Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

ONRC: Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informațiilor

onrcIn vederea cresterii digitalizarii interacțiunii cu cei de la Registrul Comerțului, Ministerul Justiției a pus recent în dezbatere un set de modificări la normele ce reglementează activitatea de la Registru. Sunt eliminate o serie de documente, ce nu vor mai fi necesare la înregistrare, conform unui articol de pe site-ul avocatnet.ro.

Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informațiilor, aprobate prin Ordinului ministrului justiției nr. 2594/C/2008 cuprinde ample modificări și completări.

O chestiune vizată, potrivit proiectului, este eliminarea obligației de a prezenta la înregistrare următoarele documente (informațiile putând fi obținute de cei la registru din alte baze de date sau prin mecanisme de colaborare interinstituțională):

• dovada rezervării denumirii – obligația de prezentare a dovezii rezervării firmei/emblemei este îndeplinită prin grija personalului personalului oficiului registrul comerţului, în cazurile în care solicitantul indică, în orice modalitate, numărul de înregistrare a acesteia;

• actele de înregistrare a fondatorilor, administratorilor, cenzorilor/auditorilor persoane juridice, pentru persoanele juridice române, pentru care datele pot fi verificate în sistemul informatic integrat al ONRC;

• documentele care atestă efectuarea vărsămintelor sau calitatea de proprietar, în cazul declarării patrimoniului de afectațiune, pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi familiale;

• hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor persoane juridice – informaţie disponibilă deja în registrul comerţului şi care poate fi preluată, la momentul verificării dosarului de înregistrare, prin grija personalului oficiului registrul comerţului;

• certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la constituirea unei societăţi, emis de o bancă sau de camera de comerţ competentă din ţara de naţionalitate;

• orice documente care au fost anterior depuse și menționate în registrul comerțului, pentru care s-a efectuat publicitatea prevăzută de lege;

• documente emise anterior de ORCT, solicitate a fi depuse în susținerea unor cereri de înregistrare (certificate de înregistrare, certificate constatatoare privind autorizarea funcționării);

• copii certificate de pe certificatele de înregistrare a persoanelor juridice care dobândesc calitatea de asociați pentru persoanele juridice române;

• actul de înregistrare a persoanelor juridice române care deţin calitatea de administrator/director/membru al directoratului;

• dovada acordului creditorilor privind stingerea pasivului sau regularizarea lui, la dizolvarea și lichidarea simultană a unei societăţi;

• certificatul de deces, în cazul dobândirii de părți sociale prin succesiune, în situaţia în care s-a prevăzut clauza continuării societății cu moștenitorii.

O prevedere nouă propusă este înscrierea datelor privind participarea fiecărui asociat/acționar la beneficii și pierderi, în cazul societăților comerciale, naționale, companiilor naționale și regiilor autonome, precum și în cazul societăților europene cu sediul la noi.

De asemenea, e prevăzut expres că dovada privind verificarea disponibilității firmei și rezervarea acesteia poate fi eliberată și prin mijloace electronice sau poștă/curierat.
Prevederile proiectului de ordin nu sunt încă în vigoare. Acestea se vor aplica după ce apar în Monitorul Oficial.

Mai multe detalii se pot obtine accesand link-ul: https://www.avocatnet.ro/articol_55614/Mai-pu%C8%9Bine-drumuri-la-ONRC-in-viitor-pentru-inregistrarea-unei-firme-Ce-modific%C4%83ri-legislative-sunt-propuse-in-rela%C8%9Bia-cu-Registrul.html

Sursa: Avocatnet.ro

        Impreuna in lumea afacerilor