul in care la sfarsitul perioadei aprobate de ocupare temporara terenul nu indeplineste conditiile prevazute la alin. (5), (8) si (9), garantia depusa si dobanda bancara aferenta se retin in fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica.
(11) Garantia depusa si dobanda bancara aferenta prevazuta la alin. (10) se transmit ocolului silvic care asigura administrarea si/sau serviciile silvice, la solicitarea acestuia, in fondul de conservare si regenerare a padurilor, pentru executia lucrarilor necesare aducerii terenului la conditiile prevazute in actul de aprobare, conform devizului de lucrari intocmit de ocolul silvic si avizat de structura teritoriala de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.”

51. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 40
(1) Solicitarile de scoatere definitiva sau de ocupare temporara de terenuri din fondul forestier national, in conditiile prevazute la art. 36 – 39, cu acordul proprietarului si avizate favorabil de ocolul silvic care asigura administrarea si/sau serviciile silvice, in cazul proprietatii private si proprietatii publice a unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv cu avizul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, al Institutului de Cercetari si Amenajari Silvice, care se reorganizeaza in Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura ‘Marin Dracea –ICAS’ sau al ocolului silvic infiintat de Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat, in cazul terenurilor din fondul forestier proprietate publica a statului, se aproba de catre:
a) conducatorul structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, pentru suprafete de pana la un ha;
b) conducatorul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, cu avizul structurii de specialitate, pentru suprafete de la un ha pana la 10 ha inclusiv si pentru situatia prevazuta la art. 39 alin. (7);
c) Guvernul, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, cu avizul structurii teritoriale de specialitate, pentru suprafete de peste 10 ha, precum si pentru alte situatii prevazute de lege.
(2) Ocuparea temporara a unor terenuri din fondul forestier national pentru interventii cu caracter urgent, privind remedierea unor deranjamente sau avarii la liniile de telecomunicatii, de transport sau de distributie a energiei electrice, la conductele de apa, canalizare, gaze, precum si la alte instalatii similare, se aproba de conducatorul structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in baza unei solicitari emise de autoritatile competente, in conditiile legii, pentru o perioada de maximum 30 de zile, fara a mai fi necesara plata garantiei pentru ocuparea temporara de fond forestier.
(3) Beneficiarul ocuparii temporare, in conditiile alin. (2), a terenului din fondul forestier national, este obligat sa achite contravaloarea prejudiciilor produse, a pierderii de crestere a arborilor, precum si a lucrarilor necesare aducerii terenului la starea initiala, stabilita pe baza de deviz, intocmit in conditiile legii de catre ocolul silvic care asigura administrarea si/sau serviciile silvice si avizat de conducatorul structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, devizul constituind titlu executoriu.
(4) Contravaloarea prevazuta la alin. (3) se achita, in termen de 30 de zile de la comunicarea devizului prevazut la alin. (3), catre beneficiar.”

52. La articolul 41 alineatul (1), partea introductiva si literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 41
(1) Pentru terenurile scoase definitiv din fondul forestier national, in cazurile prevazute la art. 36 si 37, obligatiile banesti sunt urmatoarele:
a) taxa pentru scoaterea definitiva a terenurilor din fondul forestier national, care se achita anticipat emiterii aprobarii de scoatere definitiva si se depune in fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica, aflat la dispozitia autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
b) contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier national, care se achita proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privata a persoanelor fizice, juridice sau proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale, iar pentru terenurile proprietate publica a statului, acestea se achita administratorilor padurilor proprietate publica a statului, facandu-se venit la fondul de conservare si regenerare a padurilor; suma prevazuta la art. 37 alin. (4), care se vireaza in fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica.”

53. La articolul 41, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Obligatiile banesti prevazute la alin. (1) lit. b) – e) se achita anticipat predarii-primirii terenului pentru care a fost emisa aprobarea de scoatere definitiva din fondul forestier national.”

54. La articolul 41, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
„(3) Predarea-primirea terenului pentru care exista aprobarea de scoatere definitiva din fondul forestier national se face in prezenta reprezentantului structurii teritoriale a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, numai dupa achitarea obligatiilor banesti prevazute la alin. (1) lit. b) – e).”

55. La articolul 42 alineatul (1), partea introductiva si literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 42
(1) Pentru terenurile care se ocupa temporar din fondul forestier national, in cazurile prevazute la art. 39, obligatiile banesti sunt urmatoarele:
a) garantia, echivalenta cu taxa pentru scoaterea definitiva a terenurilor din fondul forestier national cu compensare, care se achita anticipat emiterii aprobarii si se depune in fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica, fond aflat la dispozitia autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
b) chiria, care se achita proprietarului, in cazul fondului forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice, respectiv al celui proprietate publica si privata a unitatilor administrativ-teritoriale; pentru fondul forestier proprietate publica a statului, 30% din chirie se depune in fondul de conservare si regenerare a padurilor, 20% se achita administratorului, iar 50% se depune in fondul de accesibilizare a padurilor;”

56. La articolul 42, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Obligatiile banesti prevazute la alin. (1) lit. b) – e) se achita anticipat predarii-primirii terenului pentru care a fost emisa aprobarea de ocupare temporara din fondul forestier national.”

57. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 43
Metodologia privind scoaterea definitiva, ocuparea temporara si schimbul de terenuri si de calcul al obligatiilor banesti se aproba prin ordin al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.”

58. La articolul 45, alineatele (1) – (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 45
(1) Administratorii fondului forestier proprietate publica iau masuri de lichidare a enclavelor si de corectare a perimetrului fondului forestier si de comasare a terenurilor proprietate publica prin schimburi de terenuri pe baza de acte autentice.
(2) Terenurile care fac obiectul schimbului dobandesc situatia juridica a terenurilor pe care le schimba, acestea avand destinatie forestiera.
(3) Metodologia de dobandire prin cumparare, schimb sau prin donatie, prin Regia Nationala a Padurilor – Romsilva si prin ceilalti administratori ai fondului forestier proprietate publica se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.”

59. La articolul 45, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
„(4^1) Evaluarea terenurilor si a vegetatiei forestiere de pe terenurile care fac obiectul schimbului se realizeaza in baza metodologiei prevazute la art. 43, aprobata prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura. ”

60. La articolul 46, partea introductiva a alineatului (1) si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 46
(1) Pentru realizarea schimbului de terenuri in situatiile in care unul dintre terenuri este proprietate publica, schimbul trebuie sa indeplineasca cel putin una dintre urmatoarele conditii:
…………
(2) Schimbul de terenuri prevazut la alin. (1) se initiaza de administratorul fondului forestier proprietate publica sau de proprietar, in cazul fondului proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale si se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.”

61. La articolul 46, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) In situatia in care suprafata fondului forestier este sub 30% din suprafata judetului, schimbul de terenuri se poate realiza doar in cadrul aceluiasi judet.”

62. La articolul 47, alineatele (2) – (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(2) Schimbarea categoriei de folosinta silvica a terenurilor cu destinatie forestiera de la folosinta ‘padure’ la alta categorie de folosinta silvica se face cu plata unei taxe echivalente cu taxa de scoatere definitiva din fondul forestier national, care se vireaza in fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) terenurile destinate constructiei de drumuri forestiere, realizarii de lucrari de corectare a torentilor, terenurile destinate infiintarii de pepiniere silvice cu o suprafata de maximum 0,5 ha, constituirii culoarului de frontiera si fasiei de protectie a frontierei de stat, cele destinate realizarii unor obiective din cadrul Sistemului Integrat de Securizare a Frontierei de Stat.
(4) Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor pentru constituirea culoarului de frontiera si a fasiei de protectie a frontierei de stat, a celor destinate realizarii unor obiective din cadrul Sistemului Integrat de Securizare a Frontierei de Stat, precum si a celor destinate realizarii unor centre de antrenament se face la solicitarea institutiilor din sistemul national de ordine publica.”

63. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 48
Proprietarii terenurilor forestiere, ai perdelelor forestiere de protectie si ai terenurilor degradate pe care s-au realizat lucrari de impadurire, precum si ocoalelor silvice care asigura servicii silvice sau administrarea acestora sunt obligati sa aplice si sa respecte normele specifice de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.”

64. Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 50
Persoanele fizice care constata incendii in fondul forestier national sunt obligate sa le anunte imediat la numarul unic de urgenta si sa participe la stingerea lor.”

65. La articolul 51, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) In exercitarea atributiilor de serviciu privind paza fondului forestier, precum si constatarea contraventiilor si a faptelor ce constituie infractiuni silvice, personalul silvic este investit cu exercitiul autoritatii publice, in limitele competentelor stabilite de lege.”

66. La articolul 53, alineatele (1) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 53
(1) Se interzice pasunatul in fondul forestier, in perdelele forestiere de protectie si in perimetrele de ameliorare a terenurilor degradate sau in alunecare.
…………
(5) Trecerea animalelor domestice prin fondul forestier spre zonele de pasunat, adapat si adapostire se aproba de ocolul silvic, cu acordul proprietarului fondului forestier, pe trasee delimitate si in perioade precizate. Pentru fondul forestier proprietate publica a statului, aprobarea se da de catre conducatorii structurilor prevazute la art. 10 alin. (2).”

67. La articolul 54, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Accesul public in fondul forestier national cu autovehicule, motociclete, ATV-uri sau mopede este interzis, cu exceptia activitatilor sportive, de recreere si turism, care se pot practica numai cu acordul:
a) sefului ocolului silvic, in cazul administrarii;
b) proprietarului, cu avizul sefului ocolului silvic, in cazul asigurarii serviciilor silvice.”

68. La articolul 58 alineatul (3), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„e) trufe si alte ciuperci comestibile din flora spontana din cuprinsul acestuia;”

69. La articolul 58, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(5) Recoltarea si/sau achizitionarea produselor nelemnoase specifice fondului forestier national se fac pe baza autorizatiilor emise de ocolul silvic care asigura administrarea sau serviciile silvice, conform instructiunilor aprobate prin ordin al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, precum si pe baza autorizatiei de recoltare/achizitionare emisa de autoritatea competenta pentru protectia mediului.”

70. La articolul 58, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6) cu urmatorul cuprins:
„(6) In cazul fondului forestier care nu se afla in administrarea unui ocol silvic autorizatiile prevazute la alin. (5) se vor emite doar in baza acordului scris al proprietarului fondului forestier.”

71. Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 59
(1) Volumul maxim de lemn care se recolteaza ca produse principale intr-o unitate de gospodarire nu poate depasi posibilitatea acestora, stabilita prin amenajamentul silvic, pentru perioada de valabilitate a acestuia.
(2) Volumul maxim de lemn prevazut la alin. (1), care se recolteaza anual ca produse principale intr-o unitate de gospodarire, nu poate depasi posibilitatea anuala.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), se poate depasi posibilitatea anuala, in urmatoarele situatii:
a) daca reglementarea procesului de productie lemnoasa se realizeaza la nivel de arboret;
b) cu volumul de lemn nerecoltat, pana la nivelul posibilitatii anuale, in anii anteriori de aplicare a amenajamentului silvic in vigoare.
(4) Suprafata arboretelor prevazuta in amenajamentul silvic a fi parcursa cu lucrari de ingrijire si de conducere este minimala.
(5) Volumul prevazut prin amenajamentul silvic pentru extragere, prin lucrarile de ingrijire si conducere, este orientativ si se recolteaza cu respectarea prevederilor normelor tehnice specifice si in functie de starea arboretelor.
(6) Produsele accidentale se recolteaza integral. In ariile naturale protejate se respecta legislatia specifica protectiei mediului.
(7) Volumul produselor accidentale I inregistrate in unitati de gospodarire in care se reglementeaza procesul de productie lemnoasa, precum si volumul arborilor taiati ilegal se precompteaza din posibilitatea de produse principale.
(8) Precomptarea se realizeaza in cadrul aceleiasi proprietati.
(9) Se interzice compensarea volumului de recoltat, prevazut de amenajamentul silvic din unitati amenajistice inaccesibile, cu volume echivalente din unitati amenajistice situate in zone accesibile, cu exceptia situatiilor aparitiei produselor accidentale I.
(10) In situatia in care volumul masei lemnoase afectate de factori biotici si/sau abiotici este mai mare decat posibilitatea anuala, aceasta poate fi depasita in conditiile stabilite prin metodologia aprobata prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
(11) Volumul masei lemnoase prevazut la alin. (10), care depaseste posibilitatea anuala, se precompteaza in anul sau anii urmatori de aplicare a amenajamentului silvic, in functie de volumul cu care s-a depasit.”

