Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Proiect Ordin de modificare si completare a unor reglementari contabile

bilant-contabilCadrul legal in vigoare

Prevederile cuprinse in Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului, aplicabile operatorilor economici, au fost transpuse prin Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile ulterioare, respectiv Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabile de la 1 ianuarie 2015.

Un capitol distinct al directivei mentionate (Capitolul 10 „Raportarea platilor efectuate catre guverne”) este cel referitor la raportarea platilor catre guverne, transpus la Capitolul 13 „Raportarea platilor efectuate catre guverne” din cadrul Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile ulterioare, respectiv la Capitolul III 1 „Raportarea platilor efectuate catre guverne” din Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprimministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cerintele privind raportarea platilor catre guverne se aplica entitatilor active in industria extractiva si sectorul exploatarii padurilor primare si constituie element de noutate fata de reglementarile comunitare aplicabile pana la intrarea in vigoare a noii directive contabile.

Referitor la aplicarea acestor prevederi, Ministerul Finantelor Publice a primit solicitari care vizeaza, pe de o parte, formularea de clarificari tehnice si, pe de alta parte, amanarea aplicarii acelor prevederi. Precizam ca pana la aceasta data nu exista o practica de raportare sau vreun ghid de implementare la nivelul Uniunii Europene care sa se refere, de exemplu, la structura raportului, modalitatea si formatul de publicare a acestuia, aria de cuprindere a platilor sau gradul de agregare a informatiilor prezentate.

De asemenea, potrivit art. 46 si 47 din directiva, entitatile care fac obiectul Capitolului 10 sunt exceptate de la unele cerinte ale acestuia, atunci cand intocmesc si publica un raport in conformitate cu cerinte de raportare ale unei tari terte evaluate ca fiind echivalente cu cele prevazute de capitolul respectiv. Comisia este abilitata sa adopte acte de punere in aplicare prin care identifica cerintele de raportare din tari terte pe care le considera drept echivalente.

In acest context, Directia Generala Stabilitate Financiara, Servicii Financiare si Uniunea Pietelor de Capital (FISMA) din cadrul Comisiei Europene a infiintat un comitet care va asista Comisia in adoptarea masurilor prevazute la Art. 47 din directiva. Se asteapta ca acest comitet sa aduca clarificari referitoare la aplicarea prevederilor art. 47 din directiva, prima reuniune a acestuia fiind anuntata pentru luna septembrie a.c.

Potrivit prevederilor art. 53 „Transpunere” din directiva, statele membre asigura pana la 20 iulie 2015 intrarea in vigoare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative necesare pentru a se conforma directivei. Acestea pot prevedea ca dispozitiile comunitare se aplica in primul rand situatiilor financiare pentru exercitiile financiare care incep de la 1 ianuarie 2016 sau in timpul acelui an calendaristic 2016.

Exista State Membre care au decis ca prevederile Capitolului 10 din directiva sa se aplice de la 1 ianuarie 2016.

In aceste conditii, amanarea aplicarii prevederilor Capitolului 10 din directiva nu contravine prevederilor directivei.

Aspecte reglementate prin proiectul de ordin

Prin proiectul de ordin se propune ca aplicarea prevederilor referitoare la raportarea platilor efectuate catre guverne sa fie efectuata incepand cu exercitiul financiar al anului 2016.

Proiectul de Ordin de modificare si completare a unor reglementari contabile poate fi consultat pe site-ul Camerei de Comert si Industrie Bacau, www.ccibc.ro, la sectiunea Consultarea Firmelor.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 09 septembrie 2015.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite on-line, la sectiunile:

        Impreuna in lumea afacerilor