Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

OM 836/2014 actualizat cu OM 966/2015

OM 836/2014 actualizat cu OM 966/2015

ORDIN nr. 836 din 7 octombrie 2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 32.806 din 25 septembrie 2014 al Direcţiei politici, strategii şi proiecte în silvicultură, În temeiul prevederilor art. 9 alin. (8) din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură emite următorul ordin:

Art. 1 Structurile teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură emit, suspendă sau retrag profesioniştilor prevăzuţi la art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare, acordul de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special prevăzute la art. 9 alin. (2) din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme, în condiţiile stabilite de prezentul ordin.

Art. 2 Tipurile de formulare ale documentelor cu regim special care fac obiectul prezentului ordin sunt: a)registrul de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase, prevăzut în anexa nr. 1 la norme; b)avizul de însoţire primar, prevăzut în anexa nr. 2 la norme; c)avizul de însoţire secundar pentru materialele lemnoase, altele decât cherestelele, prevăzut în anexa nr. 3 la norme; d)avizul de însoţire secundar pentru cherestele, prevăzut în anexa nr. 4 la norme; e)registrul de evidenţa a lemnului şi produselor din lemn care nu fac parte din categoria materialelor lemnoase, prevăzut în anexa nr. 5 la norme.

Art. 3 Sunt îndreptăţiţi să solicite şi să primească acordul de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special prevăzute la art. 2 numai profesioniştii prevăzuţi la art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4 (1)Acordul de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special, denumit în continuare acord, se emite de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, denumită în continuare emitent, printr-o aplicaţie a sistemului SUMAL prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare. (2)Acordul se emite cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (3) şi (4) din norme. (3)Acordul se emite profesioniştilor îndreptăţiţi care au sediul social/sediul filialei/sucursalei/punctului de lucru în teritoriul de competenţă al emitentului, în baza unei solicitări scrise care cuprinde informaţii referitoare la: tipurile formularelor solicitate, justificarea numărului de formulare solicitat potrivit condiţiilor prevăzute la alin. (2) şi obiectul/obiectele de activitate; solicitarea poartă numele, prenumele şi semnătura persoanei care reprezintă oficial profesionistul solicitant, precum şi amprenta ştampilei rotunde a acestuia. (31)Depozitele temporare înfiinţate de către profesionişti au regimul punctelor de lucru conform prevederilor art. 17 alin. (1) din norme, fără a avea obligaţia de declarare la oficiul registrului comerţului. (32)În situaţia în care profesionistul desfăşoară activitate la alt sediu al filialei/sucursalei/punctului de lucru decât sediul social, situat pe raza de competenţă a altei structuri teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură care a eliberat acordul va înştiinţa în scris structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în care este amplasat sediul filialei/sucursalei/punctului de lucru. (4)În cazul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului, acordul se emite ocoalelor silvice din structura Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, precum şi ocoalelor silvice experimentale/bazelor experimentale din structura Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti. (5)Acordul este valabil dacă se menţin condiţiile îndeplinite la data emiterii şi dacă nu intervine suspendarea sau retragerea acestuia. (6)Profesionistul căruia i s-a emis acordul are obligaţia să transmită emitentului, în termen de 5 zile lucrătoare, eventualele modificări operate în Registrul comerţului cu privire la schimbarea sediului social/sediului filialei/sucursalei/punctului de lucru şi cu privire la încetarea activităţilor pentru care i s-a emis acordul. (7)Formularele borderoului de achiziţie material lemnos prevăzut în anexa nr. 6 la norme se procură de achizitori direct de la unitatea tipografică abilitată de Compania Naţională “Imprimeria Naţională” – S.A. fără a fi necesară obţinerea acordului.

Art. 5 (1)Pentru obţinerea acordului, profesioniştii sunt obligaţi să prezinte următoarele documente, după caz: a)solicitarea scrisă prevăzută la art. 4 alin. (3); b)copia legalizată a documentului de înfiinţare a persoanei juridice în situaţia solicitării primului acord emis în conformitate cu prezentul ordin; ) c)atestatul de exploatare, în cazul profesioniştilor care au ca obiect de activitate exploatarea forestieră şi au calitatea de emitenţi ai avizelor de însoţire prevăzute la art. 2 lit. b); d)dovada achitării eventualelor amenzi contravenţionale silvice devenite executorii aflate în evidenţa emitentului; e)împuternicire notarială pentru persoana delegată să ridice acordul; f)borderoul avizelor de însoţire utilizate, anulate, pierdute, distruse, generat în SUMAL Agent; pentru avizele anulate se prezintă cele 3 exemplare, iar pentru avizele pierdute/distruse se prezintă dovada plăţilor efectuate la publicarea în Monitorul Oficial a acestor evenimente; g)situaţia documentelor ou regim special neutilizate generată în SUMAL Agent; h)copii ale certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului în care sunt înscrise sediul social/sediul filialei/sucursalei/punctelor de lucru, precum şi obiectul/obiectele de activitate sau a autorizaţiei de funcţionare a depozitului/atelierului de debitat. i)exemplarul 2 sau 3 al documentelor utilizate şi exemplarele documentelor rămase neutilizate, precum şi orice alte documente care să ateste legalitatea materialelor lemnoase comercializate;j)împuternicire notarială pentru persoana de cetăţenie română din cadrul persoanei juridice care ridică şi utilizează documentele cu regim special, în cazul profesioniştilor ai căror administratori/proprietari/acţionari sunt cetăţeni străini; k)ultima confirmare de primire pentru raportările lunare ale datelor prevăzute de către SUMAL. (2)În cazul emiterii primului acord în conformitate cu prezentul ordin nu este necesară prezentarea de către profesionistul solicitant a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. d), f) şi g). (3)În cazul ocoalelor silvice, ocoalelor silvice experimentale şi bazelor experimentale prevăzute la art. 4 alin. (4), documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) se înlocuiesc cu copia autorizaţiei de funcţionare şi copia codului de identificare fiscală. (4)În cazul emiterii unui nou acord pentru un depozit temporar, profesionistul va depune, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi următoarele: a)schiţa spaţiului de depozitare temporară; b)contractul de închiriere/deţinere a spaţiului, cu menţionarea amplasamentului, întinderii suprafeţei şi a coordonatelor geografice; c)extras din amenajamentul silvic în cazul ocoalelor silvice pentru depozitele temporare cu prezentarea amplasamentului, a mărimii suprafeţei şi a coordonatelor geografice.