72. La articolul 60, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
„(4) Valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica se face potrivit regulamentului aprobat prin hotarare a Guvernului.
(5) In elaborarea regulamentului prevazut la alin. (4) se au in vedere urmatoarele principii:
a) valorificarea superioara a masei lemnoase;
b) sprijinirea dezvoltarii rurale prin prelucrarea locala a masei lemnoase;
c) valorificarea masei lemnoase pe picior se face doar catre operatori economici atestati; un operator economic/grup de operatori economici poate cumpara la licitatie sau negociere, dupa caz, materiale lemnoase rezultate din produse principale sau accidentale I, sub forma de lemn rotund fasonat la drum auto, doar in cazul in care asigura prin capacitatea proprie procesarea a cel putin 40% din materialul lemnos achizitionat;
d) prioritatea alocarii resurselor de materiale lemnoase din padurile proprietate publica, necesare incalzirii locuintelor populatiei;
e) transparenta vanzarii si comercializarii masei lemnoase;
f) un operator economic/grup de operatori economici nu poate achizitiona/procesa mai mult de 30% din volumul dintr-un sortiment industrial de masa lemnoasa din fiecare specie, stabilit ca medie a ultimilor 3 ani in baza actelor de punere in valoare autorizate la exploatare si exploatate la nivel national, indiferent de forma de proprietate;
g) asigurarea cu prioritate de masa lemnoasa pentru producatorii din industria mobilei din paduri proprietate publica a statului sub forma de lemn fasonat, pe baza necesarului anual estimat; acestia au drept de preemptiune la cumpararea de masa lemnoasa, la oferta de pret si in conditii egale de vanzare.”

73. La articolul 62, alineatele (1), (2), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 62
(1) Exploatarea masei lemnoase se face dupa obtinerea autorizatiei de exploatare si predarea parchetului, cu respectarea regulilor silvice si in conformitate cu instructiunile privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport ale materialului lemnos, aprobate prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura. In zonele de deal si de munte se da prioritate tehnologiilor bazate pe funiculare.
(2) Exploatarea masei lemnoase se face doar de operatori economici atestati de catre comisia de atestare, care functioneaza in cadrul asociatiei patronale si profesionale din domeniul forestier recunoscuta la nivel national.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) proprietarii de fond forestier, persoane fizice, care pot exploata, fara atestare, din proprietatea lor, un volum de pana la 20 m^3/an, in conditiile legii.
………..
(4) Regulamentul privind organizarea, functionarea si componenta comisiei prevazute la alin. (2), precum si criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestiera se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, la propunerea institutiilor, organizatiilor si asociatiilor profesionale si patronale din domeniu, a reprezentatiilor nationali ai proprietarilor de padure si a structurilor asociative ale autoritatilor locale.”

74. La articolul 62, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
„(5) Autorizatia de exploatare se elibereaza de ocolul silvic care asigura administrarea sau serviciile silvice.”

75. La articolul 69 alineatul (1), literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„b) ofiteri, subofiteri si agenti din cadrul Politiei Romane, Politiei de Frontiera Romana si Jandarmeriei Romane;
c) personalul cu atributii de control din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”

76. La articolul 71, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(5) Materialele lemnoase confiscate conform prevederilor alin. (3) se restituie proprietarilor, daca acestia sunt identificati si nu sunt autorii faptelor ilegale care au impus confiscarea sau se valorifica potrivit legii.”

77. La articolul 72, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
„(3) Pentru evitarea degradarii, materialele lemnoase prevazute la alin. (1) se pot valorifica. Contravaloarea acestora se consemneaza intr-un cont special pana la solutionarea definitiva a cauzei.”

78. Articolul 74 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 74
Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura sprijina prin programe activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica din domeniu si urmareste folosirea eficienta a rezultatelor obtinute, in vederea fundamentarii tehnico-stiintifice a masurilor de gospodarire a padurilor.”

79. Articolul 75 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 75
(1) Cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica din domeniul silviculturii se realizeaza prin Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice care se reorganizeaza, prin hotarare a Guvernului, in Institutul National de Cercetare – Dezvoltare in Silvicultura ‘Marin Dracea – ICAS’, in coordonarea autoritatii publice centrale pentru cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare ca institut national cu personalitate juridica, precum si, prin alte persoane juridice de drept public si privat care au ca obiect de activitate cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica din domeniu.
(2) Activitatea de dezvoltare tehnologica pentru fondul forestier proprietate publica a statului se realizeaza prin Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, care se reorganizeaza in Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura ‘Marin Dracea – ICAS’. Regia Nationala a Padurilor – Romsilva acorda direct realizarea de servicii pentru activitatea de dezvoltare tehnologica Institutului de Cercetari si Amenajari Silvice.
(3) Avizarea si aprobarea proiectelor de amenajare a padurilor si a altor proiecte referitoare la fondul forestier national se realizeaza de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.”

80. Articolul 76 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 76
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura ‘Marin Dracea – ICAS’ administreaza prin baze experimentale fondul forestier proprietate publica a statului detinut, in care se efectueaza cercetari in vederea generalizarii rezultatelor in practica silvica.”

81. La articolul 78, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 78
(1) Autoritatea publica centrala pentru educatie, cu consultarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura va include in curricula de la formele de invatamant obligatorii, notiuni privitoare la paduri, la conservarea acestora, precum si, la rolul si importanta lor in cadrul biosferei si in viata omenirii, in general.”

82. La articolul 83, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 83
(1) Marirea gradului de accesibilizare a fondului forestier national constituie o conditie de baza a gestionarii durabile a padurilor, cu respectarea prevederilor planurilor de management aprobate in conditiile legii, in cazul ariilor naturale protejate.”

83. Articolul 84 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 84
Construirea drumurilor forestiere se realizeaza dupa aprobarea schimbarii categoriei de folosinta forestiera, in conditiile art. 47 alin. (1), la solicitarea proprietarului sau administratorului, dupa caz, dupa cum urmeaza:
a) pentru drumurile forestiere care se realizeaza in fondul forestier proprietate publica a statului, de administratorul acestora;
b) pentru drumurile forestiere care se realizeaza in fondul forestier, altul decat cel proprietate publica a statului, de catre proprietar.”

84. La articolul 87, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
„(2) Modul de utilizare si transportul pe drumurile auto forestiere se reglementeaza prin metodologie aprobata prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.”

85. La articolul 88, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 88
(1) Dezvoltarea fondului forestier national si extinderea suprafetelor de padure constituie o obligatie a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si o prioritate nationala, in vederea asigurarii echilibrului ecologic la nivel local, national si global, si se realizeaza prin Programul national de impadurire.”

