Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Utilizatorii de pajisti care nu detin animale vor putea primi subventii de la APIA. Vezi ce modificari legislative pregateste MADR

pajisteMinisterul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a lansat un proiect de Ordonanta de urgenta pentru modificarea art.2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura.

In perioada 2015-2020, Romania va beneficia de importante alocari financiare de la Uniunea Europeana, fapt ce a impus necesitatea crearii unui cadru national adecvat si eficient pentru managementul si implementarea tehnica si financiara a fondurilor comunitare acordate Romaniei prin noua politica agricola comuna, respectiv adoptarea OUG nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, se precizeaza in nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

De asemenea, adoptarea acestuia in regim de urgenta este motivata de faptul ca, avand in vedere ca in OUG nr.3/2015 se foloseste expresia de utilizator de pasuni si fanete, iar in OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 nr.34/2013, utilizatorul de pasuni si fanete este definit doar in legatura cu calitatea de crescator de animale, este necesara completarea definitiei utilizatorului de pasuni si fanete, si cu fermierii care nu detin animale, dar desfasoara activitati agricole specifice categoriei de folosinta pasuni si fanete, astfel incat sa se evite discriminarea fermierilor in cazul accesarii de catre acestia a masurilor din cadrul noii politici agricole comune.

Totodata, se impune reformularea unor prevederi  din OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, care fac referire la  dovedirea calitatii de  fermier activ,  urmare  intrarii in vigoare a  Legii 104/2015, la accesul formelor asociative de proprietate la schemele de plati pentru suprafetele de pajisti permanente utilizate, precum si includerea unei prevederi referitoare la posibilitatea depunerii intarziate a cererilor unice de plata si dupa data de 15 iunie, conform art. 13 din Regulamentului Delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din  11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste Sistemul Integrat de Administrare si Control si conditiile pentru refuzarea sau retragerea platilor si pentru sanctiunile administrative aplicabile in cazul platilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurala si al ecoconditionalitatii.

In plus, este necesara adoptarea actului normativ deoarece, luand in considerare faptul ca neadoptarea in regim de urgenta a masurilor de reglementare propuse prin prezenta ordonanta de urgenta va avea ca efect inexistenta unui cadru juridic national adecvat pentru depunerea intarziata a cererilor unice de plata pentru anul 2015, precum si imposibilitatea accesarii schemei de plata unica pe suprafata de catre aproximativ 260 mii de fermieri, detinatori a unei suprafete de 1,35 milioane hectare de pasuni si fanete.

Mai mult decat atat, adoptarea actului normativ in regim de urgenta este motivat si de faptul ca, tinand cont ca nepromovarea prezentului act normativ in regim de urgenta poate avea consecinte nefavorabile atat in plan economic, cat si in plan social, in principal prin neaccesarea in conditii optime a fondurilor alocate Romaniei pentru perioada 2015-2020, in cadrul pilonului I al politicii agricole comune, cu impact deosebit de grav asupra sectorului agricol al Romaniei, si intrucat agricultura reprezinta una dintre prioritatile majore ale Guvernului, deoarece toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata.

Astfel, proiectul de ordonanta de urgenta prevede modificarea articolul 2 lit d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 267 din data de 13 mai 2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.86/2014, cu modificarile ulterioare, care va avea urmatorul cuprins:

„ d) utilizator de pasuni si fanete:

(i) crescator de animale, persoana fizica avand animalele inscrise in Registrul national al exploatatiilor (RNE)/crescator de animale, persoana juridica de drept public sau de drept privat, constituita conform prevederilor Codului civil, avand animale proprii sau ale fermierilor membri inscrise in RNE, care desfasoara activitati agricole specifice categoriei de folosinta pasuni si fanete, conform clasificarii statistice a activitatilor economice in Uniunea Europeana pentru productia vegetala si animala, care detine legal dreptul de folosinta asupra suprafetei agricole si care valorifica pasunea prin pasunare cu efective de animale sau prin cosire cel putin o data pe an, sau

(ii) persoana fizica sau persoana juridica de drept privat, care are la dispozitie suprafata agricola, care desfasoara activitati agricole specifice categoriei de folosinta pasuni si fanete si care o valorifica prin cosire cel putin o data pe an”.

De asemenea, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 191 din data de 23 martie 2015, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.104/2015, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 6, alineatul (10) se modifica  si va avea urmatorul cuprins:

„ (10) Fermierii persoane juridice care nu au depus cereri unice de plata in anul anterior, calculul estimat al platilor directe depasind plafonul de 5000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ potrivit prevederilor alin. (4) sau (4¹).”

  1. La articolul 7, alin. (21), litera a)  se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„a) forma asociativa de proprietate, pe baza copiei titlului de proprietate al formei asociative si a unui tabel centralizator care cuprinde acordul fiecarui membru detinator de animale privind depunerea cererii unice de plata de catre forma asociativa, datele de identificare, codul de identificare al exploatatiei zootehnice din Registrul National al Exploatatiilor si numarul de animale detinute de fiecare membru, precum si suprafata utilizata de forma asociativa prin cosit sau pasunat, la care se anexeaza hotararea adunarii generale a asociatilor privind utilizarea fondurilor;”

  1. La articolul 8, alin.(21), litera b)  se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„ b) modificarile la cererile unice de plata prevazute la lit.a) se depun pana la data limita de 15 iunie la centrele APIA, fara penalizari, potrivit prevederilor art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 747/2015.”

  1. La articolul 8 alin. (21), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c)  cu urmatorul cuprins:

„c) cererile unice de plata pot fi depuse si dupa data de 15 iunie, in termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucratoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul daca cererea unica de plata ar fi fost depusa pana la data de 15 iunie, potrivit prevederilor art.13 alin. (1) din  Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014.”

Sursa: stiriagricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor