Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor SRL-D

timthumb„Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri”isi propune sa incurajeze infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii.

Status: lansare pe 24 august

Buget: 29.879.000 lei

Obiective:

Obiectivul principal al schemei de minimis  il constituie stimularea infiintarii de noi microintreprinderi, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale intreprinzatorii debutanti in afaceri in scopul implicarii acestora in structuri economice private.

Solicitanti eligibili

Pot beneficia de prevederile programului: persoanele fizice, denumite in continuare intreprinzatori debutanti, care indeplinesc cumulativ, la data depunerii Formularului de inscriere in program, urmatoarele criterii de eligibilitate:

 1. au capacitate juridica deplina de exercitiu;
 2. anterior datei inmatricularii societatii in Registrul Comertului nu au mai detinut si nu detine calitatea de actionar sau asociat al unei intreprinderi constituite in Spatiul Economic European;
 3. infiinteaza pentru prima data o societate comerciala cu raspundere limitata in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei Ordonante de urgenta;
 4. declara pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale pentru declaratii mincinoase, ca indeplineste conditiile prevazute la lit. b, pe care o depune la Registrul Comertului odata cu cererea de inmatriculare a societatii;
 5. sa nu mai fi beneficiat de finantare in cadrul acestui Program.

Pentru incadrarea in Program, microintreprinderea infiintata de intreprinzatorul debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. este societate comerciala cu raspundere limitata-debutant (SRL-D), care functioneaza pe durata nedeterminata;
 2. se incadreaza in categoria microintreprinderilor in conditiile Legii nr. 346/2004 si ale Ordonantei de urgenta nr. 6 din 09.02.2011;
 3. este considerata intreprindere unica;
 4. este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) intreprinzatori debutanti asociati. Conditiile pentru intreprinzatorul debutant trebuie indeplinite de fiecare dintre asociati;
 5. este administrata de asociatul unic, de unul sau mai multi administratori dintre asociati;
 6. are in obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare (CAEN).

Ca o conditie suplimentara, beneficiarul trebuie sa angajeze, cu contract de munca pe durata nedeterminata, cu norma intreaga si sa mentina in activitate cel putin 2 (doi) salariati de la momentul obtinerii facilitatilor, pana la pierderea calitatii de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant.

De asemenea, beneficiarul se angajeaza sa reinvesteasca, anual, cel putin 50% din profitul realizat in anul fiscal precedent.

Conditii de finantare

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2015 este de 29.879.000 lei.

Tipuri de facilitati prevazute prin acest program:

 1. acordarea de catre Ministerul Economiei a unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro(echivalentul in lei), din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare. Alocatiile financiare nerambursabile se acorda in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism;
 2. garantii acordate de Fondul National de Garantare al Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S.A. – I.F.N. (FNGCIMM) pentru creditele contractate de „SRL-D” in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate, cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale FNGCIMM, pana la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80.000 euro, echivalentul in lei;
 3. scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariati, angajati pe perioada nedeterminata. Aceasta perioada constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza castigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plateste contributia individuala de asigurari sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acorda pentru veniturile salariale lunare care depasesc cuantumul castigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;
 4. scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comertului, pentru inregistrarea microintreprinderii, precum si de la plata tarifului pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;
 5. consiliere, instruire si sprijin din partea OTIMMC in a carui raza de competenta isi are sediul social.

Activitati si cheltuieli eligibile

Planul de afaceri trebuie sa cuprinda investitii in active corporale si/sau necorporale, pe o perioada determinata, in scopul realizarii unor obiective clare, concrete si reale.

Planul de afaceri trebuie sa fie implementat pe teritoriul Romaniei si sa respecte regulile referitoare la ajutorul de minimis.

Sunt considerate cheltuieli eligibile cele legate de:

 1. Investitiile in active corporale, referitoare la:
 2. Terenuri pentru realizarea de constructii/amenajare efectuate in cadrul proiectului, destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;
 3. Constructii pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a solicitat finantarea1;
 4.  Achizitionarea de spatii destinate realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;
 5. Achizitionarea de mobilier pentru dotarea spatiilor amenajate destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;
 6. Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masura, control si reglare, tehnica de calcul, etc;
 7. Mijloace de transport marfa in directa legatura cu activitatile codului/codurilor CAEN.

Autoturismele sunt eligibile in cadrul Programului numai pentru urmatoarele activitati: transporturi cu taxiuri, Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si Scoli de conducere.

2) Investitiile in active necorporale, referitoare la: brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare (francize, etichetare ecologica, etc.), realizare site.

3) Alte costuri de operare, referitoare la:

 1. Costuri de infiintare a firmei;
 2. Costuri curente: materii prime, marfuri, materiale consumabile, materiale auxiliare;
 3. Costuri de personal (salarii, costuri asigurari sociale)
 4. Costuri de training si formare personal;
 5. Servicii externe: contabilitate, consultanta fiscala/juridica/IT, etc.
 6. Consultanta pentru intocmirea planului de afaceri este singura cheltuiala care se poate realiza inainte de incheierea contractului. Cheltuielile cu serviciile de consultanta de orice tip nu pot depasi 5% din valoarea totala eligibila a proiectului;
 7. Racorduri la retelele de utilitati publice, plata utilitatilor;
 8. Chirii pentru spatii: solicitantul va face dovada inchirierii spatiului pentru care solicita chiria pe o perioada de minim 3 ani;
 9. Costuri de promovare a activitatii: on-line, pe suport de hartie/electronic, alte tipuri de materiale, participare la targuri interne si internationale etc.

Procedura de inscriere

Pentru participarea la Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, fiecare solicitant trebuie sa se inregistreze cu user si parola.

In vederea inscrierii, se va completa si transmite online planul de afaceri incepand cu ora 10.00 a primei zile de inscriere, timp de 15 zile de la demararea inscrierii in Program, pana la orele 20.00 a ultimei zile de inscriere, cu posibilitatea de deschidere a unei noi sesiuni de inscriere pana la epuizarea bugetului.

Punctajul minim acceptat este de 60 de puncte, iar aplicatia va genera automat aplicantilor ce nu se inscriu in punctajul minim mesajul „nu indepliniti criteriul de minim 60 de puncte” in momentul transmiterii formularelor, fara ca aceste formulare sa se inregistreze in baza de date a Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism.

Sursa: www.fonduri-europene.ro

        Impreuna in lumea afacerilor