Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole

389b1419d386024814b9710bfcb9f5a1_LAgentia de Finantare a Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat de curand varianta consultativa a Ghidului solicitantului pentru 6.4 Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole, in contextul in care numerosi fermieri au solicitat simplificarea procedurile de accesare a fondurilor europene din PNDR.

Submasura 6.4 „Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole” are ca scop: stimularea mediului de afaceri din mediul rural, cresterea numarului de activitati neagricole desfasurate in zonele rurale, dezvoltarea activitatilor neagricole existente, crearea de locuri de munca, precum si diversificarea activitatilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodariilor agricole prin practicarea de activitati neagricole in vederea cresterii veniturilor si crearii de alternative ocupationale.

Domeniile de diversificare acoperite in cadrul submasura 6.4 Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole sunt:

 1. Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hârtie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
 2. Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 3. Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica);
 4. Furnizarea de servicii , inclusiv constructii, reconstructii si/sau modernizarea spatiilor si zonelor aferente desfasurarii activitatilor (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.);
 5. Fabricarea de peleti si brichete din biomasa.

Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin submasura 6.4 Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole sunt:

 1. Micro-intreprinderi si intreprinderi neagricole mici existente si nou-infiintate (start-ups) din spatiul rural;
 2. Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro-intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.

O micro-intreprindere este considerata nou infiintata (start-up) daca este infiintata in anul depunerii Cererii de Finantare sau daca nu a inregistrat activitate pâna in momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.

Dovada incadrarii in categoria de micro-intreprindere sau intreprindere mica se face in baza Declaratiei privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii si a Calculului pentru intreprinderile partenere sau legate, completate in conformitate cu anexele la Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

In vederea identificarii relatiei in care se afla intreprinderea solicitanta cu alte intreprinderi, raportata la capitalul sau la drepturile de vot detinute ori la dreptul de a exercita o influenta dominanta, se vor respecta prevederile art.41 din Legea nr. 346/2004.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului in cadrul submasurii 6.4 Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole

 1. Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 2. Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin sub-masura;
 3. Localizarea proiectului pentru care se solicita finantare trebuie sa fie in spatial rural;
 4. Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de a asigura co-finantarea investitiei;
 5. Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata pe baza prezentarii unei documentatii tehnico-economice;
 6. Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate.
 7. Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului si daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare mentionata in capitolul 8.1 PNDR.

Daca pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare se incalca cel putin un criteriu de eligibilitate sau de selectie, Cererea de Finantare devine neeligibila.

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile in cadrul submasurii 6.4 Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole:

Operatiunile si cheltuielile sunt eligibile, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015, privind instituirea schemei de ajutor de minimis “Sprijin acordat microintreprinderilor si intreprinderilor mici din spatiul rural pentru infiintarea si dezvoltarea activitatilor economice neagricole”.

Tipurile de operatiuni si cheltuieli eligibile vor fi in conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul sub-masurii 6.4, Anexa 7 la Ghidul solicitantului si dispozitiilor privind eligibilitatea cheltuielilor prevazute la cap. 8.1 din PNDR.

Exemple de tipuri de investitii si cheltuieli eligibile:

Investitii pentru producerea si comercializarea produselor neagricole: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton:

 1. fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 2. activitati de prelucrare a produselor lemnoase;
 3. industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si echipamente;
 4. fabricare produse electrice, electronice;

Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale neagricole – olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);

Investitii legate de furnizarea de servicii:

 1. – servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
 2. – servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;
 3. – servicii de consultanta, contabilitate, juridice, audit;
 4. – activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice ;
 5. – servicii tehnice, administrative, etc.

Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip agro-turistic, proiecte de activitati de agrement.

Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleti si brichete) in vederea comercializarii.

Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip agro-turistic, proiecte de activitati de agrement.

Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleti si brichete) in vederea comercializarii.

Cheltuielile legate de achizitia in leasing a activelor, altele decât terenurile si cladirile, pot fi considerate eligibile doar in cazul in care leasingul ia forma unui leasing financiar si prevede obligatia beneficiarului de a cumpara bunurile respective la expirarea contractului de leasing.

Cheltuielile cu mijloacele de transport specializate pot fi eligibile cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 1. mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N2 cu maximum 3 locuri si 2 usi de acces in cabina;
 2. sa fie modificat constructiv si omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru activitatea propusa prin proiect;
 3. in cartea de identitate a vehiculului trebuie inregistrata mentiunea speciala din care sa reiasa modificarea de structura, conform cerintelor autoritatii publice de resort si legislatiei in vigoare.

Valoarea sprijinului nerambursabil pentru submasura 6.4 Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole:

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%. Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% in urmatoarele cazuri: pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si agro-turism; pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati neagricole.

Sprijinul se majoreaza la 90% in cazul fermierilor, in cazul in care acestia sunt:

 1. a) persoane fizice inregistrate in registrul APIA sau ANSVSA cu cel putin 12 luni consecutive inaintea depunerii cererii de finantare
 2. b) persoane juridice – micro intreprinderi care au ca principala activitate, activitatea agricola (codul CAEN principal autorizat sa fie aferent unei activitati agricole) desfasurata cu cel putin 12 luni consecutive inaintea depunerii Cererii de Finantare

Daca solicitantul este in unul dintre cazurile descrise mai sus, sprijinul se majoreaza direct la 90%. Nu exista intensitati intermediare.

 1. se acorda cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1407/2013;
 2. se acorda in baza Ordinului MADR nr. 1731/2015;
 3. nu va depasi 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exercitii financiare consecutive, cu exceptia intreprinderilor unice care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, pentru care sprijinul nu depaseste suma de 100.000 euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive.

Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achizitionarea de vehicule pentru transportul rutier de marfuri.
Serviciile integrate, in care transportul propriu-zis reprezinta doar un element, cum ar fi serviciile de mutare, serviciile postale sau de curierat ori colectarea deseurilor sau serviciile de prelucrare, nu ar trebui considerate servicii de transport

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

In perioada 25 martie 2015 (cand a fost deschisa prima sesiune de primire a proiectelor prin PNDR 2020) si pana la 18 decembrie 2015, AFIR a primit 7.697 de cereri de finantare. Valoarea totala a fondurilor europene nerambursabile solicitate prin aceste proiecte a fost de peste 1,55 miliarde de euro, potrivit AFIR.

Surs:www.stiriagricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor