Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Modificarea legislatiei privind inregistrarea si autorizarea firmelor

noutati legislative_1280Preşedintele Romaniei a promulgat Legea nr. 152/2015 care modifica si completeaza Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare.

Principalele modificari aduse de noul actul normativ, structurate în funcţie de legislaţia ce urmează a fi modificată şi completată,  sunt următoarele:

Legea nr.26/1990 privind registrul comerţului

Registrul central al comerţului si registrele comerţului de pe lângă tribunale vor face parte din sistemul de interconectare a registrelor comerţului din statele membre ale Uniunii Europene

ONRC, prin intermediul paginii de internet, va asigura, cu titlu gratuit, următoarele informatii:

 • denumirea şi forma juridică a persoanei înregistrate în registrul comerţului;
 • sediul social/profesional al persoanei înregistrate în registrul comerţului şi statul membru în care este înmatriculată;
 • numărul de ordine din registrul comerţului al persoanei înmatriculate/înregistrate, identificatorul unic la nivel european EUID şi codul unic de înregistrare fiscală;
 • starea firmei.

Persoanele fizice şi juridice înregistrate în registrul comerţului vor avea şi un identificator unic la nivel european EUID, care include elementul de identificare al României, elementul de identificare al registrului naţional, numărul persoanei din registrul respectiv şi, dacă este necesar, alte elemente pentru a evita erorile de identificare.

Persoanele juridice române care deschid sucursale în străinătate vor avea obligaţia menţionării acestora la oficiul registrului comerţului din România, după înregistrarea lor în statele respective.

Legea societăţilor nr.31/1990

Creditorii asociatilor pot popri în timpul duratei societăţii, părţile ce s-ar cuveni asociaţilor prin lichidare sau pot sechestra şi vinde acţiunile sau părţile sociale ale debitorului lor

Creditorii ipotecari pot executa ipoteca legal constituită asupra acţiunilor sau părţilor sociale potrivit prevederilor Codului civil

La cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii si în cazurile în care:

 • societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;
 • acţionarii/asociaţii/membrii au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut ori reşedinţa cunoscută;
 • nu mai sunt îndeplinite condiţiile referitoare la sediul social, inclusiv urmare expirării duratei actului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social ori a transferului dreptului de folosinţă sau proprietate aspra spaţiului cu destinaţie de sediu social;
 • a încetat activitatea societăţii sau nu a fost reluată activitatea după perioada de inactivitate temporară, anunţată organelor fiscale şi înscrisă în registrul comerţului, perioadă care nu poate depăşi 3 ani de la data înscrierii în registrul comerţului;
 • societatea nu şi-a completat capitalul social, în condiţiile legii;
 • societatea nu  şi-a  depus  situaţiile  financiare  anuale,  şi, după  caz,  situaţiile  financiare  anuale  consolidate,  precum  şi raportările  contabile  la  unităţile  teritoriale  ale  Ministerului Finanţelor Publice, în termenul prevăzut de lege, dacă perioada de întârziere depăşeşte 60 de zile lucrătoare;
 • societatea nu  şi-a  depus  la  unităţile  teritoriale ale Ministerului  Finanţelor  Publice,  în  termenul  prevăzut  de  lege, declaraţia  că  nu  a  desfăşurat  activitate  de  la  constituire,  dacă perioada de întârziere depăşeşte 60 de zile lucrătoare

Orice persoană interesată poate face numai apel împotriva hotărârii de dizolvare, în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României. Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comerţului

Pentru motive temeinice, la cererea lichidatorului, oficiul registrului comerţului poate prelungi termenul de finalizare a procedurii de lichidare cu încă un an, dar nu mai mult de două ori.

În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor depune la registrul comerţului cererea de radiere a societăţii din registrul comerţului, pe baza raportului final de lichidare şi a situaţiilor financiare de lichidare prin care se prezintă situaţia patrimoniului, a creanţelor şi repartizarea activelor rămase, după caz, sub sancţiunea unei amenzi de 20 de lei pe zi de întârziere, care va fi aplicată din oficiu sau la sesizarea oricărei părţi interesate, de către persoana competentă cu soluţionarea cererilor de înregistrare în registrul comerţului

Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice

La înmatriculare/înregistrare, solicitanţilor li se eliberează certificatul de înregistrare, conţinând numărul de ordine din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare fiscală atribuit de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi, după caz, identificatorul unic la nivel european EUID şi alte date, stabilite prin ordin al ministrului justiţiei

Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare şi, după caz, a certificatului de înscriere de menţiuni este de 3 zile lucrătoare, respectiv 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dacă persoana competentă să soluţioneze cererile de înregistrare nu dispune altfel, pentru completarea documentaţiei

Publicarea în Monitorul Oficial al României a extrasului rezoluţiei sau, după caz, a rezoluţiei integrale se va efectua în cel mult 21 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la oficiul registrului comerţului

In cazul societăţilor aflate sub incidenţa Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului procedează la radierea, din oficiu, a societăţilor aflate în lichidare de mai mult de 7 ani.

Pentru informare, consultanta si modificarea actelor firmei in concordanta cu noile prevederi legale, va sta la dispozitie Centrul de Infiintari Firme

Birou Bacau
Tel: 0234.570.010, int. 133
E-mail: office@ccibc.ro
Mobil: 0749.088.840
Birou Onesti
Tel: 0234.320.343
E-mail: onesti@ccibc.ro
Mobil: 0748.886.408
Birou Moinesti
Tel: 0234.367.557
E-mail: moinesti@ccibc.ro
Mobil: 0744.538.409

 

Carmen MIHAI Petronela HUIBAN Roxana FAINITA

 

        Impreuna in lumea afacerilor