86. La articolul 88, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
„(4) Regia Nationala a Padurilor – Romsilva poate sa achizitioneze terenuri in vederea impaduririi, cu prioritate terenuri degradate, astfel incat suprafata fondului forestier proprietate publica a statului sa creasca.
(5) Finantarea actiunilor prevazute la alin. (4) se asigura din: fonduri proprii ale Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica, fondul de conservare si regenerare a padurilor, precum si, de la bugetul de stat.”

87. La articolul 90, alineatele (3) si (4) se abroga.

88. La articolul 95, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Proprietatea formelor asociative prevazute la alin. (1) este garantata, indivizibila si inalienabila, acesteia fiindu-i aplicabile dispozitiile art. 27 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.”

89. La articolul 97 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„e) refacerea padurilor, daca sumele constituite la nivelul maxim din fondul de conservare si regenerare a padurilor sunt insuficiente, si a cailor forestiere de transport afectate de calamitati naturale sau de incendii, cu autor necunoscut;”

90. La articolul 97, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
„(1^1) Impunerea de restrictii proprietarilor de paduri, prin amenajamente silvice, prin regulamente ale parcurilor nationale, naturale, rezervatiilor biosferei si a siturilor Natura 2000 ori prin alte norme, inclusiv cele care stabilesc diferite tipuri de grupe functionale, se poate face fie cu acordul proprietarului, fie cu plata unei juste si prealabile despagubiri, platita anual, care sa compenseze integral veniturile nerealizate de proprietarul de padure, persoana fizica sau juridica.”

91. Articolul 105 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 105
(1) Prejudiciul adus fondului forestier national, denumit in continuare prejudiciu, indiferent de natura juridica a proprietatii, se evalueaza de catre personalul silvic, in conditiile legii.
(2) Valoarea prejudiciului prevazut la alin. (1), cauzat prin fapte care constituie infractiuni sau contraventii, in padurile incadrate prin amenajamente silvice in grupa I functionala, se stabileste prin multiplicarea de doua ori a valorii obtinute potrivit legii.
(3) In situatiile in care prejudiciul evaluat potrivit prevederilor alin. (1) nu a fost recuperat de ocolul silvic care asigura serviciile silvice sau administrarea fondului forestier, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta se recupereaza, in baza procesului-verbal, actului de control de fond forestier/partial intocmit de personalul silvic, de catre organele fiscale competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru prejudiciul stabilit in sarcina persoanelor juridice. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat iar, pentru prejudiciul stabilit in sarcina persoanelor fizice de catre organele fiscale ale unitatilor administrativ-teritoriale, sumele astfel realizate se fac venit la bugetul local.”

92. La articolul 109 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„b) in fondul forestier national situat in arii naturale protejate de interes national.”

93. Articolul 117 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 117
Pe langa organele de urmarire penala, sunt competente sa constate faptele prevazute la art. 106, 108-110 si 114 personalul silvic din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si al structurilor teritoriale cu specific silvic, personalul silvic din cadrul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva si al structurilor sale teritoriale, personalul silvic din cadrul ocoalelor silvice de regim autorizate, ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane.”

94. Articolul 123 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 12
Pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior se stabileste anual, prin hotarare a Guvernului la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.”

95. La articolul 127 alineatul (9), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) pentru stimularea personalului silvic care isi desfasoara activitatea in cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si al structurilor teritoriale silvice ale acesteia;
b) 50% pentru stimularea personalului silvic din cadrul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva si ocoalelor silvice private, iar 50% pentru investitii legate de paza fondului forestier si sustinerea financiara a unor actiuni in instanta initiate de persoana juridica.”

96. La articolul 135, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere se exercita de la data emiterii procesului-verbal de punere in posesie a acestora, data la care noii proprietari sunt obligati sa-si asigure administrarea/serviciile silvice in conditiile prezentei legi.”

97. La articolul 135, alineatul (4) se abroga.

98. La articolul 136, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 136
(1) Regia Nationala a Padurilor – Romsilva plateste administratorului sau ocolului silvic care asigura serviciile silvice pentru suprafetele de fond forestier retrocedate sumele din fondul de conservare si regenerare a padurilor aferente valorii masei lemnoase recoltate prin taieri de produse principale si accidentale I, diminuate cu sumele cheltuite pentru regenerare pentru perioada de la validare, cu stabilirea amplasamentului, pana la punerea in posesie a suprafetei.”

99. Articolul 137 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 137
Suprafetele de fond forestier, altele decat cele proprietate publica, pentru care nu se reglementeaza procesul de productie lemnoasa, cele certificate, precum si, cele cu arborete cu varsta de pana la 20 de ani sunt scutite de taxe si impozite.”

100. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta lege.

