Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Modificarea Ordinului nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar - dezabatere publica

cursulschimbvalutarMinisterul Finantelor Publice a lansat in dezbatere publica modificarea şi completarea Ordinului nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau inregistrarea entitatilor care desfasoară activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei.

Avand in vedere prevederile art.23 alin.(4) din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului , republicata, cu modificările ulterioare, precum si prevederile art. 10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost emis Ordinul ministrului finantelor publice nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoară activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii BNR, publicat în M.Of. nr. 341/19.05.2012.

Proiectul de ordin cuprinde urmatoarele reglementari:

  • introducerea cu scopul de a asigura o mai buna transparenta cu privire la activitatea Comisiei, a unei dispozitii potrivit careia, datele in care au loc sedintele acesteia, se afiseaza pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice, dupa fiecare sedinta a Comisiei, pentru luna urmatoare. In acelasi scop, se va publica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice si ordinea de zi a sedintelor Comisiei;
  • introducerea in sarcina actionarilor semnificativi/asociatilor care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ, conform legislatiei in vigoare, precum si a administratorilor sau reprezentantilor legali ai entitatii, de a depune cate o declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu au detinut/detin calitatea de actionari/asociati, precum si de administratori ori reprezentanti legali la entitati care au desfasurat/desfasoara activitate de schimb valutar fara autorizatie de schimb valutar/ cod statistic in ultimii 5 ani anteriori datei depunerii cererii de autorizare;
  • introducerea restrictiei pentru persoana juridica cu privire la acordarea autorizatiei/codului statistic, pe perioada urmatorilor 5 ani de la data constatarii de catre organele cu atributii de control in domeniu, privind desfasurarea de activitati de schimb valutar fara autorizatie de schimb valutar. Prevederea este aplicabila si pentru asociatii sau actionarii semnificativi, administratorii entitatii sanctionate, care detin calitatea de asociati sau actionari semnificativi, administratori la societati comerciale care solicita autorizarea pentru activitate de schimb valutar pentru persoane fizice;
  • completarea situatiilor in care se considera ca un operator economic nu are obligatii fiscale restante, respectiv atunci cand suma solicitata la rambursare sau restituire este mai mare sau egala cu suma obligatiilor de plata, ori situatia in care suma creantelor certe lichide sau exigibile pe care le are de incasat operatorul economic de la autoritatea contractanta este mai mare sau egala cu suma obligatiilor de plata;
  • eliminarea obligatiei contribuabilului de a solicita si obtine certificatul de atestare fiscala de la organul fiscal din cadrul ANAF in vederea obtinerii autorizatiei de schimb valutar. In acest caz, certificatul de atestare fiscala va fi solicitat de Directia Generala Management al Domeniilor Reglementate Specific, din cadrul Ministerului Finantelor Publice. De subliniat ca, solicitarea eliberarii certificatului de atestare fiscala, precum si transmiterea acestuia se poate efectua si prin mijloace electronice de transmitere la distanta;
  • eliminarea obligatiei contribuabilului de a solicita si obtine cazierul fiscal de la organul fiscal competent pentru entitate, actionarii semnificativi, asociatii care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ, si administratorii entitatii care solicita autorizarea. In acest caz, informatiile cuprinse in cazierul fiscal vor fi verificate de persoana desemnata din cadrul directiei de specialitate, in baza accesului direct la informatiile privind cazierul fiscal cuprinse in cazierul fiscal national gestionat de Ministerul Finantelor Publice, prin intermediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
  • introducerea unor dispozitii potrivit carora Comisia poate dispune revocarea autorizatiei de schimb valutar emise in favoarea unei entitati si a tuturor codurilor statistice atribuite acesteia, in situatia in care entitatea autorizata este sanctionata prin revocarea/ suspendarea codului statistic al unui punct de schimb valutar, iar aceasta continua sa desfasoare activitate de schimb valutar dupa data comunicarii deciziei prin care i se aduce la cunostinta masura luata;
  • introducerea de dispozitii prin care directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, poate solicita ori de cate ori este necesar Inspectoratului General al Politiei Romane si Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, rezultatele actiunilor de control intreprinse la entitatile care desfasoara activitate de schimb valutar, cu privire la situatiile in care au fost constatate fapte care reprezinta incalcari ale prevederilor Ordinului nr.664/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este de 28.04.2015.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite:

1. On-line, la sectiunea:

2. Direct, contactand  Biroul Relatii cu Membri si Institutii.

        Impreuna in lumea afacerilor