Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

ORDIN nr. 815 din 29 septembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011

ORDIN nr. 815 din 29 septembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011

EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 32.806 din 25 septembrie 2014 al Direcţiei politici, strategii şi proiecte în silvicultură, în temeiul art. 62 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură emite următorul ordin:

ART. I Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 20 iunie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: “f) prejudicii de exploatare – arborii neincluşi în actul de punere în valoare, care au fost vătămaţi sau distruşi în derularea procesului tehnologic de exploatare aprobat al partizii respective.”

2. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: “(3) Autorizaţiile de exploatare se emit în 3 exemplare de către şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru titularul autorizaţiei de exploatare şi al treilea pentru cumpărătorul masei lemnoase pe picior; în cazul în care cumpărătorul masei lemnoase pe picior este şi titular al autorizaţiei de exploatare, autorizaţiile de exploatare se emit în două exemplare.”

3. La articolul 4 alineatul (4), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: “a) operatorii economici atestaţi pentru exploatări forestiere, care au încheiat contracte de cumpărare a masei lemnoase pe picior cu proprietarii/deţinătorii pădurilor sau vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier sau care efectuează prestări de servicii de exploatare, pe bază de contracte încheiate cu cumpărătorii de masă lemnoasă pe picior; b) operatorii economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră, care au încheiat contracte de prestări de servicii de exploatare forestieră cu proprietarii/deţinătorii pădurilor;”

4. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: data intrării în vigoare a prezentului ordin, se vor actualiza în sistemul informaţional SUMAL până la data de 30 noiembrie 2014, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. Perioada pentru care se face autorizarea este perioada de timp determinată de data eliberării noii autorizaţii de exploatare şi, respectiv, de data expirării termenului autorizaţiei de exploatare iniţiale.”

5. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: “(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), emitentul autorizaţiei dispune imediat oprirea doborârii arborilor şi inventarierea în termen de maximum 30 de zile a stocurilor existente – pe picior şi/sau în faze pe suprafaţa parchetului ori în platforma primară, termen care poate fi prelungit în situaţia apariţiei condiţiilor nefavorabile confirmate cu documente oficiale, cu perioada de manifestare a acestora; între părţile contractante sau între emitentul şi titularul autorizaţiei de exploatare se procedează la regularizarea cantitativă a masei lemnoase, conform clauzelor contractuale, şi la reprimirea parchetului respectiv.”

6. La articolul 6, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins: “(4) Inventarele masei lemnoase existente pe picior, în faze tehnologice şi în platforma primară, însuşite sub semnătură de împuterniciţii părţilor contractante, se înregistrează la sediul vânzătorului şi se transmit cumpărătorului, cu confirmare de primire, după care centralizatorul inventarelor respective, pe specii, se înscrie în procesul-verbal de reprimire a parchetului; în situaţia în care cumpărătorul masei lemnoase nu participă la inventariere la data comunicată prin invitaţie sau nu semnează inventarele masei lemnoase, vânzătorul le realizează în lipsă şi le comunică acestuia. (5) După reprimirea parchetului în condiţiile alin. (3) şi (4), titularul autorizaţiei de exploatare şi emitentul avizelor de însoţire se modifică pe autorizaţia iniţială astfel: a) titularul autorizaţiei devine ocolul silvic sau operatorul economic atestat pentru lucrări de exploatare forestieră, care efectuează colectarea lemnului doborât şi a celui aflat în diferite faze tehnologice; b) emitentul avizelor de însoţire pentru masa lemnoasă colectată şi expediată din parchet devine ocolul silvic. (6) Pentru masa lemnoasă inventariată şi evidenţiată ca stoc pe picior în procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmeşte un act de punere în valoare, pentru care exploatarea şi valorificarea masei lemnoase se fac potrivit prevederilor legale.”

7. La articolul 9, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: “(6) Prelungirea duratei înscrise iniţial în autorizaţia de exploatare se face de către emitentul acesteia ori de câte ori situaţia o impune, cu o durată egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative determinate de oprirea lucrărilor de exploatare, cu respectarea perioadelor prevăzute în anexa nr. 3, în baza proceselor-verbale prevăzute la alin. (3) şi (5) şi a actelor adiţionale la contracte pentru reeşalonarea termenelor de exploatare, în cel mult 5 zile de la încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare.”

8. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: “(2) Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete, precum şi amplasarea căilor de scos-apropiat şi a instalaţiilor aferente vor fi diferenţiate în funcţie de tratamentul aplicat şi de felul tăierii, astfel încât să nu producă vătămarea regenerărilor, a arborilor care rămân pe picior, degradarea solului şi a malurilor apelor peste limitele admise de normele tehnice.”

9. La articolul 13, literele n, r, s) şi u) se modifică şi vor avea următorul cuprins:”n) distrugerea, vătămarea sau tăierea de arbori necuprinşi în actul de punere în valoare aferent unei partizi autorizate la exploatare este interzisă; dacă astfel de arbori sunt distruşi sau vătămaţi prin procesul de exploatare a partizii respective, titularul autorizaţiei de exploatare va sesiza ocolul silvic pentru constatare în termen de cel mult 5 zile de la producerea evenimentului sau cu ocazia controalelor curente privind respectarea regulilor silvice de exploatare; ……………………………………………………… r) în cazul în care partida face obiectul unui contract de vânzare de masă lemnoasă pe picior, valoarea lemnului rezultat din arborii prejudiciaţi în procesul de exploatare se calculează la nivelul preţului unitar din contract; valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulţirea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare, cu valoarea factorului «k» pe specii ori grupe de specii şi categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 2; valoarea totală rezultată din valoarea lemnului provenit din arborii prejudiciaţi la care se adaugă valoarea prejudiciului se recuperează de la titularul autorizaţiei de exploatare, dacă acesta este şi cumpărătorul masei lemnoase; în cazul în care cumpărătorul exploatează masa lemnoasă în baza unui contract de prestări de servicii, acesta va plăti valoarea lemnului, iar prestatorul va plăti valoarea prejudiciului; s) în cazul în care partida autorizată la exploatare face obiectul unui contract de prestări de servicii de exploatare având ca beneficiar al prestării proprietarul/deţinătorul pădurii/vegetaţiei forestiere de pe terenuri din afara fondului forestier naţional în care este constituită partida, precum şi în cazul în care partida este exploatată în regie proprie, valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulţirea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare cu valoarea factorului “k” pe specii ori grupe de specii şi categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 2, şi se recuperează de la titularul autorizaţiei; lemnul rezultat din arborii prejudiciaţi rămâne la proprietar sau administrator, după caz; ……………………………………………………… (u) se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente. Traversarea acestora se va face pe podeţe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheaţă;”

10. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: “(3) Drumurile de scos-apropiat cu tractoare se pot aproba şi se pot realiza pe versanţi cu pantă de până la 25 de grade; peste această limită scosapropiatul lemnului se realizează cu funiculare/alte instalaţii cu cablu.”

11. La articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: “(3) Procesul-verbal de control al exploatării partizii se încheie în 3 exemplare, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru titularul autorizaţiei de exploatare şi al treilea pentru cumpărătorul masei lemnoase; în cazul în care cumpărătorul masei lemnoase pe picior este şi titular al autorizaţiei de exploatare, procesul-verbal de control al exploatării partizii se încheie în două exemplare.”

12. La articolul 25, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: “(5) Procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru titularul autorizaţiei de exploatare şi al treilea pentru cumpărătorul masei lemnoase: în cazul în care cumpărătorul masei lemnoase pe picior este şi titular al autorizaţiei de exploatare, procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmeşte în două exemplare. În situaţia prevăzută la alin. (4), un exemplar al procesului-verbal de reprimire a parchetului se trimite în termen de 5 zile de la data reprimirii titularului autorizaţiei.”

13. La articolul 28, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: “(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru masa lemnoasă pe picior din partizi autorizate la exploatare, amânate de la tăiere cu cel puţin un sezon de vegetaţie.”

14. La articolul 30, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: “(2) Suprafeţele prevăzute la alin. (1) se cuprind în autorizaţie şi în procesul-verbal de predare-primire şi se reprimesc în cel mult 60 de zile de la reprimirea parchetului. (3) Depăşirea termenului de reprimire prevăzut la alin. (2) constituie ocupare fără drept a terenului respectiv.” 15. Anexele nr. 1, 5 şi 7 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Adriana Doina Pană Bucureşti,

29 septembrie 2014. Nr. 815.

        Impreuna in lumea afacerilor