Art. II
(1) Autorizatiile de functionare a ocoalelor silvice prevazute la art. 10 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta lege, emise anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, raman valabile.
(2) Prevederile art. 14 alin. (5) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta lege, se aplica ocoalelor silvice autorizate.
(3) Obligatia coordonarii actiunii de identificare a padurilor prevazute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta lege, pana la momentul amenajarii lor in conformitate cu prevederile prezentei legi, revine structurilor teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in baza unei fundamentari realizate de catre persoane juridice autorizate pentru amenajarea padurilor si a institutiilor de invatamant cu specific silvic, in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(4) Prevederile art. 42 din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, se aplica ocuparilor temporare aprobate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi.
(5) In termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sumele prevazute la art. 136 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, se platesc pentru suprafetele de padure neregenerate sau care nu au realizat starea de masiv.
(6) Contravaloarea surplusului de unitati de retinere prin sechestrare-RMU aferente Sectorului „Utilizarea terenurilor, schimbarea utilizarii terenurilor si silvicultura” din cadrul Inventarului National al Emisiilor de Gaze cu Efect de Sera se vireaza in fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie forestiera, beneficiari fiind proprietarii de terenuri forestiere. Stabilirea cadrului institutional privind administrarea, valorificarea, utilizarea si gestionarea surplusului de unitati de retinere prin sechestrare se face prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si autoritatii publice centrale pentru mediu si schimbari climatice.
(7) Strategia Forestiera Nationala se elaboreaza de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si se aproba prin hotarare a Guvernului.
(8) Se infiinteaza Consiliul National pentru Silvicultura ca organizatie profesionala, fara personalitate juridica. Infiintarea si regulamentul de organizare si functionare se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
(9) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, ocoalele silvice private, prevazute la art. 12 si 13 din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, devin ocoale silvice de regim.
(10) Sursa de finantare prevazuta la art. 11 alin. (7) lit. f^1) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, se achita incepand cu luna urmatoare intrarii in vigoare a prezentei legi.
(11) Structurile silvice de rang superior, prevazute la art. 13 din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, care au dobandit personalitate juridica din momentul inscrierii acestora in Registrul national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice, isi pastreaza personalitatea juridica astfel dobandita.
(12) Sanctiunea prevazuta la art. 14 alin. (2^1) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, introdus prin prezenta lege, se aplica incepand cu luna urmatoare intrarii in vigoare a prezentei legi.
(13) Sefii ocoalelor silvice care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sunt numiti in functie fara respectarea prevederilor art. 14 alin. (3) si (4) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, sunt obligati sa obtina avizul de numire in functie, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(14) In cazul ocoalelor silvice care se regasesc in situatia prevazuta la alin. (13), termenul prevazut la art. 14 alin. (5) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se prelungeste cu 90 de zile.
(15) Ocoalele silvice care au dobandit calitatea de persoana juridica in conditiile prevazute la art. 15 din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, isi pastreaza aceasta calitate si dupa intrarea in vigoare a acesteia.
(16) Contractele de administrare sau servicii silvice prevazute la art. 16 din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, raman valabile in conditiile legale in vigoare la momentul incheierii acestora.
(17) Amenajamentele silvice, prevazute la art. 20 din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi pastreaza valabilitatea pana la data intrarii in vigoare a actului ce reglementeaza aplicarea prevederilor unui nou amenajament silvic intocmit in conditiile prezentei legi.
(18) Prevederile art. 33 alin. (2) lit. a), c), f) si g) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, se aplica incepand cu luna urmatoare intrarii in vigoare a prezentei legi.
(19) Restituirea sumelor prevazute la art. 33 alin. (7) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, se face la finele anului fiscal in care a avut loc ultima receptie de executare a lucrarilor prevazute la art. 33 alin. (3) lit. a) – d) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege.
(20) Documentatiile de scoatere definitiva sau ocupare temporara din fondul forestier national, depuse anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, dar care nu au fost aprobate, se vor reface cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (4) si art. 37 din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege.
(21) Aprobarile privind scoaterea definitiva sau ocuparea temporara din fondul forestier national emise in conditiile legale existente la data emiterii acestora, anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, raman valabile.
(22) Metodologia privind scoaterea definitiva, ocuparea temporara si schimbul de terenuri si de calcul al obligatiilor banesti, prevazuta la art. 43 si 45 alin. (3) si (4^1) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata prin prezenta lege, se aproba prin ordin al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Pana la aprobarea acestei metodologii se va utiliza Metodologia de stabilire a echivalentei valorice a terenurilor si de calcul al obligatiilor banesti, aflata in vigoare la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(23) Normele specifice de aparare impotriva incendiilor, prevazute la art. 48 din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, se aproba prin ordin al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Pana la aprobarea normelor raman in vigoare normele legale existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(24) Multiplicarea de doua ori a valorii prejudiciilor, prevazute la art. 105 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, in padurile incadrate prin amenajamente silvice in grupa I functionala, se va aplica, dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, numai daca prejudiciul a rezultat ca urmare a unor fapte care constituie infractiuni sau contraventii.
(25) Orice referire din actele normative in vigoare la ocoalele silvice private va fi considerata a fi facuta la ocoalele silvice de regim.

Art. III
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga:
a) Hotararea Guvernului nr. 85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de vanzare a masei lemnoase de catre detinatorii de fond forestier proprietate publica, catre agentii economici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 10 februarie 2004;
b) Pct. 8 al art. 202 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Art. IV
Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si, cu cele aduse prin prezenta lege se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.


ANEXA (Anexa la Legea nr.46/2008 – Codul silvic) – DEFINITII
1. Administrarea padurilor – Totalitatea activitatilor cu caracter tehnic, economic si juridic desfasurate de ocoalele silvice de regim si de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva in scopul asigurarii gestionarii durabile a padurilor, cu respectarea regimului silvic.

2. Amenajament silvic – Studiul de baza in gestionarea padurilor, cu continut tehnico-organizatoric, juridic si economic, fundamentat ecologic.
In elaborarea amenajamentului silvic este obligatorie parcurgerea urmatoarelor etape:
a) sedinta de preavizare a temei de proiectare
– Conferinta I de amenajare, cu participarea:
1) sefului de proiect si a expertului CTAP din partea unitatii specializate autorizate;
2) sefului ocolului silvic care asigura administrarea sau serviciile silvice si, dupa caz, a proprietarului;
3) administratorului/custodelui ariei naturale protejate, in situatia in care aceasta este constituita partial sau total peste fondul forestier;
4) reprezentantului structurii judetene sau regionale pentru protectia mediului;
5) reprezentantului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura sau, dupa caz, al structurii teritoriale de specialitate a acesteia;
b) receptia lucrarilor de teren care se realizeaza in ultimul an de aplicare a amenajamentului silvic, premergator anului de organizare a sedintei de preavizare a solutiilor tehnice – Conferintei a II-a de amenajare, cu participarea:
1) sefului de proiect si a expertului CTAP din partea unitatii specializate autorizate;
2) sefului ocolului silvic care asigura administrarea sau serviciile silvice si, dupa caz, a proprietarului;
3) reprezentantului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura sau, dupa caz, al structurii teritoriale de specialitate a acesteia;
c) sedinta de preavizare a solutiilor tehnice –
Conferinta a II-a de amenajare se organizeaza in anul urmator anului in care se realizeaza receptia lucrarilor de teren, cu participarea:
1) sefului de proiect si a expertului CTAP din partea unitatii specializate autorizate;
2) sefului ocolului silvic care asigura administrarea sau serviciile silvice si, dupa caz, a proprietarului;
3) administratorului/custodelui ariei naturale protejate, in situatia in care aceasta este constituita partial sau total peste fondul forestier;
4) reprezentantului structurii judetene sau regionale pentru protectia mediului;
5) reprezentantului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura sau, dupa caz, al structurii teritoriale de specialitate a acesteia;
d) analiza si avizarea in Comisia tehnica de avizare pentru silvicultura din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
Pana la aprobarea amenajamentului silvic, elaborat in conditiile prezentei legi, se aplica prevederile sedintei de preavizare a solutiilor tehnice. Neavizarea amenajamentului silvic in Comisia de avizare pentru silvicultura in acelasi an in care se organizeaza sedinta de preavizare a solutiilor tehnice, determina suspendarea aplicarii prevederilor amenajamentului silvic, pana la data la care acesta este avizat.
Este obligatorie verificarea modului de aplicare a prevederilor amenajamentelor silvice cel putin o data la jumatatea perioadei de valabilitate a acestora, conform metodologiei aprobate prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

3. Amenajarea padurilor – Ansamblul de preocupari si masuri menite sa asigure aducerea si pastrarea padurilor in stare corespunzatoare din punctul de vedere al functiilor ecologice, economice si sociale pe care acestea le indeplinesc si este activitate de dezvoltare tehnologica.

4. Amenajarile necesare pentru realizarea padurilor-parc – Amenajarile permise in padurile-parc sunt:
a) alei realizate din materiale ecologice, cu latimea de maximum 2 m sau piste pentru biciclete;
b) banci;
c) iluminat;
d) puncte de informare;
e) toalete ecologice;
f) constructii provizorii din lemn cu suprafata construita de maximum 15 m^2. In padurile-parc se pot realiza impaduriri cu specii care nu sunt din tipul natural fundamental in locul arborilor extrasi.
Padurile-parc se vor constitui la solicitarea proprietarului/administratorului, in baza unor studii de specialitate, cu avizul Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultura.

5. Arboret – Portiunea omogena de teren forestier, atat din punct de vedere al fitocenozei de arbori, cat si al conditiilor stationale, in care se aplica aceeasi lucrare silviculturala.

6. Arboretum – Suprafata de teren pe care este cultivata, in scop stiintific sau educational, o colectie de arbori si arbusti.

7. Beneficiari directi ai serviciilor ecosistemelor forestiere – Persoanele care beneficiaza nemijlocit de efectele de protectie pe care le genereaza ecosistemele forestiere.

8. Beneficiari indirecti ai serviciilor ecosistemelor forestiere – Persoanele care beneficiaza in mod indirect de efectele de protectie pe care le genereaza ecosistemele forestiere, prin intreruperea unui beneficiar direct.

9. Circulatia materialelor lemnoase – Actiunea de transport al materialelor lemnoase intre doua locatii, folosindu-se in acest scop orice mijloc de transport, si/sau transmiterea proprietatii asupra materialelor lemnoase.

10. Compozitie-tel – Combinatia de specii urmarita a se realiza de un arboret care imbina in mod optim, atat prin proportie, cat si prin gruparea lor, exigentele biologice cu obiectivele multiple, social-economice ori ecologice.

11. Consistenta – Gradul de spatiere a arborilor in cadrul arboretului. Consistenta se exprima prin urmatorii indici:
a) indicele de desime;

b) indicele de densitate;
c) indicele de inchidere a coronamentului;
d) indicele de acoperire.

12. Control de fond – Totalitatea actiunilor efectuate in fondul forestier, in conditiile legii, de catre personalul silvic care asigura administrarea padurilor sau controlul regimului silvic, in scopul:
a) verificarii starii limitelor si bornelor amenajistice;
b) verificarii suprafetei de padure in scopul identificarii, inventarierii si evaluarii valorice a arborilor taiati in delict, a semintisurilor utilizabile distruse sau vatamate, a oricaror altor pagube aduse padurii, precum si stabilirii cauzelor care le-au produs;
c) verificarii oportunitatii si calitatii lucrarilor silvice executate;
d) identificarii lucrarilor silvice necesare;
e) verificarii starii bunurilor mobile si imobile aferente padurii respective;
f) inventarierii stocurilor de produse ale padurii existente pe suprafata acesteia;
g) stabilirii pagubelor si/sau daunelor aduse padurii, precum si propuneri de recuperare a acestora.
Controlul de fond devine titlu executoriu, dupa comunicare si necontestarea acestuia in termen de 15 zile.

13. Defrisare – Actiunea de inlaturare completa a vegetatiei forestiere, fara a fi urmata de regenerarea acesteia, cu schimbarea folosintei si/sau a destinatiei terenului.

14. Detinator – Proprietarul, administratorul, prestatorul de servicii silvice, transportatorul, depozitarul, custodele, precum si orice alta persoana fizica sau juridica in temeiul unui titlu legal de fond forestier sau de materiale lemnoase.

15. Dispozitiv special de marcat – Ciocanele silvice de marcat, instrumentele folosite de personalul silvic pentru marcarea arborilor, a cioatelor si a materialului lemnos.

16. Ecosistem forestier – Unitatea functionala a biosferei, constituita din biocenoza, in care rolul predominant il au populatia de arbori si statiunea in care se afla aceasta.

17. Exploatare forestiera – Procesul de productie prin care se extrage din paduri lemnul brut in conditiile prevazute de regimul silvic.

18. Gestionarea durabila a padurilor – Administrarea si utilizarea padurilor astfel incat sa isi mentina si sa isi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sanatatea, in asa fel incat sa asigure, in prezent si in viitor, capacitatea de a exercita functiile multiple ecologice, economice si sociale permanente la nivel local, regional, national si global fara a crea prejudicii altor ecosisteme.

19. Management forestier durabil – Administrarea si utilizarea padurilor si terenurilor cu vegetatie forestiera astfel incat sa isi mentina si sa isi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sanatatea, in asa fel incat sa asigure, in prezent si in viitor, capacitatea de a exercita functiile multiple ecologice, economice si sociale permanente la nivel local, regional, national si global fara a crea prejudicii altor ecosisteme.

20. Masa lemnoasa – Totalitatea arborilor pe picior si/sau doborati, intregi sau parti din acestia, inclusiv cei aflati in diferite stadii de transformare si miscare in cadrul procesului de exploatare forestiera.

21. Materiale lemnoase – Lemnul rotund sau despicat de lucru si lemnul de foc, cheresteaua, flancurile, traversele, lemnul ecarisat – cu sectiune dreptunghiulara sau patrata, precum si lemnul cioplit. Aceasta categorie cuprinde si arbori si arbusti ornamentali, pomi de Craciun, rachita si puieti; materialele lemnoase nu sunt bunuri divizibile.

22. Material forestier de reproducere – Materialul biologic vegetal prin care se realizeaza reproducerea arborilor din speciile si hibrizii artificiali, importanti pentru scopuri forestiere; aceste specii si acesti hibrizi se stabilesc prin lege speciala.

