Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Valoarea sprijinului financiar alocat Programului National Apicol in 2016 este de 3,3 milioane de euro

apiculturaValoarea sprijinului financiar, prin bugetul Ministerului Agriculturii, alocat pentru Programul National Apicol va fi pentru anul viitor in valoare de 14.822.318,40 lei (circa 3,3 milioane de euro), potrivit unei Hotarari de Guvern postata pe site-ul MADR si aflata in dezbatere publica.

In ceea ce priveste valoarea sprijinului financiar alocat pentru Programul National Apicol in perioada 2014-2016, aceasta este de 44.658.750,60 lei, fiind distribuita astfel: pentru anul 2014, 14.852.830,10 lei; pentru anul 2015, 14.983.602,10 lei si pentru anul 2016, 14.822.318,40 lei.

Pentru a beneficia anual de ajutorul financiar, apicultorii trebuie sa aiba urmatoarele documente:

  1. cerere unica de solicitare, in care mentioneaza acordul pentru achizitia produselor si/sau pentru derularea sprijinului financiar aferente masurilor prevazute in Program, prin intermediul aceleiasi forme asociative;
  2. declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca acestia nu au mai solicitat sprijin financiar prin intermediul altei forme asociative, respectiv ca achizitioneaza matcile, roiurile pe faguri si/sau familiile de albine prin Program, in afara perioadei cuprinse intre data depunerii oricarei cereri de finantare pentru acordare de ajutor financiar nerambursabil din masurile agricole de investitii finantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) si data acordarii ultimei plati pentru finalizarea investitiei, precum si ca, in cazul in care au loc modificari asupra statutului lor juridic, informeaza forma asociativa din care fac parte in termen de 5 zile lucratoare de la survenirea acestor modificari;
  3. copia actului de identificare – B.I./C.I., in cazul persoanelor fizice;
  4. copia certificatului de inregistrare de la oficiul registrului comertului/a certificatului de inregistrare fiscala, dupa caz, iar toate documentele vor fi eliberate pe forma de organizare;
  5. copia adeverintei care sa ateste proprietatea si numarul familiilor de albine inscrise in registrul agricol, la data solicitarii acesteia, eliberata de consiliul local;
  6. copia adeverintei/atestatului/certificatului/diplomei care sa confirme pregatirea apicultorului in domeniul apicol, conform legislatiei in vigoare, eliberata/eliberat pâna la termenul-limita de depunere a cererii si a documentelor, dupa caz;
  7. copia documentului de inregistrare/autorizare sanitar-veterinara, eliberat inainte de depunerea cererii de solicitare la sediul formei asociative de catre directia judeteana sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor, respectiv a municipiului Bucuresti, pe raza careia isi desfasoara permanent activitatea exploatatia/unitatea;
  8. copia ordinului de deplasare eliberat de forma asociativa din care face parte apicultorul, din care sa rezulte ca acesta a efectuat deplasarea in pastoral pâna la data depunerii cererii unice prevazuta la lit.a), avizat si datat de catre consiliul local.

De asemenea, prin prezentul proiect se elimina din Program actiunea „Realizarea sistemului informatic pentru inregistrarea stupilor”, deoarece dupa aprobarea Programului prin Decizia Comisiei Europene nr.5.126 din 12 august 2013, formele asociative din domeniu au propus realizarea sistemului informatic mentionat anterior din fonduri de la bugetul de stat.

Conform art.8 din Regulamentul nr.1366/2015 de completare a Regulamentului (UE) nr.1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste ajutoarele din sectorul apicol, „statele membre isi pot modifica programele apicole aprobate inainte de 1 ianuarie 2014 pentru a include noile masuri privind sectorul apicol enumerate la articolul 55 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.” In acest sens, prin prezentul proiect, se introduce decontarea tuturor medicamentelor folosite pentru tratarea albinelor, deoarece aceasta masura este prevazuta in Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, la art.55, alin.(4), lit.b), respectiv „combaterea agresorilor si a bolilor specifice stupilor, in special a varoozei”.

Documentul mai mentioneaza ca in urma controalelor efectuate de catre reprezentantii institutiilor nationale si europene cu atributii in verificarea modului de derulare a masurilor prevazute in Program, la recomandarea acestora, s-a introdus obligativitatea formelor asociative de a detine la sediul acestora si documentele prevazute de legislatia nationala de constituire si functionare a formelor asociative.

Sursa: StiriAgricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor