Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

POR: S-a lansat apelul de proiecte în cadrul priorității de investiții 2.2 – sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

accesare-fonduri-europeneMinisterul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat in data de 23 decembrie 2016, apelul de proiecte nr. POR/102/2/2, aferent Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Data și ora deschiderii cererii de proiecte: 23.02.2017, ora 12:00

Data și ora închiderii cererii de proiecte: 23.08.2017, ora 12:00

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă, după primele 2 luni de depunere a proiectelor, în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro și maximum 1 milion euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro4, valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile, constând atât din ajutor de stat cât și, dacă este cazul, din ajutor de minimis.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

În cadrul acestui apel de proiecte, se acordă următoarele categorii de ajutor de stat, în funcție de tipul investiției:

  • ajutor de stat regional pentru investiții, pentru

– Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;

– Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de    comercializare on-line

și

  • ajutor de minimis pentru

– Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății

– Internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale, finanțabile prin ajutor de stat regional (construire, extindere, dotare spații de producție/servicii). Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale finanțabile prin ajutor de stat regional și a investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis (e.g. certificare produs, sisteme de management al calității, internaționalizare). Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a investiției.

Investiție inițială, în sensul normelor ce reglementează ajutorul de stat regional și al prezentului ghid, înseamnă o investiție în active corporale și necorporale legată de

  • crearea unei unități noi. De regulă, crearea unei unități noi se poate realiza prin construirea și dotarea unui spațiu de producție/prestare servicii, în scopul demarăriiactivității vizate prin proiect. Poate fi considerată ”investiție inițială legată de crearea unei noi unități” inclusive dotarea cu echipamente a unui imobil existent, în scopul reconversiei acestuia și al demarării unei noi activități economice. Dacă, spre exemplu, investiția constă în dotarea cu echipamente a unui spațiu (a unei unități de producție/ prestare servicii existente) în scopul diversificării activității prestate de solicitant în cadrul respectivei unități, atunci investiția este legată de diversificarea producției unei unități
  • extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu, fără schimbarea fundamentală a procesului de producție. Extinderea capacității de producție/prestare servicii presupune menținerea sortimentației și a proceselor de producție deja existente și creșterea volumului producției ca urmare a investiției.
  • diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate. Diversificarea producției presupune că noile produse/servicii se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate

Lista domeniilor de activitate eligibile este disponibila on-line

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile ce poate fi solicitată și acordată:

  • 60% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru intreprinderi mijlocii
  • 70% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru microintreprinderi si intreprinderi mici.

Informatii suplimentare despre solicitanti eligibili, activitati eligibile, calculul valorii totale a proiectului si informatii privind depunerea cererilor de finantare sunt disponibile in ghidul solicitantului.

        Impreuna in lumea afacerilor