23. Ocol silvic – Unitatea silvica infiintata in scopul administrarii sau asigurarii serviciilor pentru fondul forestier national, avand suprafata minima de constituire dupa cum urmeaza:
a) in regiunea de campie – 3.000 ha fond forestier;
b) in regiunea de deal – 5.000 ha fond forestier;
c) in regiunea de munte – 7.000 ha fond forestier.
Ocoalele silvice de regim pot fi infiintate de:
a) proprietari persoane fizice sau juridice sau de asociatii ale acestora si pot functiona ca asociatii si fundatii sau ca societati comerciale;
b) de unitati administrativ-teritoriale sau de asociatii ale acestora si pot functiona ca regii de interes local;
c) asociatii intre unitati administrativ-teritoriale si/sau persoane fizice si/sau juridice si pot functiona ca asociatii si fundatii sau ca societati comerciale; pentru proprietatea publica a unitatilor administrativteritoriale, aceste ocoale silvice pot asigura numai servicii silvice.
La constituirea si functionarea ocoalelor silvice se iau in calcul numai suprafetele de fond forestier aflate in proprietate sau a proprietarilor/asociatiei de proprietari care au solicitat constituirea ocolului silvic.
Se excepteaza de la conditia minima de suprafata prevazuta de prezenta lege ocolul silvic infiintat de Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat.

24. Ocupare temporara a terenului – Schimbarea temporara a folosintei unui teren cu destinatie forestiera in scopuri si pe perioade stabilite in conditiile legii.

25. Parchet – Suprafata de padure in care se efectueaza recoltari de masa lemnoasa in scopul realizarii unei taieri de ingrijire, a unui anumit tratament, a lucrarilor de conservare sau a extragerii produselor accidentale sau de igiena.

26. Parc recreativ/tematic/educational – Amenajarile cu caracter permanent sau nepermanent, care se executa in scopul desfasurarii activitatilor recreative, cu sau fara defrisarea vegetatiei forestiere, de tipul:
a) pergole si/sau locuri de joaca pentru copii;
b) aventura parc sau instalatii pentru catarare sau initiere in alpinism;
c) terenuri pentru paintball;
d) piste pentru biciclete sau pentru role;
e) cai de acces aferente;
f) actiunile tematice si educationale.
Parcurile recreative/tematice/educationale se constituie, cu avizul Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultura, la solicitarea proprietarului/administratorului, in baza unor studii de specialitate realizate pentru paduri cu functii de recreere, zonate corespunzator prin amenajamentul silvic.

27. Precomptare – Actiunea de inlocuire a volumului de lemn prevazut a fi recoltat din arboretele incluse in planurile decenale de recoltare a produselor principale cu volume rezultate din exploatarea masei lemnoase din arborete afectate integral de factori biotici sau abiotici ori din arborete cu varste mai mari de ˝ din varsta exploatabilitatii tehnice, afectate partial de factori biotici sau abiotici ori provenite din defrisari legale si taieri ilegale.

28. Perdele forestiere de protectie – Formatiunile cu vegetatie forestiera, amplasate la o anumita distanta unele fata de altele sau fata de un obiectiv, cu scopul de a-l proteja impotriva efectelor unor factori daunatori si/sau pentru ameliorarea climatica, economica si estetico-sanitara a terenurilor.

29. Perimetru de ameliorare – Terenurile degradate sau neproductive agricol care pot fi ameliorate prin impadurire, a caror punere in valoare este necesara din punctul de vedere al protectiei solului, al regimului apelor, al imbunatatirii conditiilor de mediu si al diversitatii biologice.

30. Plantaj – Cultura forestiera constituita din arbori proveniti din mai multe clone sau familii, identificate, in proportii definite, izolata fata de surse de polen strain si care este condusa astfel incat sa produca in mod frecvent recolte abundente de seminte, usor de recoltat.

31. Posibilitate – Volumul de lemn care poate fi recoltat ca produse principale dintr-o unitate de gospodarire, in baza amenajamentului silvic, pe perioada de aplicare a acestuia.

32. Posibilitate anuala – Volumul de lemn care poate fi recoltat ca produse principale dintr-o gospodarire, rezultat ca raport intre posibilitate si numarul anilor de aplicabilitate a amenajamentului silvic.

33. Prejudiciu – Efectul unei actiuni umane, prin care este afectata integritatea padurii si/sau realizarea functiilor pe care aceasta ar trebui sa le asigure.
Aceste actiuni pot afecta fondul forestier:
a) in mod direct, prin actiuni desfasurate ilegal;
b) in mod indirect, prin actiuni al caror efect asupra padurii poate fi cuantificat in timp. Se incadreaza in acest tip efectele produse asupra acestora in urma poluarii, realizarii de constructii, exploatarii de resurse naturale, cu identificarea relatiei cauza-efect certificate prin studii realizate de organisme abilitate, neamenajarea zonelor de limitare a propagarii incendiilor, precum si neasigurarea dotarii minime pentru interventie in caz de incendiu.
Prejudiciul produs prin lucrarile de exploatare forestiera, stabilit conform instructiunilor tehnice, nu reprezinta prejudiciu adus padurii.

34. Prestatie silvica – Lucrari cu caracter tehnic silvic efectuate de ocoale silvice pe baza de contract.

35. Principiul teritorialitatii – Efectuarea administrarii si serviciilor silvice, dupa caz, pe baza de contract, pentru fondul forestier apartinand persoanelor fizice, juridice si unitatilor administrativ-teritoriale care nu siau constituit ocol silvic de regim, de catre unul din ocoalele silvice autorizate care administreaza fondul forestier aflat in limitele teritoriale ale judetului sau in judetele limitrofe in raza carora se afla proprietatea.

36. Produse accidentale I – Arborii dintr-un arboret afectati integral de factori biotici si/sau abiotici, arborii dintr-un arboret cu varsta mai mare de ˝ din varsta exploatabilitatii tehnice, afectati partial de factori biotici si/sau abiotici sau arbori/arborete pentru care sunt aprobari legale de defrisare.

37. Produse accidentale II – Arborii dintr-un arboret cu varsta mai mica sau egala cu ˝ din varsta exploatabilitatii tehnice, afectati partial de factori biotici si/sau abiotici.

38. Provenienta materialelor lemnoase – Sursa localizata de unde acestea au fost obtinute in mod legal, respectiv:
a) parchetele autorizate si predate spre exploatare, constituite in fondul forestier national sau in vegetatia forestiera de pe terenuri din afara acestuia;
b) depozite, centre de sortare si prelucrare a materialelor lemnoase;
c) pietele, targurile, oboarele si altele asemenea, autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase;
d) statele membre ale Uniunii Europene;
e) statele din afara Uniunii Europene.

39. Pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa – Pretul mediu de vanzare a unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, la nivel national, determinat pe baza datelor statistice din anul anterior, comunicate de Institutul National de Statistica.

40. Regimul codrului – Modul general de gospodarire a unei paduri, bazat pe regenerarea din samanta.

41. Regimul crangului – Modul general de gospodarire a unei paduri, bazat pe regenerarea vegetativa.

42. Regimul silvic – Sistemul unitar de norme tehnice silvice, economice si juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protectia si paza fondului forestier, in scopul asigurarii gestionarii durabile.

43. Schimbarea categoriei de folosinta – Schimbarea folosintei terenului cu mentinerea destinatiei forestiere, in scopul executarii de lucrari si realizarii de obiective necesare administrarii si gestionarii durabile a fondului forestier.

44. Scoaterea definitiva din fondul forestier national – Schimbarea destinatiei forestiere a unui teren din fondul forestier national in alta destinatie, in conditiile legii.

45. Sezon de vegetatie – Perioada din an cuprinsa intre intrarea in vegetatie si repausul vegetativ al unui arboret.

46. Servicii silvice – Activitatile cu caracter tehnic desfasurate de ocoalele silvice de regim sau de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva in scopul asigurarii pazei si supravegherii starii de sanatate a padurilor si stabilirii anuale a lucrarilor silvice prevazute de amenajamentul silvic, cu respectarea regimului silvic; executarea lucrarilor silvice stabilite se face in regie proprie, de catre ocoalele silvice care asigura administrarea sau serviciile silvice ori prin prestari de servicii, in conditiile legii.

47. Silvicultura – Ansamblul de preocupari si actiuni privind cunoasterea padurii, crearea si ingrijirea acesteia, recoltarea si valorificarea rationala a produselor sale, precum si organizarea si conducerea intregului proces de gestionare durabila a padurii.

48. Spatii de depozitare a materialelor – Spatiile delimitate, in care detinatorul materialelor lemnoase are dreptul sa realizeze depozitarea acestora in vederea expedierii pentru transport, a prelucrarii primare si industriale, a comercializarii, precum si platformele primare de la locul de recoltare a masei lemnoase pe picior.

49. Stare de masiv – Stadiul din care o regenerare se poate dezvolta independent, ca urmare a faptului ca exemplarele componente ale acesteia realizeaza o desime care asigura conditionarea lor reciproca in crestere si dezvoltare, fara a mai fi necesare lucrari de completari si intretineri.

50. Subunitate de gospodarire – Diviziunea unei unitati de productie/protectie, constituita ca urmare a gruparii arboretelor din unitatea de productie si/sau protectie in functie de telul de gospodarire.

51. Teren aferent activelor vandute – Suprafata de teren din documentatia tehnica aprobata pentru vanzarea unui activ al Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva, in conditiile legii. Suprafata din documentatia tehnica nu poate depasi suprafata unitatii amenajistice pe care este amplasat activul.

52. Teren neproductiv – Terenul in suprafata de cel putin 0,1 ha, care nu prezinta conditii stationale care sa permita instalarea si dezvoltarea unei vegetatii forestiere.

53. Terenuri degradate din afara fondului forestier national – Terenurile care prin eroziune, poluare sau actiunea distructiva a unor factori antropici si-au pierdut definitiv capacitatea de productie agricola, dar pot fi ameliorate prin impadurire, si anume:
a) terenurile cu eroziune de suprafata foarte puternica si excesiva;
b) terenurile cu eroziune de adancime – ogase, ravene, torenti;
c) terenurile afectate de alunecari active, prabusiri, surpari si scurgeri noroioase;
d) terenurile nisipoase expuse erodarii de catre vant sau apa;
e) terenurile cu aglomerari de pietris, bolovanis, grohotis, stancarii si depozite de aluviuni torentiale;
f) terenurile cu exces permanent de umiditate;
g) terenurile saraturate sau puternic acide;
h) terenurile poluate cu substante chimice, petroliere sau noxe;
i) terenurile ocupate cu halde miniere, deseuri industriale sau menajere, gropi de imprumut;
j) terenurile neproductive, daca acestea nu se constituie ca habitate naturale;
k) terenurile cu nisipuri miscatoare, care necesita lucrari de impadurire pentru fixarea acestora;

l) terenurile din oricare dintre categoriile mentionate la lit. a)-k), care au fost ameliorate prin plantatii silvice si de pe care vegetatia a fost inlaturata.

54. Tip functional – Totalitatea categoriilor functionale care necesita acelasi regim de gestionare.

55. Unitate de productie/protectie – Suprafata de fond forestier pentru care se elaboreaza un amenajament silvic. La constituirea unei unitati de productie/protectie se au in vedere urmatoarele principii:
a) se pot constitui pe bazine sau pe bazinete hidrografice sau proprietati;
b) delimitarea se realizeaza prin limite naturale, artificiale permanente, pe limitele unitatilor administrativ-teritoriale sau pe limita proprietatii forestiere, dupa caz;
c) suprafata minima a unitatii de productie/ protectie pentru care se elaboreaza un amenajament silvic este de 100 ha;
d) se includ intr-o unitate de productie si/sau protectie proprietati intregi, nefragmentate; proprietatile se pot fragmenta numai daca suprafata acestora este mai mare decat suprafata maxima stabilita de normele tehnice pentru o unitate de productie/protectie.

56. Vegetatie forestiera din afara fondului forestier national – Vegetatia forestiera situata pe terenuri din afara fondului forestier national, care nu indeplineste unul sau mai multe criterii de definire a padurii, fiind alcatuita din urmatoarele categorii:
a) plantatiile cu specii forestiere de pe terenuri agricole;
b) vegetatia forestiera de pe pasuni cu consistenta mai mica de 0,4;
c) fanetele impadurite: arbori situati in fanete;
d) arborii din zonele de protectie a lucrarilor hidrotehnice si de imbunatatiri funciare;
e) arborii situati de-a lungul cursurilor de apa si a canalelor;
f) zonele verzi din intravilan, altele decat cele definite ca paduri;
g) arboretumurile, altele decat cele cuprinse in paduri;
h) aliniamentele de arbori situate de-a lungul cailor de transport si comunicatie.

57. Zona deficitara in paduri – Judetul in care suprafata fondului forestier reprezinta mai putin de 30% din suprafata totala a acestuia.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

        Impreuna in lumea afacerilor