Art. 6 (1)Emitentul procedează la suspendarea acordului conform prevederilor art. 7 alin (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare, dacă: a)sancţiunile respective rămân definitive; b)dacă profesionistul titular al acordului eliberează avize de însoţire a materialelor lemnoase peste termenul admis de funcţionare a depozitelor temporare. (2)Dacă profesionistul titular al acordului nu permite controlul la sediul social/sediul filialei/sucursalei/punctului de lucru şi/sau în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea, emitentul suspendă acordul pe o perioadă de o lună până la 6 luni. (3)Dacă profesionistul titular al acordului exploatează masă lemnoasă în afara valabilităţii Certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră, emitentul suspendă acordul pe o perioadă de la o lună până la 6 luni. (4)Dacă există indicii temeinice cu privire la nerespectarea de către profesionist a modului de utilizare a documentelor cu regim special, emitentul acordului va notifica profesionistul cu privire la situaţia creată. (5)În termen de 48 de ore de la primirea notificării, profesionistul are obligaţia de a se prezenta la sediul emitentului cu documentele precizate în notificare, pentru verificări; în cazul în care se confirmă nereguli privind modul de utilizare a documentelor cu regim special, emitentul suspendă acordul.

Art. 7 (1)Emitentul procedează la retragerea acordului conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare dacă sancţiunile respective rămân definitive sau dacă beneficiarul acestuia a săvârşit cel puţin una dintre următoarele fapte: a)transmiterea către alte persoane fizice sau juridice a formularelor documentelor cu regim special pe care beneficiarul acordului de distribuire le-a procurat pentru utilizare de la unitatea tipografică abilitată de Compania Naţională “Imprimeria Naţională” – S.A.; b)emiterea documentelor cu regim special de către profesionist la încetarea îndeplinirii condiţiilor pentru care a obţinut acordul, precum şi în perioada de suspendare/retragere a acestuia. (2)La data retragerii acordului prevăzut la alin. (1), emitentul blochează accesul profesionistului la aplicaţia «Wood Tracking» din SUMAL.

Art. 8 Acordul prevăzut la art. 4 alin. (1) încetează de drept în cazul vânzării/fuziunii/dizolvării/lichidării persoanei juridice, respectiv al închiderii filialei, sucursalei sau punctului de lucru; emitentul acordului ia măsura de blocare a accesului la aplicaţia SUMAL prevăzută la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.470/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9 (1)Emitenţii au obligaţia să informeze în termen de 5 zile Compania Naţională “Imprimeria Naţională” – S.A. despre suspendarea, retragerea/încetarea, după caz, a acordurilor. (2)Emitenţii verifică direct sau în colaborare cu alte autorităţi competente, ori de câte ori consideră necesar, realitatea datelor din documentaţia prezentată pentru obţinerea acordului. (3)Emitenţii verifică legalitatea utilizării formularelor documentelor cu regim special, cu ocazia prezentării borderoului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. f) de către profesionist, în momentul emiterii unui nou acord. (4)Emitenţii sesizează parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti competente/poliţia, după caz, despre cazurile în care beneficiarii acordurilor cărora li s-au suspendat/retras acordurile au utilizat formularele documentelor cu regim special după încetarea îndeplinirii condiţiilor pentru care a obţinut acordul eliberat de emitenţi şi în perioada suspendării/ulterior retragerii acordurilor.

Art. 10 Conţinutul şi modelul formularului de acord de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11 Personalul silvic împuternicit din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi din structurile teritoriale de specialitate din subordinea acesteia controlează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 12 Încălcarea prevederilor prezentului ordin atrage, după caz, răspunderea civilă, contravenţională sau penală a persoanei vinovate, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 13 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. -****-

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Adriana Doina Pană

        Impreuna in lumea afacerilor