Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Raportul de aprobare a proiectului de ordin privind Declaratia nefinanciara

Contabil-Contabilitate-Firma-contabilitate-Contabil-Bucuresti-Contabilitate-Bucuresti-1024x500Potrivit prevederilor art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Finantelor Publice emite reglementarile contabile aplicabile operatorilor economici. Aceste entitati aplica prevederile Reglementarilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (7) si art. 29 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, situatiile financiare anuale sunt insotite de raportul administratorilor.

Principala reglementare comunitara in domeniul contabilitatii este reprezentata de Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind situatiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 182 din data de 29 iunie 2013. Directiva 2013/34/UE a fost modificata prin Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE in ceea ce priveste prezentarea de informatii nefinanciare si de informatii privind diversitatea de catre anumite intreprinderi si grupuri mari, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 330 din data de 15 noiembrie 2014, prin care se introduce obligatia cuprinderii in raportul administratorilor a unei declaratii nefinanciare.

In aria de aplicabilitate a Directivei 2014/95/UE a Parlamentului European si a Consiliului sunt cuprinse entitatile mari care sunt entitati de interes public si care, la data bilantului, indeplinesc criteriul de a avea un numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar mai mare de 500.

De asemenea, Directiva permite statelor membre sa solicite prezentarea informatiilor nefinanciare si de catre alte entitati

Aspecte reglementate de proiectul de ordin

Prin prezentul proiect de ordin se propune ca toate entitatile de interes public, indiferent de reglementarile contabile aplicabile, sa intocmeasca o declaratie nefinanciara daca la data bilantului, depasesc criteriul de a avea un numar mediu de 500 de salariati in cursul exercitiuluifinanciar.

In intelesul reglementarilor contabile aplicabile operatorilor economici, reprezinta entitati de interes public:

  • societatile/companiile naţionale, societaţile cu capital integral sau majoritar de stat si regiile autonome, in cazul entitatilor care aplica Reglementarile contabile privind situaţiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, in cazul entitatilor care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul integral poate fi consultat online.

Sursa: cont.ro

        Impreuna in lumea afacerilor